Daniela Rošková

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. rod. Murányiová

Narodila sa v Bratislave, kde navštevovala základnú školu a gymnázium. Absolvovala magisterské štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch: História a latinský jazyk a literatúra (Mgr. 2005); Klasické jazyky – špecializácia: grécky jazyk a literatúra – latinský jazyk a literatúra (Mgr. 2008). Doktorandské štúdium ukončila na katedre všeobecných dejín FiF UK v špecializácii staroveké dejiny obhajobou dizertačnej práce „Obraz ženy v rímskej spoločnosti na základe latinských náhrobných nápisov“,  školiteľ: Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (PhD. 2012).

 

Pedagogická činnosť

Prednáša Dejiny staroveku, Dejiny starovekého Východu a špecializované kurzy v oblasti antických dejín, klasických jazykov a epigrafie.  V rámci svojej vedeckej a pedagogickej práce sa venuje dejinám na základe primárnych literárnych aj epigrafických prameňov latinskej a gréckej proveniencie, k čomu vedie aj svojich študentov. 

 

Vedecko – výskumná činnosť

Vedecky sa venuje dejinám staroveku so zameraním na rímske dejiny a epigrafiu, pričom sa špecializuje najmä na sociálnu problematiku, každodenný život, na otázku žien v antike a antickú medicínu.

 

Vedecké stáže a študijné pobyty v zahraničí

2017 Česká republika: 3. lekárska fakulta Univerzity Karlovy, Praha, prednáškový cyklus – program Erasmus

2006 – 2008 Rakúsko: Viedenská Univerzita – Inštitút starovekých dejín, archeológie, papyrológie a epigrafiky (Universität Wien, Österreich – Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik) – študijný pobyt

2007 – 2008 Rakúsko: Viedenská univerzita, Inštitút byzantinistiky a neogrécistiky; Inštitút klasickej filológie (Universität Wien – Institut für Byzantinistik und Neogräzistik; Institut für Klassische Philologie - štúdijný pobyt

2006 (júl-august) Grécko: IMXA, Institute for Balkan Studies, Grécko – letná škola  novogréckeho jazyka a kultúry

2004 (júl-august) Grécko: Aristotelova Univerzita, Thessaloniki, Grécko – letná škola novogréckeho jazyka, dejín a kultúry

2003 (júl-august) Grécko: Univerzita Ioanina, Grécko - Center for the study of Greek language & culture - letná škola novogréckeho jazyka, dejín a kultúry

2002 (júl-august) Grécko: National and Kapodistias University Athens – letná škola gréckych štúdií        

 

Členstvo v organizáciách, redakčných radách

2016 – súčasnosť   Historia Medicinae Slovaca, člen redakčnej rady

2012 – súčasnosť   Historyweb.sk - informačný portál o histórii, člen redakčnej rady

2005 - súčasnosť  Slovenská jednota klasických filológov pri SAV, člen; 2007 – 2009 hospodárka spoločnosti

2007 – 2014   Zborník MEDEA - Studia Mediaevalia Et Antiqua, člen redakčnej rady

 

Prezentácie na konferenciách a vedeckých podujatiach

2018    Od mesta k ríši a od ríše k mestu – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; Prednáška: Zdravie a medicínska starostlivosť v Rímskej ríši a pozícia žien v domácej i profesionálnej lekárskej sfére.

2017    Jubilejné sympózium z dejín farmácie a medicíny, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava; Prednáška: Jedlá, recepty a hostiny v antickom Ríme.

2017    Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II, medzinárodná vedecká konferencia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice; Prednáška: Povolanie medica na nápisoch z Rímskej ríše (Tituli sepulcrales ako pramene k štúdiu antickej medicíny).

2016    Ján Jessenius (1561-1621) – Ľudia a doba: Medzinárodná vedecká konferencia (konaná pri príležitosti 450. výročia narodenia renesančného vedca), Filozofická fakulta UK, Bratislava; Prednáška: Lekári a lekárky antického Ríma.

2016    Ideológia v premenách času: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru, Filozofická fakulta UK, Bratislava; Poster: Ideál manželstva v antickom Ríme.

2011    Historia nuntia vetustatis II: Seminár zo starovekých dejín, FiF UK, Bratislava; Prednáška: Onomastické zvyky na epigrafických pamiatkach.

2011    Historia nuntia vetustatis I: Doktorandský seminár, FiF MU, Brno, Česká republika; Prednáška: Obraz ženy v rodinnom živote v období rímskeho principátu.

2009    Cyklus prednášok Slovenskej jednoty klasických filológov, SJKF na pôde FiF UK, Bratislava; Prednáška: Ženy v antike.

2008    Čriepky z dejín Slovenska: Konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. Idy Zubáckej, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; Prednáška: Zamestnané ženy v antike.

2007    Konferencia latinských štúdií: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Katolícka Univerzita Petra Pázmánya, Piliscába, Maďarsko; Prednáška: Private life of Romans on Roman Latin epitaphs.

2005    Laete segetes iterum: Konferencia mladých vedeckých pracovníkov, Telč, Česká republika; Prednáška: Roman women on the Latin funerary inscriptions.

 

Výber z najvýznamnejších prác

Private life of Romans on Roman Latin epitaphs / Daniela Rošková In: Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. - Roč. 49, č. 2 (2009), s. 201-211

Manželstvo v Rímskej ríši z pohľadu antických autorov / Daniela Rošková In: Historické štúdie. - ISBN 978-80-8127-024-6. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 7-18

Povolanie medica na nápisoch z Rímskej ríše (Tituli sepulcrales ako pramene k štúdiu antickej medicíny) / Daniela Rošková In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis. Volume II. - ISBN 978-80-8152-590-2 – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018. - S. 174 – 189

Laudatio feminae. Rímski muži o svojich manželkách / Daniela Rošková-Murányiová In: Sambucus 2. - ISBN 978-80-8082-164-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2007. - S. 55-69

Corpus Inscriptionum Latinarum - minulosť, prítomnosť a budúcnosť zbierky latinských nápisov / Daniela Rošková In: Studia bibliographica Posoniensia 2017. - ISBN 978-80-89303-56-4. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2017. - S. 169-179

Lekári a lekárky antického Ríma / Daniela Rošková In: Historia Medicinae Slovaca 1. - ISBN 978-80-8127-185-4. - Bratislava : STIMUL, 2017. - S. 107-119

Adresáti listov Plinia Mladšieho / Daniela Rošková In: Sambucus 6. - ISBN 978-80-8082-423-5. - Trnava : TU, 2010. - S. 34-44

Historik – klasický filológ v úlohe prekladateľa / Daniela Rošková In: Rebus Linguae. Volume 1. - ISBN 978-80-223-4396-1. - Bratislava : Comenius University, 2017. - S. 33-42

Jedlá, recepty a hostiny v antickom Ríme / Daniela Rošková In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 6-8 (2017), s. 155-160

Villa rustica, villa urbana a kvalita bývania v Rímskej ríši podľa Vitruvia a Plinia mladšieho / Daniela Rošková In: Medea 11. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 33-45

Život rímskej spoločnosti v 1. a 2. storočí po Kristovi (na základe korešpondencie Gaia Plinia mladšieho) / Daniela Murányiová In: Medea 9. - Bratislava : [s.n.], 2005. - S. 22-46

Roman women on the Latin funerary inscriptions / Daniela Murányiová-Rošková In: Laetae segetes iterum. - ISBN 978-80-210-4775-4. - Brno : MU, 2008. - S. 311-320

Zamestnané ženy v antike / Daniela Rošková In: Čriepky z dejín Slovenska. - ISBN 978-80-8094-732-3. - Nitra : UKF, 2011. - S. 31-41

Ženy v trójskej vojne pohľad antickej mytológie / Daniela Rošková In: Historická revue. - Roč. 27, č. 8 (2016), s. 50-55

Osudové ženy kata republiky / Daniela Rošková In: Historyweb [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2013), nestr. [4 s.] [online]

Livia - Odyseus v sukniach alebo najväčšia manipulátorka svojej doby / Daniela Rošková In: Historická revue. - Roč. 23, č. 1 (2012), s. 6-11

Plinius Minor zo správ o živote rímskeho literáta a úradníka / Daniela Murányiová In: Historická revue. - Roč. 16, č. 11 (2005), s. 10-13

Bývanie v starom Ríme / Daniela Murányiová In: Historická revue. - Roč. 16, č. 5-6 (2005), s. 10-12

Listy v antike – epistolografia v Rímskej ríši (1) / Daniela Murányiová In: Historická revue. - Roč. 16, č. 7-8 (2005), s. 4-5

Listy v antike – epistolografia v Rímskej ríši (2) / Daniela Murányiová In: Historická revue. - Roč. 16, č. 9 (2005), s. 4-5