Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sekcia španielskeho jazyka

Štúdium španielskeho jazyka a kultúry sa realizuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Toto štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonológia a korektívna fonetika ŠJ, morfológia a syntax ŠJ, lexikológia a slovná zásoba ŠJ,

B/ civilizácia: geografia a dejiny Španielska a hispanoamerických krajín, kultúra a literatúra,

C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, kondenzácia textu, odborný, resp. umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Študent sa môže orientovať viac na preklad (odborný alebo umelecký) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií. Vyučovací proces prebieha z väčšej časti v španielskom jazyku, od začiatku štúdia sa preto vyžaduje jeho ovládanie zodpovedajúce minimálne referenčnej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v spoločenských ustanovizniach, diplomacii, v európskych inštitúciách, v redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce a zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Požiadavky na prijímacie skúšky

1. Prijímacia skúška všeobecných študijných predpokladov

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov

Skúška špecifických predpokladov bude zameraná na overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača. Prijímacia skúška je písomná. Je členená na morfosyntaktickú časť zo španielskych a hispanoamerických dejín, zemepisu, literatúry a reálií. Morfosyntaktická časť obsahuje gramatické cvičenia (doplňovacie, prekladové). Predpokladá sa zvládnutie španielskeho jazyka v rozsahu učebnice Ulašin: Španielčina pre samoukov, Bratislava, Eastonebooks, 2009, ovládanie základných gramatických pravidiel o používaní podstatných mien, prídavných mien, zámen, slovies s využitím všetkých slovesných časov a spôsobov. Druhá časť textu predpokladá poznanie základných politických, kultúrnych, historických a literárnych faktov na úrovni gymnaziálneho štúdia a prístupných materiálov o dianí v Španielsku a Latinskej Amerike (médiá). Súčasťou testu sú aj otázky zamerané na povinné čítanie.