ŠTÚDIUM

Katedra romanistiky v súčasnosti ponúka nasledujúce študijné programy:

v bakalárskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky bakalárske programy sú 3-ročné): francúzsky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra;

v magisterskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky magisterské programy sú 2-ročné):  francúzsky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra;

v doktorandskom stupni (v dennej i externej forme, denná forma je 4-ročná, externá forma je 5-ročná): teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr; prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Bakalárske a magisterské študijné programy francúzsky, španielsky a taliansky jazyk a kultúra sú otvárané každý rok, portugalský a rumunský jazyk s dvojročnou periodicitou, v kombinácii s iným jazykom.

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Rumunsko)  a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Súčasť katedry tvoria aj čiastkové knižnice (francúzska, portugalská, rumunská, španielska, talianska), v ktorých sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry, ako aj beletrie  v príslušných románskych jazykoch.

Študijným poradcom katedry je Mgr. Martin Dorko, PhD.