Vincent Múcska

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Narodil sa v Bratislave (1964), kde absolvoval základnú a strednú školu. V rokoch 1984 – 1989 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor Dejepis – Slovenský jazyk a literatúra. V roku 2000 ukončil dokorandské štúdium a obhájil prácu Cirkevné reformy v 10. a 11. storočí a ich dosah na Uhorsko. V roku 2006 sa habilitoval v odbore všeobecné dejiny.

V rokoch 2011-2013 vykonával funkciu prodekana FiF UK pre rozvoj fakulty a informačné technológie. Od 1. mája 2013 zastáva funkciu prorektora UK pre rozvoj.

Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny stredoveku v západnej a strednej Európe, vedie špeciálnej kurzy a semináre k problematike, vedie historický proseminár a kurz Úvod do štúdia histórie.

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa predovšetkým politickým a sociálnym dejinám západnej Európy a Uhorska, vzťahu svetskej a cirkevnej moci v stredoveku a dejinám stredovekého pápežstva.

Absolvoval študijné pobyty v Nemecku (Ludwig-Maximilians Universität v Mníchove, Inštitút pre výskum stredovekých dejín Nemecka – Monumenta Germanicae historica – Mníchov) a v Maďarsku (Domus Hungarica scientiarum et Artium v Budapešti a Historický ústav Maďarskej akadémie vied). Ako vedúci i ako spoluriešiteľ sa podieľaľ na viacerých domácich i zahraničných vedecko-výskumných projektoch (VEGA, Grant Nadácie Jana Husa, Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (SRN). Je členom Správnej rady Nadácie Jana Husa.

Výber z najvýznamnejších prác

Kronika anonymného notára kráľa Bela Gesta Hungarorum. Budmerice: Rak, 2000.

Byzantinische Einflüße auf den ältesten ungarischen liturgischen Kalender aus dem 11. Jahrhundert. Versuch einer neuer Interpretation. In: Byzantium and the East Central Europe. (= Byzantina et Slavica Cracoviensia III.) Ed. Günter Prinzing and Maciej Salamon with the assistance of Paul Stephenson.Cracow 2001, s. 117-128.

K otázke dosahu cirkevných reforiem 11. storočia na Uhorsko In: Korene európskej civilizácie (= Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia III/IV), Bratislava: Veda 2000–2001, s. 153-169.

Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku. In: Rehole a kláštory v stredoveku. Zost. Rastislav Kožiak & Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002, s. 49-74.

O prvých uhorských biskupstvách. Historický časopis 51, 2003, č. 1, s. 3-22.

Niekoľko poznámok k súčasnosti slovenskej medievistiky. In: Evropa a Čechy v pozdním středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Vydali Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup. Praha 2004, s. 449-458.

Boj uhorského štátu proti pohanstvu v 11. storočí. In: Pohanstvo a kresťanstvo. Zost. Rastislav Kožiak & Jaroslav Nemeš. Bratislava : Chronos, 2004 S. 201-210.

Migracja i etnogeneza Węgrów : zarys współczesnego stanu badań. In: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu. Pod redakcją M. Salamona i J. Strzelczyka, Kraków : Uniwersytet Jagiellońskiego, 2004, s. 277-289.

Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava: Stimul, 2004.

Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek (Od 5. storočia do polovice 11. storočia). [Spoluautori: Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková.] Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.