Martin Hurbanič

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Martin Hurbanič, narodený v Bratislave 28. 2. 1971. Základnú a strednú školu absolvoval v mieste bydliska. V rokoch 1992 - 1997 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – slovenský jazyk. V roku 2000 ukončil doktorandské   štúdium a obhájil prácu Byzantská politická ideológia na Rusi v 9.-12. storočí (školiteľ prof. Alexander Avenarius). V roku 2010 sa habilitoval na pôde Katedry všeobecných dejín s prácou Posledná vojna antiky: avarský útok na Konštantínopol v historických súvislostiach. Prešov 2010.

Osobná stránka: https://uniba.academia.edu/martinhurbanic

Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny Byzancie a Juhovýchodnej Európy v stredoveku, vedie semináre pre poslucháčov histórie (križiacke výpravy: konfrontácia a koexistencia kultúr, byzantské misie u Slovanov, historický proseminár), semináre určené študentom klasickej filológie a slavistiky (byzantologický textový seminár, úvod do dejín Bulharska, úvod do dejín Chorvátska)

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa predovšetkým politickým a sociálnym dejinám ranostredovekej Byzancie s dôrazom na problematiku vzťahov Byzancie k Avarom a Slovanom v 6. a 7. storočí.

Riešiteľ výskumných úloh

VEGA 2003-2005. Byzantium and the Slavs. Contacts and Tradition. Vedúci grantu za slovenskú stranu prof. A. Avenarius, spoluriešiteľ.

VEGA 1/7420/20, 2000-2002 Problémy stredovekých cirkevných dejín strednej Európy v kontexte európskych cirkevných dejín, spoluriešiteľ

VEGA 1/0492/08 Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilometodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave, spoluriešiteľ

UK PROJEKT č.  99, r. 2000,  Patriarcha Fotios ako prameň k poznaniu byzantskej ideológie, Vedúci projektu

APVV, SK-SRB-022-06, Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky. spoluriešiteľ

APVV, SK-SRB-0017-09, r. 2010-2011 Slovensko a Srbsko v európskej histórii: kontakty a medzinárodná spolupráca, hlavný riešiteľ za slovenskú stranu

Medieval settlements on the territory of Vojvodina, historical processes and events. Riešitelia Katedra histórie. Univerzita Novi Sad. (spoluriešiteľ projektu)

VEGA 2/0102/10 Hagiografické a bohoslužobné texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou. (spoluriešiteľ). 

Vedecké a odborné stáže v zahraničí

Kirilometodievski naučen centar. Sofia (Bulharsko), 8.-15. september 2003, výskumný a prednáškový pobyt, štipendium FF UK Bratislava, SAV Bratislava

Univerzita Klimenta Ochridského Sofia (Bulharsko) výmenná učiteľská mobilita, FF UK Bratislava, 2005

Masarykova univerzita (Brno) Výskumný pobyt v rámci učiteľských mobilít 2005

Szegedi Tudományegyetem/University of Szeged. Pobyt v rámci učiteľských mobilít programu EÚ Socrates/Erasmus. 18.-29. október 2010

Odsek za istoriju. Filozofski fakultet Novi Sad, Vizantološki institut Beograd, Výskumný pobyt v rámci projektu APVV Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky (2007).

Queen Jadwiga foundation. Výskumný pobyt a štipendium udelené zo strany Jagelonskej univerzity v Krakove. Január 2005

Queen Jadwiga foundation. Výskumný pobyt a štipendium udelené zo strany Jagelonskej univerzity v Krakove. Február 2009.

Odsek za istoriju. Filozofski fakultet Novi Sad, Vizantološki institut Beograd, Výskumný pobyt v rámci projektu APVV Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky (2011).

Praha (11. 4. 2011 – 15. 4. 2011) družobná medziuniverzitná výmena. Ústav českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity; Slovanský ústav ČAV

Členstvo

a, V medzinárodných výboroch, komisiách, radách

b, V celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, komisiách, radách

Od 2005 člen Byzantologického seminára Alexandra Avenária

Od 2003 člen Slovenského komitétu balkanistiky pri SAV

Od 2010 Tajomník Slovenskej byzantologickej spoločnosti (SBS)

1997-2000 redaktor časopisu Historická revue.

2001 redaktor časopisu História.

Od 2005 výkonný redaktor časopisu Byzantinoslovaca

Od 2010 Člen redakčnej rady Slavica Slovaca

Od 2008 Člen redakčnej rady Acta Historica Posoniensia

Od 2010 Člen redakčnej rady Nové historické rozhľady (Trnava)

Najvýznamnejšie vedecké výsledky

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Posledná vojna antiky : avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach

Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2009 Vydanie 1. vyd. Rozsah 377 s. 978-80-7165-779-8

História a mýtus : avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách

Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2010 Vydanie 1. vyd. Rozsah 175 s.

ISBN 978-80-7165-780-4

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)

Byzancia a avarský kaganát v rokoch 623-624

Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 55, č. 2 (2007), s. 229-248

Byzancia Slovania a avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602-610)

Historický časopis, roč. 58, č. 1, 2010, s. 3-14

Prezentácie na vedeckých podujatiach

Niekoľko poznámok k problému byzantskej oikumene; VI. Medzinárodní Balkanistické symposium. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 25. apríla 2005

Výstup: Byzantský "Commonwealth": hierarchické spoločenstvo alebo idea spolupatričnosti. In:  Studia balcanica bohemo-slovaca. I. Zborník zo VI. medzinárodné balkanistické symposia organizovaného Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Historickým ústavem Akademie Věd České republiky. 25. - 27. apríla 2005. Brno 2006, s. 33 - 42. ISBN 80-86488-32-2

Was there any Missionary Concept by Patriarch Photius? To the Problem of Byzantine Views on Christianisation in the Ninth Century. Byzantium and New Countries – New Peoples on the Frontier of Byzantino-Slavonic Area (IX-XV Centuries).6. – 8. Apríla 2006 Krakow. Institute of History/Institute of Art History of the Jagiellonian University, Cracow.

Výstup: What did the Patriarch Photius believe in regards to Missionary Activity. In: Byzantina et Slavica Cracoviensia, V. Byzantium, New Peoples, New Powers. Cracow 2007, p. 71-76. ISBN 978-83-88737-83-1

Obraz Konštantína Veľkého v literárnej tvorbe patriarchu Fótia. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Filozofická fakulta MU v Brne. Kolokvium konané 7. októbra 2005.

Výstup: Die Imago Constantini Magni im Literarischen Schaffen des Patriarchen Photios. In: Studia Historica Brunensia, 53, 2006, 43-50. ISBN 978-80-210-4275, ISSN 0231-7710

Byzantológia a balkánske štúdia na Filozofickej fakulte UK. Stretnutie mladých Balkanistov. Seminár Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty MU v Brne a brnianskym historickým ústavom. Brno 15. mája 2003. Dve koncepcie recepcie byzantskej politickej ideológie na Rusi. Slovensko a európsky juhovýchod. Bratislava september 1999.

Výstup: Dve koncepcie recepcie byzantskej politickej ideológie na Rusi. In: Slovensko a európsky juhovýchod. Bratislava 

The Image of Constantine the Great in Rus. The Tradition and Innovation of the Motive of the First Christian Emperor. Ostmitteleuropa an der Wende des 10. und 11. Jahrhunderts. Bratislava, 25. – 26. september 2001.

Výstup: The Image of Constantine the Great in Rus. The Tradition and Innovation of the Motive of the First Christian Emperor. In: Ostmitteleuropa an der Wende des 10. und 11. Jahrhunderts. Bratislava 2003. ISBN 80-88982-67-7

Obraz Konštantína Veľkého ako ideologický motív v slovanskom prostredí 9. – 11. storočí.  Dielo Cyrila a Metoda a kultúrna integrácia do Európy. Konferencia organizovaná Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave máj 2002.

Byzantská politická ideológia v misijnej praxi 9. storočia. Encyklika ad archiepiscopales thronos per Orientem obtinentes patriarchu Fotia. Kresťanstvo a pohanstvo. Konferencia organizovaná fakultami v Banskej Bystrici a Ružomberku. Banská Bystrica február 2003.

Výstup: Byzantská politická ideológia v misijnej praxi 9. storočia. Encyklika ad archiepiscopales thronos per Orientem obtinentes patriarchu Fotia. In: Pohanstvo a kresťanstvo. Zost. R. Kožiak a J. Nemeš. Chronos, Bratislava 2004. ISBN 80-89027-12-1

Identita v stredoveku s dôrazom na priestor juhovýchodnej Európy. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. II. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 5. november 2004.

Výstup: Otázka identity a identít v stredoveku s osobitým dôrazom na priestor juhovýchodnej Európy. In: Historické rozhľady II. : ročenka. - 1. - Trnava : Univerzita svätého Cyrila a Metoda 2005, s. 17 - 26. ISBN 80-89034-86-1

Koncept byzantského misionárstva a patriarcha Fotios. Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Filozofická fakulta.  25.-27. 5. 2005. Trnava.

Výstup: Koncept byzantského misionárstva a patriarcha Fótios. In: Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava 25. - 29.mája 2005. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. - ISBN 978-80-89220-87-8. - S. 107-111.

Avarské obliehanie Konštantínopola roku 626 v byzantskej hagiografii.  Byzantská kultúra a Slovensko. (VI-X. storočie). Kolokvium poriadané Archeologickým múzeom SNM v Bratislave a Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV. 25. máj 2006.

Výstup: Avarské obliehanie Konštantínopolu roku 626 v byzantskej hagiografii. In: Byzantská kultúra a Slovensko (Byzantine Culture and Slovakia)  Bratislava 2007, s. 33-40. ISBN 978-80-8060-203-1

Genéza, charakter a význam religióznych procesií počas obliehaní Konštantínopolu (626-1453).

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Multidisciplinárna vedecká konferencia. Katedra histórie humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 29. – 30. marca 2006.

Výstup: Liturgické procesie prosebnej povahy počas obliehaní Konštantínopolu v rokoch 626 – 1453. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Bratislava,. Chronos 2006, s. 91 - 113. ISBN 80-89027-19-9

Mýtizácia histórie avarského obliehania Konštantínopola v dielach súdobých autorov. Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie. Medzinárodná vedecká konferencia poriadaná Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity. 10. máj 2007

Výstup:  Mýtizácia histórie avarského obliehania Konštantínopola v dielach súdobých autorov.

Od teórie k praktickému misionárstvu: Kristianizácia barbarov z pohľadu patriarchu Fótia. Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Medzinárodná vedecká konferencia. Nitra. 2. júla 2007.

Výstup: Od Teórie k praktickému misionárstvu. Patriarcha Fótios. From Theory to the Practical Mission. Patriarch Photius. Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. - 1. - Nitra  2007, 74-82.  978-80-8094-240-3

Some Notes on the Defence System of Constantinople and the Avar Siege of 626. 22nd international congress of Byzantine studies (Sofia 22.-27. 8. 2011) Round table Constantinople and its inhabitants.