Lukáš Rybár

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

Lukáš Rybár je absolventom bakalárskeho (2005-2008), magisterského (2008-2010) a doktorandského štúdia (2010-2014) v odbore všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave. V roku 2014 úspešné obhájil dizertačnú prácu na tému Širván a jeho úloha v kontexte európskeho obchodu v 16. - 17. storočí. V roku 2018 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému Dôsledky rusko-perzských vojen na vývoj Zakaukazska v prvej polovici 19. storočia (Ruská presídlenecká politika). V súčasností pôsobí na Katedre všeobecných dejín ako odborný asistent.


Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny Blízkeho a Stredného východu. Vedie špeciálne kurzy a historické semináre k uvedenej problematike s dôrazom na vzájomné kontakty blízkovýchodných a európskych krajín.

Vedecko-výskumná činnosť

- dejiny kaukazských krajín a Iránu v 16.-19. storočí.

- obchodné a diplomatické vzťahy medzi safíjovským Iránom a európskymi krajinami v 16.-19. storočí.

- obraz islamu a moslimského východu v európskych cestopisoch 16.-19. storočia.

Zahraničné pobyty

- výskumný pobyt na Bakuskej štátnej univerzite, Baku, Azerbajdžan (október - december 2010).

- výskumný pobyt na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova, Moskva, Rusko (február-jún 2013).

- jednomesačný vzdelávací kurz perzského jazyka, Univerzita Šahída Beheštího v Teheráne, Irán (august 2015).

- prednáškový pobyt (CEEPUS), Historický inštitút, Jagellonská univerzita v Krakowe, Poľsko (29.5. - 2.6. 2017)

- prednáškový pobyt (CEEPUS), Historický inštitút, Jagellonská univerzita v Krakowe, Poľsko (1.3. - 9.3. 2019)

- Erasmus+ mobility, Katedra Blízkeho východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Česko (19.5. - 24.5. 2019)

- vedecko-výskumný pobyt na Katedre histórie, Fakulta literatúry a humanitných štúdií, Univerzita Šahída Beheštího v Teheráne, Irán (8.12.2019 - 2.3.2020)

- vedecko-výskumný pobyt na Inštitúte iranistiky, Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko (1.7. - 31.12. 2020)

Okrem toho sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií.

Editorská a redakčná činnosť

Od roku 2012 je editorom zborníka Katedry všeobecných dejín Acta Historica Posoniensia.

člen redakčnej rady Acta Historica Posoniensia, Historia Medicinae Slovaca a Byzantinoslovaca

Najvýznamnejšie práce

DANIŠ, M. - RYBÁR, L.: Dejiny Azerbajdžanu. Bratislava : 2014.

RYBÁR, L.: Širván a jeho postavenie v európskom obchode (16.-17. storočie). Acta Historica Posoniensia XXVI. Bratislava : 2014.

Granty

VEGA 1/0370/13 Stereotypy ruskej politiky vo vzťahu k Európe v 19.-20. storočí (2013-2015)

VEGA 1/0324/17 Krymský polostrov v európskej diplomacii v období novoveku

KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. a III.

KEGA 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne

APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy