Sekcia talianskeho jazyka

Štúdium talianskeho jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia a slovná zásoba;

B/ civilizácia: dejiny a reálie Talianska, talianska literatúra a kultúra;

C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

V prvom bakalárskom stupni v trvaní troch rokov je ťažisko na povinných predmetoch Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku (Morfosyntax talianskeho jazyka 1-4, Lexikológia talianskeho jazyka 1-2), nadobudnúť solídnu slovnú zásobu (lJazykové cvičenia 1-4, Ústny prejav 1-3, Písomný prejav 1-3) a získať základné poznatky o talianskej histórii, civilizácii a kultúre (Dejiny, kultúra a civilizácia Talianska 1-2, Dejiny talianskej literatúry 1-2). Obsah teoretických predmetov je prepojený s praktickými tak, aby študent postupne získaval široké praktické zručnosti, schopnosť prekladať jednoduché texty a korešpondenciu, resp. tlmočiť jednoduché príhovory. V 3. ročníku sa začína klásť dôraz aj na translatologické disciplíny, ktoré sú profilujúcimi (umelecký a odborný preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie). Súčasne sa rozširuje paleta povinne voliteľných a výberových predmetov. Študenti si počas celého štúdia neustále rozvíjajú praktické znalosti z talianskeho jazyka a rozširujú slovnú zásobu pod vedením talianskeho lektora.

V druhom magisterskom stupni v trvaní dvoch rokov sa stavia na znalostiach nadobudnutých v bakalárskom stupni štúdia. Prehlbujú sa teoretické vedomosti (štúdium literatúry, štylistiky) aj praktické vedomosti a to tak v oblasti prekladu (umelecký, odborný preklad), ako aj v oblasti tlmočníctva (konzekutívne, simultánne). Okrem povinných predmetov si poslucháči vyberajú z ponuky povinne voliteľných predmetov, ktoré prevažujú, pričom si zdokonaľujú svoje jazykové schopnosti a zároveň si podľa vlastného záujmu prehlbujú vedomosti v rozličných oblastiach.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže buď pokračovať v 2-ročnom magisterskom stupni štúdia, pre ktorý má fundovanú teoretickú prípravu, alebo pracovať ako prekladateľ v podnikovej sfére, v oblasti kultúry (v redakciách a kultúrnych inštitúciách), v cestovnom ruchu. Absolvent magisterského stupňa získa kvalifikáciu prekladateľa a tlmočníka s uplatnením napr. v orgánoch Európskej únie, uplatnenie nájde ako súdny tlmočník a prekladateľ, ale aj v diplomacii alebo v zahraničnom obchode.

Na bakalárske štúdium sa znalosť talianskeho jazyka nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v talianskej histórii, literatúre a reáliách.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.