Ján Machaj

Mgr. Ján Machaj, PhD.

Ján Machaj je absolventom magisterského štúdia histórie a filozofie a doktorandského štúdia v odbore všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave. V roku 2016 úspešné obhájil dizertačnú prácu na Problémy vizuality vo filozofickom, historickom a edukačnom kontexte. Pracuje aj ako riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB, kde sa venuje profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov formou online vzdelávania a tvorbe vzdelávacích materiálov.


Pedagogická činnosť

Vyučoval na dejepis a občiansku náuku na Spojenej škole Novohradská v Bratislave. Na katedre všeobecných dejín sa venuje príprave budúcich učiteľov. Vedie tu kurzy zamerané na didaktiku dejepisu.