Miroslav Daniš

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

Narodil sa 7. 8. 1960, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor dejiny - , štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce Anticirkevná opozícia na Rusi do polovice 14. storočia (školiteľ: prof. Emilián Stavrovský) v roku 1984.

Internú ašpirantúru absolvoval v rokoch 1986 - 1989 na Univerzite Tarasa Ševčenka v Kyjeve, dizertačnú prácu Slovensko-ukrajinské vzťahy. Kontakty v 18. storočí obhájil v roku 1989. V roku 1994 sa habilitoval pre odbor všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave. Dňa 5. decembra 2011 ho prezident SR Ivan Gašparovič menoval za profesora v odbore všeobecných dejín. 

Pedagogická činnosť

Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1985 – 1986 a od roku 1989 nepretržite pôsobí na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viedol alebo vedie doktorandov na odbore všeobecných dejín.

Absolvoval viaceré študijné pobyty na univerzitách v Kyjeve a Moskve a na Karlovej univerzite v Prahe, pričom jeho študijné pobyty boli spojené s prednáškami na uvedených univerzitách.

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku dejín východných Slovanov,  podieľal sa na riešení grantových úloh VEGA a KEGA, ktoré boli zamerané na porovnávanie a vzťahy slovenských dejín a dejín východných Slovanov, na prípravu vysokoškolskej učebnice Dejiny stredoveku a na slovenské a slovanské politické myslenie v 18. – 20. storočí.

VEGA A 1/ 991205/91: Stredoveká heréza a pravoslávie (spoluriešiteľ)

VEGA 1/ 2212 – Stredné Podunajsko medzi východom a západom vo včasnom stredoveku (1996–1999; spoluriešiteľ)

VEGA 1/ 3250/96 Rusko a Slováci v 18.–20. storočí. Nové aspekty sociálnej a politickej reality v období národnoemancipačných snáh Slovákov (vedúci grantu)

KEGA –  vysokoškolská učebnica Dejiny stredoveku (vedúci projektu) – 2000-2002

VEGA- 1/8193/01- Karpatský región medzi východom a západom. Osobitosti kultúrnych vplyvov- 2001-2004, vedúci grantu

VEGA – V – 119 -05-00 , Slovenská politická identita v kontexte dejín, 2004-2006: (zástupca vedúceho grantu)

Za svoju celoživotnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti dejín Východnej Európy mu bolo 4. novembra 2014 udelené ruské štátne vyznamenanie Puškinová medaila. 

Odborná a publicistická činnosť

Aktívne pôsobil vo fakultných (člen senátu FiF UK 1994-1996, 2006-) a univerzitných inštitúciách (člen  senátu UK v rokoch 1996-98, 2000-2002), pôsobil a pôsobí v komunálnej politike (poslanec Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci v rokoch 1992-2000, 2006-súčasnosť).

Pôsobí ako člen viacerých  odborných a vedeckých spoločností (Historicko-genealogickej, numizmatickej,  Slovensko-ukrajinskej spoločnosti, Slovensko-ruskej spoločnosti, Slovenskej historickej spoločnosti).

V rokoch 1998–2000 pôsobil ako šéfredaktor časopisu Historická revue, od roku 1992 je hlavným redaktorom regionálneho časopisu Kráľovské zvesti, od roku 2000 je predseda redakčnej rady vedeckého zborníka Acta historiae Posoniensis a od roku 2005 je zakladateľ  a predseda redakčnej  rady  vedeckého časopisu  Byzantinoslovaca.