Sekcia portugalského jazyka

Štúdium portugalského jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonológia a fonetika PJ, morfológia a syntax PJ, lexikológia a slovná zásoba PJ, štylistika PJ, odborná terminológia,

B/ civilizácia: geografia a dejiny Portugalska a lusofónnych krajín, ich reálie, kultúra a literatúra,

C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Študent sa môže orientovať viac na preklad (odborný alebo umelecký) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií. Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v spoločenských ustanovizniach, diplomacii, európskych inštitúciách, cestovnom ruchu, médiách, redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce a zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre povolanie súdneho tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Znalosť portugalského jazyka sa nevyžaduje. Pre úspešné vládnutie počiatočných fáz štúdia sa odporúča zorientovanie v kultúre a reáliách lusofónnych krajín.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium