Eva Škorvanková

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

V rokoch 1995 – 2001 študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore história – archeológia. V roku 2007 ukončila doktorandské štúdium na Katedre všeobecných dejín FF UK obhajobou dizertačnej práce Vytváranie juhoslovanskej identity vo vyučovaní dejepisu v medzivojnovom období.

Pedagogická činnosť

Prednáša medzinárodné vzťahy v rokoch 1871 – 1918 a v medzivojnovom období a dejiny Balkánu v 19. a 20. storočí. Zároveň vedie semináre k medzinárodným vzťahom v 19. a prvej polovici 20. storočia, k nacionalizmu a etnicite balkánskych národov. V rámci seminárov vedie študentov k aktívnej práci s pôvodnými prameňmi, dobovou tlačou, memoárovou literatúrou a literárnymi dielami.

Vedecko – výskumná činnosť

V rámci vedeckej a výskumnej činnosti sa v súčasnosti zaoberá slovenskou menšinou v srbskej Vojvodine a jej vývojom v prvej polovici 20. storočia. Postupne spracováva a publikuje pozostalosť po kňazovi, politikovi a kultúrnom pracovníkovi Igorovi Branislavovi Štefánikovi, ktorý pôsobil v prostredí Dolnozemských Slovákov. Zároveň sa venuje tzv. dejinám žien v prvej polovici 20. storočia v kontexte strednej Európy.

Granty

APVV, SK-SRB-022-06, Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky, spoluriešiteľ

APVV, SK-SRB-0017-09, r. 2010-2011 Slovensko a Srbsko v európskej histórii: kontakty a medzinárodná spolupráca, spoluriešiteľ

VEGA 1/0176/11, r. 2011 – 2013 Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945

VEGA 1/0370/13, r. 2013 - 2015 Stereotypy ruskej politiky v moderných dejinách

VEGA  1/0026/14, r. 2014 - 2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050

Študijné pobyty v zahraničí

september 2002 – február 2003 študijný a výskumný pobyt na Katedre dejín Filozofickej fakultyUniverzity v Ľubľane (Slovinsko), v Inštitúte pre súčasné dejiny v Ľubľane(Slovinsko)

október 2003 - január 2004 študijný pobyt na Katedre dejín Filozofickej fakultyUniverzity v Belehrade (Srbsko) s výskumom v Archíve Srbska a Čiernej Hory(Archíve Juhoslávie).

október 2004 - jún 2005 študijný a výskumný pobyt na Katedre dejín Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) a vŠkolskom múzeu v Ľubľane (Slovinsko)