Švajčiarsky finančný mechanizmus

Hoci Švajčiarska konfederácia nie je členským štátom Európskej únie, jej členstvo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO) jej umožňuje prístup na jednotný bezbariérový vnútorný trh Európskej únie. Z tohto dôvodu vyplýva Švajčiarskej konfederácii záväzok, vyjadriť formou peňažného príspevku podporu voči Európskej únii a osobitne jej novým členským štátom. Tento príspevok má formu nenávratných grantov pre 10 nových členských krajín, ktoré k EÚ pristúpili dňa 1. mája 2004. Švajčiarska konfederácia sa tak zaväzuje poskytnúť na obdobie piatich rokov finančné zdroje vo výške 1 miliardy švajčiarskych frankov, čo je približne 616 miliónov €. Podľa distribučného kľúča je pre Slovenskú republiku alokovaný objem finančných prostriedkov vo výške 66 866 000 švajčiarskych frankov, teda približne 41 miliónov €.

Švajčiarsky finančný mechanizmus sa bude riadiť nasledujúcimi princípmi: transparentnosť, sociálna inklúzia, rovnosť príležitostí pre mužov a ženy, trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia, subsidiarita a decentralizácia, angažovanosť všetkých zainteresovaných strán.

Jednotlivé formy pomoci sú stanovené Švajčiarskou spolkovou radou a budú zrealizované predpísanou formu čerpania prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projektové návrhy sa majú realizovať ako:

  • individuálne projekty;
  • blokové granty;
  • štipendijný fond;
  • technická asistencia.

Predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu budú oprávnené orgány verejného a súkromného sektora, ako aj mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sú ustanovené ako legálne subjekty a fungujú vo verejnom záujme. Ďalej národné, regionálne a mieste orgány, vzdelávacie a výskumné inštitúcie a verejno-súkromné partnerstvá. Pre každú konkrétnu výzvu budú presne vymedzené oprávnené subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Na predkladanie žiadosti o získanie finančného príspevku budú oprávnené ekonomicky a sociálne znevýhodnené a najzaostalejšie regióny Slovenskej republiky. Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na prínos projektu z hľadiska redukcie ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Slovenskej republiky.

Národným kontaktným bodom v SR pre Švajčiarsky finančný mechanizmus je Úrad vlády SR, Odbor riadenia a implementácie Švajčiarkseho finančného mechanizmu. Národný kontaktný bod zodpovedá za celkovú koordináciu implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR. Do zodpovednosti Národného kontaktného bodu patrí tiež vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov, ich posudzovanie, odporúčanie projektov na schválenie a kontrola realizácie projektov.

Podrobnejšie informácie o Švajčiarskom finančnom mechanizme a aktuálnych výzvach sú prístupné na stránke www.swiss-contribution.sk