Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dušan Zupka

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2005). V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (PhD. 2009). V rokoch 2010-2011 pôsobil ako post-doktorand na Central European University v Budapešti. Od roku 2012 prednáša na FiFUK dejiny strednej Európy v rámci študijného odboru Stredoeurópske štúdiá. V rokoch 2015 a 2016 pracoval ako výskumník na University of Oxford. Zastáva funkciu vedeckého redaktora publikačnej edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages vo vydavateľstve Brill Publishers. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FiFUK.  

Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny stredoveku a raného novoveku v strednej a západnej Európe. Venuje sa kultúrnym a politickým dejinám, dejinám komunikácie a historickej antropológii. Prednáša kurzy o komparatívnych dejinách rano- a vrcholnostredovekej strednej Európy, dejinách a súčasných trendoch medievistiky a o formách politickej komunikácie.

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa najmä formám komunikácie, formovaniu spoločenských elít, úlohe a významu rituálov a symbolov v stredovekej spoločnosti a dejinám stredovekých a ranonovovekých dynastií, predovšetkým Arpádovcov a Jagelovcov.

Vedecké stáže a študijné pobyty v zahraničí

2015-2016 University of Oxford, History Faculty, Veľká Británia

2010/2011 Central European University, Department of Medieval Studies, Budapešt,Maďarsko

2008 Utrecht University, Centre for medieval studies, Holandsko

2007 Summer school, Utrecht master in medieval studies, Kazymierz Dolny, Poľsko

2007 Utrecht Unversity, Centre for medieval studies, Holandsko

Členstvo

General editor edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, Brill Publishers

MECERN – Medieval Central European Research Network

Recenzent pre vedecké a odborné  periodiká Speculum, Forum historiae, Knižná revue

Prednášky na medzinárodných konferenciách:

2018    International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – prednáška Ritual and Text: Narrative strategies of Thomas of Split’s Historia Salonitana

2018    MECERN Conference, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko) – prednáška Forms of communication of ruling elites in late medieval Central Europe (Hungary, Bohemia, Austria, c. 1250-1350)

2016    Somerville College, University of Oxford (Veľká Británia) – prednáška  Dynastic consciousness across frontiers: dynastic identity of Jagiellonian Princesses in German-speaking lands 

2016    Unity and Diversity in Medieval Central Europe, Palackého Univerzita v Olomouci (ČR), prednáška Diversity of dynastic consciousness in medieval Central Europe

2011    Central European University (Budapešť, Maďarsko) – prednáška Rituals and Politics in the Middle Ages

2008    International Medieval Congress (University of Leeds, Veľká Británia) – prednáška Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary: between Gesture, Speech and Written Record

2007    Masarykova Univerzita (ČR) – prednáška Rituály zmierenia v arpádovskom Uhorsku

Profesionálna angažovanosť

Organizácia konferencií a workshopov

2017    Organizátor sekcie Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA

2016    Konferencia Dynasty and Dynasticism 1400-1700, Somerville College, Oxford

2016    Workshop What is Regional Memory? TORCH, University of Oxford

Predsedanie v konferenčných paneloch

2017    Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický

kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA

2016    Rulers and Saints. Workshop, TORCH, University of Oxford

2016    Dynasty and Dynasticism 1400-1700. Konferencia, Somerville College, Oxford

2016    What is Regional Memory? Workshop, TORCH, University of Oxford

Granty a projekty

2018 – 2020 VEGA 1/0814/18 Dejiny diplomacie v ranom stredoveku

2015 – 2016 European Research Council (ERC) Starting grant: Jagiellonians (Dynasty, Memory, Identity), University of Oxford, research associate 

Výber z najvýznamnejších prác

Monografie:

Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450). Leiden/Boston: Brill, 2016. 225s.

Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (Arpádovské Uhorsko 1000-1301). Acta historica Posoniensia XVII. Bratislava - Prešov 2011. 196s.

Články a štúdie:

Remembering the Jagiellonians in German-speaking Lands. In Remembering the Jagiellonians. Ed. Natalia Nowakowska. London/New York: Routledge, 2018, s. 121-140.

Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí, In Kultúrne dejiny / Cultural History, 9, 2018/1, s. 6-25.

Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250 – 1350), In Historický časopis 66, 2018/3, s. 385-408.

Communication in a Town: Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary. In ADAMSKA, Anna – MOSTERT, Marco. (ed.). Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II. Utrecht Studies in Medieval Literacy 28, Turnhout, Brepols 2014, s. 341-373.

Rex eris, si recte facias: si non facias, non eris. Panovnícka moc a jej reprezentácia v stredovekej strednej Európe (10. - 13. storočie). In Forum Historiae, 2014, 8/2, s. 202-226.

Dvorské slávnosti, rituály a panovnícka symbolika arpádovského Uhorska. In Medea – studia mediaevalia et antiqua, 15 - 16/2010 – 2011, s. 55-70. 

Slávnostné dni v stredovekom meste. Mestské rituály neskorého stredoveku, História 3 - 4/2011,s. 21-26.

Power of rituals and rituals of power. Religious and secular rituals in the political culture of medieval Kingdom of Hungary. In HOLEC, Roman – KOŽIAK, Rastislav. (ed.). Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Bratislava ; Banská Bystrica 2010, s. 29-42.

Symbolické gestá pokory - podrobenie sa a suplikácia. Ritualizované formy riešenia sporov v arpádovskom Uhorsku (11.-12.storočie), In Acta historica Posoniensia XIII, Bratislava 2010, s. 88-103.

Rituály v živote stredovekých ľudí, Historická revue, 11/2010, s. 64-69.

Rituály zmierenia v zápasoch o uhorský trón v druhej polovici 11. storočia,  In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení v středověku. M. Nodl - M. Wihoda (eds.). Brno 2008, s. 57-70.

Nešťastný osud mladého panovníka. Uhorské kráľovstvo vo víre dynastických bojov, História, 2/2008, s. 25-28.

Zaväzujúca sila gest. Rituály na stretnutiach panovníkov v stredoveku, História, 4/2007, s. 5-8.

Obraz mníšstva v listoch Bernadra z Clairvaux,  Medea 10/2006, s. 101-114.

Mystik kontra dialektik. Konflikt Bernarda z Clairvaux a Pierra Abélarda, História, 6/2005, s. 32-34.