Sekcia rumunského jazyka

Štúdium rumunského jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia a slovná zásoba, štylistika rumunského jazyka, odborná terminológia;

B/ civilizácia: dejiny a reálie Rumunska, rumunská literatúra a kultúra;

C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

V prvom bakalárskom stupni štúdia je ťažisko na povinných predmetoch. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku (morfológiu a syntax), nadobudnúť solídnu slovnú zásobu (lektorské cvičenia) a získať základné poznatky o rumunskej histórii, civilizácii a kultúre (úvod do dejín Rumunska, rumunská literatúra). Obsah teoretických predmetov je prepojený s praktickými tak, aby študent postupne získaval široké praktické zručnosti, schopnosť prekladať jednoduché texty a korešpondenciu, resp. tlmočiť jednoduché prehovory. V 3. ročníku bakalárskeho štúdia pokračujú teoretické disciplíny jazykovedné (lexikológia, štylistika) aj literárnovedné (dejiny rumunskej literatúry, slovensko-rumunské literárne vzťahy, interpretácia textu), no dôraz sa začína klásť na translatologické disciplíny, ktoré sú profilujúcimi (umelecký a odborný preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie). Súčasne sa rozširuje paleta povinne voliteľných a výberových predmetov. Študenti si počas celého štúdia neustále rozvíjajú praktické znalosti z rumunského jazyka a rozširujú slovnú zásobu pod vedením rumunského lektora.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže buď pokračovať v 2-ročnom magisterskom stupni štúdia, pre ktorý má fundovanú teoretickú prípravu, alebo pracovať ako prekladateľ v podnikovej sfére, v oblasti kultúry (v redakciách a kultúrnych inštitúciách), v cestovnom ruchu. Absolvent magisterského stupňa získa kvalifikáciu prekladateľa a tlmočníka s uplatnením napr. v orgánoch Európskej únie, uplatnenie nájde ako súdny tlmočník a prekladateľ, ale aj v diplomacii alebo v zahraničnom obchode.

Znalosť rumunského jazyka sa nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v rumunskej histórii, literatúre a reáliách.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.