Dušan Zupka

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2005). V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (PhD. 2009). V rokoch 2010-2011 pôsobil ako post-doktorand na Central European University v Budapešti. Od roku 2012 prednáša na FiFUK dejiny strednej Európy v rámci študijného odboru Stredoeurópske štúdiá. V rokoch 2015 a 2016 pracoval ako výskumník na University of Oxford. Zastáva funkciu vedeckého redaktora publikačnej edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages vo vydavateľstve Brill Publishers. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FiFUK.  

 

Pedagogická činnosť

Špecializuje sa na dejiny historiografie, metodológiu historickej vedy a komparatívne dejiny strednej Európy v stredoveku a ranom novoveku. Venuje sa kultúrnym a politickým dejinám, dejinám komunikácie a historickej antropológii. Prednáša kurzy o komparatívnych dejinách rano- a vrcholnostredovekej strednej Európy, dejinách a súčasných trendoch historiografie a o formách politickej komunikácie. Vedie aj kurzy akademického písania.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa najmä úlohe a významu rituálov a symbolov v spoločnosti a dejinám stredovekých a ranonovovekých dynastií, predovšetkým v regióne strednej Európy. Skúma problematiku panovníckej moci a foriem výkonu moci v dejinách, ako aj úlohe náboženských vojen v minulosti.   

 

Vedecké stáže a študijné pobyty v zahraničí

2015 - 2016    University of Oxford, History Faculty, Veľká Británia

2010 - 2011    Central European University, Department of Medieval Studies, Budapešt, Maďarsko

2008                Utrecht University, Centre for medieval studies, Holandsko

2007                Summer school, Utrecht master in medieval studies, Kazymierz Dolny, Poľsko

2007                Utrecht Unversity, Centre for medieval studies, Holandsko

 

Členstvo v odborných organizáciách a vedecké aktivity

General Editor edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, Brill Publishers

MECERN – Medieval Central European Research Network

Recenzent pre vedecké a odborné periodiká English Historical Review, Speculum, Forum historiae, Knižná revue

 

Prednášky na medzinárodných konferenciách:

2019     International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – prednáška With God's Help against the Enemy: Religion, Rituals, and Ruling Ideology on the Battlefield

2018     Middle Ages in the Modern World, John Cabot University a École française de Rome (Rím, Taliansko) – prednáška The Landshut Wedding 1475: to experience the Middle Ages

2018     International Medieval Congress, University of Leeds (Veľká Británia) – prednáška Ritual and Text: Narrative strategies of Thomas of Split’s Historia Salonitana

2018     MECERN Conference, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko) – prednáška Forms of communication of ruling elites in late medieval Central Europe (Hungary, Bohemia, Austria, c. 1250-1350)

2016     Somerville College, University of Oxford (Veľká Británia) – prednáška  Dynastic consciousness across frontiers: dynastic identity of Jagiellonian Princesses in German-speaking lands

2016     Unity and Diversity in Medieval Central Europe, Palackého Univerzita v Olomouci (ČR), prednáška Diversity of dynastic consciousness in medieval Central Europe

2011     Central European University (Budapešť, Maďarsko) – prednáška Rituals and Politics in the Middle Ages

2008     International Medieval Congress (University of Leeds, Veľká Británia) – prednáška Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary: between Gesture, Speech and Written Record

2007     Masarykova Univerzita (ČR) – prednáška Rituály zmierenia v arpádovskom Uhorsku

 

Profesionálna angažovanosť

Organizácia konferencií a workshopov

2019     Organizátor panelov Rulership in Medieval East Central Europe I-IV, International Medieval Congress, University of Leeds, Veľká Británia

2019     Konferencia Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Bratislava, Historický ústav SAV

2017     Organizátor sekcie Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA 

2016     Konferencia Dynasty and Dynasticism 1400-1700, Somerville College, Oxford

2016     Workshop What is Regional Memory? TORCH, University of Oxford

 

Predsedanie v konferenčých paneloch

2019     Rulership in Medieval East Central Europe III, International Medieval Congress, University of Leeds, Veľká Británia 

2017     Rulership in medieval Central Europe, Medzinárodný medievistický kongres, Western Michigan University, Kalamazoo, USA 

2016     Rulers and Saints. Workshop, TORCH, University of Oxford

2016     Dynasty and Dynasticism 1400-1700. Konferencia, Somerville College, Oxford

2016     What is Regional Memory? Workshop, TORCH, University of Oxford

 

Granty a projekty

2019 – 2023 APVV 18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy

2018 – 2020 APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese

2018 – 2020 VEGA 1/0814/18 Dejiny diplomacie v ranom stredoveku

2019 – 2020 VEGA 2/0129/18: Panovnícka moc v stredoveku

2017 – 2019 VEGA 2/0110/17 Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku

2019 – 2021 KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III.

2019 – 2021 KEGA 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne 

2015 – 2016 European Research Council (ERC) Starting grant: Jagiellonians (Dynasty, Memory, Identity), University of Oxford, research associate

 

 

Najvýznamnejšie publikácie

Monografie:

Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty. East

Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450). Leiden - Boston: Brill, 2016.   225s.

Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (Arpádovské Uhorsko 1000-1301). Acta historica Posoniensia XVII. Bratislava - Prešov 2011. 196s.

Články a štúdie:

Medieval Dynasties in Medieval Studies: A Historiographic Contribution. In Forum Historiae, 2019, roč. 13, č. 2, s. 89-101.

Forms of Communication of the Political Elites in Medieval Central Europe (Hungary,

Austria and the Czech Lands, 1250–1350). Historický časopis, 2019, 67, 5, s. 785-808. 

Kríž a meč: vojenské rituály kresťanských vojsk v boji s pohanmi In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 83-98.

Remembering the Jagiellonians in German-speaking Lands. In Remembering the Jagiellonians. Ed. Natalia Nowakowska. London - New York: Routledge, 2018, s. 121-140.

Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí, In Kultúrne dejiny / Cultural History, 9, 2018/1, s. 6-25.

Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250 – 1350), In Historický časopis 66, 2018/3, s. 385-408.

Pitie krvi a nosenie prašivého psa na pleciach. Podivné rituály v stredoveku. In: História zadnými dverami. Ed. Slavomír Michálek. Bratislava: Premedia, 2018, s. 53-63.

 

Communication in a Town: Urban Rituals and Literacy in the Medieval Kingdom of Hungary. In ADAMSKA, Anna – MOSTERT, Marco. (ed.). Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II. Utrecht Studies in Medieval Literacy 28, Turnhout, Brepols, s. 341-373 

Rex eris, si recte facias: si non facias, non eris. Panovnícka moc a jej reprezentácia v stredovekej strednej Európe (10. - 13. storočie). In Forum Historiae, 2014, 8/2, s. 202-226. 

Dvorské slávnosti, rituály a panovnícka symbolika arpádovského Uhorska. In Medea – studia mediaevalia et antiqua, 15 - 16/2010 – 2011, s. 55-70.

Slávnostné dni v stredovekom meste. Mestské rituály neskorého stredoveku, História 3 - 4/2011, s. 21-26.

Power of rituals and rituals of power. Religious and secular rituals in the political culture of medieval Kingdom of Hungary. In HOLEC, Roman – KOŽIAK, Rastislav. (ed.). Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Bratislava ; Banská Bystrica 2010, s. 29-42.

Symbolické gestá pokory - podrobenie sa a suplikácia. Ritualizované formy riešenia sporov v arpádovskom Uhorsku (11.-12.storočie), In Acta historica Posoniensia XIII, Bratislava 2010, s. 88-103.

Rituály v živote stredovekých ľudí, Historická revue, 11/2010, s. 64-69.

Rituály zmierenia v zápasoch o uhorský trón v druhej polovici 11. storočia,  In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení v středověku. M. Nodl - M. Wihoda (eds.). Brno 2008, s. 57-70.

Nešťastný osud mladého panovníka. Uhorské kráľovstvo vo víre dynastických bojov, História, 2/2008, s. 25-28.

Zaväzujúca sila gest. Rituály na stretnutiach panovníkov v stredoveku, História, 4/2007, s. 5-8.

Obraz mníšstva v listoch Bernadra z Clairvaux,  Medea 10/2006, s. 101-114.

Mystik kontra dialektik. Konflikt Bernarda z Clairvaux a Pierra Abélarda, História, 6/2005, s. 32-34.