ŠTÚDIUM

Katedra romanistiky v súčasnosti ponúka nasledujúce študijné programy v študijnom odbore Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo:

v bakalárskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky bakalárske programy sú 3-ročné): francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra v kombinácii s inými jazykmi

v magisterskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky magisterské programy sú 2-ročné): francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra v kombinácii s inými jazykmi;

Od akademického roka 2022/2023 Katedra romanistiky ponúka v študijnom odbore Filológia nový študijný program Románske štúdiá (francúzsky, portugalský, rumunský, španielsky a taliansky jazyk a kultúra vo vzájomných kombináciách).

V študijnom programe zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvo sa otvárajú tieto jazyky : francúzsky, španielsky a taliansky jazyk a kultúra v kombináciách s inými jazykmi.

(Bližšie informácie https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ 

resp. https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/romanske-studia/)

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Rumunsko)  a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Súčasť katedry tvoria aj čiastkové knižnice (francúzska, portugalská, rumunská, španielska, talianska), v ktorých sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry, ako aj beletrie  v príslušných románskych jazykoch.

Študijným poradcom katedry je Mgr. Martin Dorko, PhD.