Dušan Zupka

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2005). V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (PhD. 2009). V rokoch 2010-2011 pôsobil ako post-doktorand na Central European University v Budapešti. Od roku 2012 prednáša na FiFUK dejiny strednej Európy v rámci študijného odboru Stredoeurópske štúdiá. V rokoch 2015 a 2016 pracoval ako výskumník na University of Oxford. Zastáva funkciu vedeckého redaktora publikačnej edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages vo vydavateľstve Brill Publishers. Od roku 2017 pôsobil ako odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FiFUK. V roku 2022 sa habilitoval a v súčasnosti pôsobí ako docent všeobecných dejín. 

 

Pedagogická činnosť

Špecializuje sa na dejiny historiografie, metodológiu historickej vedy a komparatívne dejiny strednej Európy v stredoveku a ranom novoveku. Venuje sa kultúrnym a politickým dejinám, dejinám komunikácie a historickej antropológii. Prednáša kurzy o komparatívnych dejinách rano- a vrcholnostredovekej strednej Európy, dejinách a súčasných trendoch historiografie a o formách politickej komunikácie. Vedie aj kurzy akademického písania.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa najmä úlohe a významu rituálov a symbolov v spoločnosti a dejinám stredovekých a ranonovovekých dynastií, predovšetkým v regióne strednej Európy. Skúma problematiku panovníckej moci a foriem výkonu moci v dejinách, ako aj úlohe náboženských vojen v minulosti.   

 

Vedecké stáže, výskumné a študijné pobyty v zahraničí

2022                 Biblioteca Apostolica Vaticana, Rím, Taliansko

2022                 Bodleian Library, Oxford, Veľká Británia

2019                 Biblioteca Apostolica Vaticana, Rím, Taliansko

2019                 Bodleian Library, Oxford, Veľká Británia

2015 - 2016    University of Oxford, History Faculty, Veľká Británia

2010 - 2011    Central European University, Department of Medieval Studies, Budapešt, Maďarsko

2008                Utrecht University, Centre for medieval studies, Holandsko

2007                Summer school, Utrecht master in medieval studies, Kazymierz Dolny, Poľsko

2007                Utrecht Unversity, Centre for medieval studies, Holandsko

 

Členstvo v odborných organizáciách a vedecké aktivity

General Editor edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, Brill Publishers

MECERN – Medieval Central European Research Network

Historický časopis, člen redakčnej rady

Slovenský národný komitét historikov

Recenzent pre vedecké a odborné periodiká English Historical ReviewSpeculum, Forum historiae, Knižná revue

 

Prednášky na medzinárodných konferenciách:

2022       Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti, Banská Bystrica, panelová diskusia

2021       Oxford University, History Faculty, Early Slavonic Seminar/Webinar: prednáška: Rulers and Rulership between Ideal and Reality (East Central Europe, 10th-13th c.)

2021       International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – Great Expectations?: Medieval Literacy 25 Years On - A Round Table Discussion

2021       Panovnícka moc v stredoveku, Historický ústav SAV

2019     International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – prednáška With God's Help against the Enemy: Religion, Rituals, and Ruling Ideology on the Battlefield

2018     Middle Ages in the Modern World, John Cabot University a École française de Rome (Rím, Taliansko) – prednáška The Landshut Wedding 1475to experience the Middle Ages

2018     International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – prednáška Ritual and Text: Narrative strategies of Thomas of Split’s Historia Salonitana

2018     MECERN Conference, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko) – prednáška Forms of communication of ruling elites in late medieval Central Europe (Hungary, Bohemia, Austria, c. 1250-1350)

2016     Somerville College, University of Oxford (Veľká Británia) – prednáška  Dynastic consciousness across frontiers: dynastic identity of Jagiellonian Princesses in German-speaking lands

2016     Unity and Diversity in Medieval Central Europe, Palackého Univerzita v Olomouci (ČR), prednáška Diversity of dynastic consciousness in medieval Central Europe

2011     Central European University (Budapešť, Maďarsko) – prednáška Rituals and Politics in the Middle Ages

2008     International Medieval Congress (University of Leeds, Veľká Británia) – prednáška Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary: between Gesture, Speech and Written Record

2007     Masarykova Univerzita (ČR) – prednáška Rituály zmierenia v arpádovskom Uhorsku

 

Profesionálna angažovanosť

Organizácia konferencií a workshopov

2019     Organizátor panelov Rulership in Medieval East Central Europe I-IV, International Medieval Congress, University of Leeds, Veľká Británia

2019     Konferencia Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Bratislava, Historický ústav SAV

2017     Organizátor sekcie Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA 

2016     Konferencia Dynasty and Dynasticism 1400-1700, Somerville College, Oxford

2016     Workshop What is Regional Memory? TORCH, University of Oxford

 

Predsedanie v konferenčých paneloch

2021       Whither the Study of Medieval Literacy?, International Medieval Congress, Leeds, Veľká Británia

2019     Rulership in Medieval East Central Europe III, International Medieval Congress, University of Leeds, Veľká Británia 

2017     Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA 

2016     Rulers and Saints. Workshop, TORCH, University of Oxford

2016     Dynasty and Dynasticism 1400-1700. Konferencia, Somerville College, Oxford

2016     What is Regional Memory? Workshop, TORCH, University of Oxford

 

Granty a projekty

2019 – 2023 APVV 18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy

2020 – 2024 APVV 19-0131 Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

2022 – 2025 VEGA  2/0028/22 Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

2018 – 2020 APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese

2018 – 2020 VEGA 1/0814/18 Dejiny diplomacie v ranom stredoveku

2019 – 2020 VEGA 2/0129/18: Panovnícka moc v stredoveku

2017 – 2019 VEGA 2/0110/17 Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku

2019 – 2021 KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III.

2019 – 2021 KEGA 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne 

2015 – 2016 European Research Council (ERC) Starting grant: Jagiellonians (Dynasty, Memory, Identity), University of Oxford, research associate

 

Najvýznamnejšie publikácie

Monografie:

Rulership in Medieval east Central Europe (Power, Rituals and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland). Eds. Dušan Zupka – Grischa Vercamer. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450) 78. Leiden/Boston: Brill, 2021.

Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. – 12. storočie). Bratislava: VEDA, 2020.

Dejiny európskeho stredoveku II. Vrcholný stredovek. Bratislava: Hlbiny 2019.

Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Arpad Dynasty. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450). Leiden/Boston: Brill, 2016. 225s.

Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (Arpádovské Uhorsko 1000-1301). Acta historica Posoniensia XVII. Bratislava - Prešov 2011. 196s.

 

Články a štúdie:

Rulership, Warfare and Sacrality in Medieval Central Europe, in Continuation or Change? Borders and Frontiers in Late Antiquity and Medieval Europe. Eds. Gregory Leighton – Lukasz Rozycki – Piotr Pranke (Abingdon: Routledge, 2022), pp. 103-122.

Kráľ Štefan I. Svätý. Medzi ideálom a realitou. In Historická revue 3/2022.

The Landshut wedding 1475: to experience the Middle Ages, In MIDDLE AGES WITHOUT BORDERS: A CONVERSATION ON MEDIEVALISM. Eds. Tommaso di Carpegna Falconieri, Pierre Savy, Lila Yawn. Rome: Publications de l’École française de Rome, 2021.

Life, Death, Commemoration and Memory of Hedwig Jagiellon, the Duchess of Bavaria-Landshut, Born Queen of Poland (1457 – 1502). In Studia Historica Nitriensia, 2021, vol. 25, no. 2, pp. 331-343, ISSN 1338-7219, DOI: 10.17846/SHN.2021.25.2.331-343

Rulers between ideal and reality, in The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500–1300, ed. Florin Curta. London: Routledge, 2021, s. 174 – 190.

Rulership in medieval East Central Europe, in Rulership in Medieval east Central Europe (Power, Rituals and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland). Eds. Dušan Zupka – Grischa Vercamer. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450) 78. Leiden/Boston: Brill, 2021, s. 3 – 26.

Political, religious and social framework of religious warfare and its influences on rulership in medieval East Central Europe, in Rulership in Medieval east Central Europe (Power, Rituals and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland). Eds. Dušan Zupka – Grischa Vercamer. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450) 78. Leiden/Boston: Brill, 2021, s. 135 – 159.

Religious Rituals of War in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty. In Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. Eds. Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensesn and Stephen Bennett. Leeds: Arc Humanities Press, 2021, s. 141–157.

Náboženské rituály vojny a vytváranie kresťanskej identity v stredovekej strednej Európe 12. storočia. In Historický časopis, 2020, roč. 68, č. 4, s. 1-15.

Aiunt non vos esse papam, sed me. Svätý Bernard, rímski biskupi a pápežstvo v zrkadle korešpondencie. In Konštantínove listy/CONSTANTINE’S LETTERS 13/2 (2020), s. 76-88.

Perception of princely identity between East and West. Memory of Jagiellonian Princesses in German genealogies. In Byzantinoslovaca, 2020, roč. VII, s. 201-213.

The Cathedral as a Venue for Monarchic and Episcopal Rituals in Late Medieval East-Central Europe (14th-16th Centuries). In. La cattedrale nella città medievale: i rituali, a cura di Vinni Lucherini e Gerardo Boto. Roma: Viella, 2020, s. 139-156.

Všetko, čo ste si mysleli, že viete o stredoveku, a mýlili ste sa. In História zadnými dverami 2. Bratislava: Premedia, 2020, s. 32-43.

Mních, ktorý vládol Európe. Rozporuplný život Bernarda z Clairvaux, História 19, 2020, č.1.

Ako písať o stredoveku pútavo a zároveň vierohodne? In HistoryWeb, 27.5.2020.

Medieval Dynasties in Medieval Studies: A Historiographic Contribution. In Forum Historiae, 2019, roč. 13, č. 2, s. 89-101. ISSN 1337-6861

Forms of Communication of the Political Elites in Medieval Central Europe (Hungary, Austria and the Czech Lands, 1250–1350). Historický časopis, 2019, 67, 5, pp. 785-808.

Kríž a meč: vojenské rituály kresťanských vojsk v boji s pohanmi [The cross and the sword: military rituals of Christian troops in their fight against the pagans]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 83-98. ISBN 978-80-224-1787-7.

Pitie krvi a nosenie prašivého psa na pleciach : podivné rituály v stredoveku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2018, s. 53-63. ISBN 978-80-8159-680-3. 

Remembering the Jagiellonians in German-speaking Lands. In Remembering the Jagiellonians. Ed. Natalia Nowakowska. London/New York: Routledge, 2018, s. 121-140.

Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250 – 1350), In Historický časopis 66, 2018/3, s. 385-408.

Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí / Identity of Royal Daughters and Dynastic Policy of the Jagiellonians in the Holy Roman Empire in the 15th and 16th Century, In Kultúrne dejiny / Cultural History, 2018, Volume 9, Issue 1, s. 6-25.

Communication in a Town: Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary. In ADAMSKA, Anna – MOSTERT, Marco. (ed.). Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II. Utrecht Studies in Medieval Literacy 28, Turnhout, Brepols 2014, s. 341-373.

Rex eris, si recte facias: si non facias, non eris. Panovnícka moc a jej reprezentácia v stredovekej strednej Európe (10. - 13. storočie). In Forum Historiae, 2014, 8/2, s. 202-226.

Dvorské slávnosti, rituály a panovnícka symbolika arpádovského Uhorska. In Medea – studia mediaevalia et antiqua, 15 - 16/2010 – 2011, s. 55-70.

Slávnostné dni v stredovekom meste. Mestské rituály neskorého stredoveku, História 3 - 4/2011,s. 21-26.

Power of rituals and rituals of power. Religious and secular rituals in the political culture of medieval Kingdom of Hungary. In HOLEC, Roman – KOŽIAK, Rastislav. (ed.). Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Bratislava ; Banská Bystrica 2010, s. 29-42.

Symbolické gestá pokory - podrobenie sa a suplikácia. Ritualizované formy riešenia sporov v arpádovskom Uhorsku (11.-12.storočie), In Acta historica Posoniensia XIII, 2010, s. 88-103.

Rituály v živote stredovekých ľudí, Historická revue, 11/2010, s. 64-69.

Rituály zmierenia v zápasoch o uhorský trón v druhej polovici 11. storočia,  In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení v středověku. M. Nodl - M. Wihoda (eds.). Brno 2008, s. 57-70.

Nešťastný osud mladého panovníka. Uhorské kráľovstvo vo víre dynastických bojov, História, 2/2008, s. 25-28.

Zaväzujúca sila gest. Rituály na stretnutiach panovníkov v stredoveku, História, 4/2007, s. 5-8.

Obraz mníšstva v listoch Bernadra z Clairvaux,  Medea  – studia mediaevalia et antiqua, 10/2006, s. 101-114.

Mystik kontra dialektik. Konflikt Bernarda z Clairvaux a Pierra Abélarda, História, 6/2005, s. 32-34.

 

Recenzie:

Dariusz Adamczyk - Norbert Kersken, eds.: Fernhändler, Dynasten, Kleriker: die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhuderts. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015,  in Speculum 93, 1 (2018), pp. 168-169

Mariah Proctor-Tiffany, Medieval art in motion : the inventory and gift giving of Queen Clémence de Hongrie. New York : Penn State U. P., 2019, in The English Historical Review, Volume 136, Issue 580 (2021) : 710-712.

Jaume Aurell, Medieval Self-Coronations: The History and Symbolism of a Ritual, in The English Historical Review, Volume 137, Issue 586 (2022): 890–891.

Gerd Althoff, Rules and Rituals in Medieval Power Games: A German Perspective, in The English Historical Review, 2021; ceab298, https://doi.org/10.1093/ehr/ceab298

David S. Bachrach and Bernard S. Bachrach, Writing the Military History of Pre-Crusade Europe: Studies in Sources and Source Criticism, in The English Historical Review, Volume 137, Issue 587, August 2022, Pages 1222–1223.