Doktorandské štúdium

Študijný program - Všeobecná jazykoveda

Mgr. Pavla Balážová: Problematika prekladu terminológie stavebníctva z / do španielčiny a slovenčiny .

Školiteľ: Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Forma štúdia: externá

 

Mgr. Katarína Beňová: Jazyk psychologických textov v španielčine a slovenčine.

Školiteľ: Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Forma štúdia: denná

 

Mgr. Francesco Bonicelli Verrina: Medzi zánikom slov a vznikom neologizmov v politickom diskurze, pohľad na súčasný taliansky jazyk.

Školiteľ: Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Forma štúdia: externá

 

Mgr. Klaudia Dyttertová: Talianizmy vo svetových jazykoch. 

Školiteľ: Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Forma štúdia: denná

 

Mgr. Želmíra Pavlíková: El uso de la metáfora en la terminología económica en español y en eslovaco.

Školiteľ: Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Forma štúdia: externá

 

Mgr. Daniele Tomasello: Slovensko-talianska interferencia na morfosyntaktickej úrovni.

Školiteľ: Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. 

Forma štúdia: externá

 

Študijný program - Literárna veda

Mgr.  Zlatovský Pavol: Umberto Eco v literárno-kritických súvislostiach.

Školiteľ: Doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Forma štúdia: externá

 

 Študijný program -  Translatológia

Mgr. Silvia Brodňanová: Problematika prekladu diel sv. Terézie Avilskej do slovenčiny.

Školiteľka: Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Forma štúdia: externá