Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

EACEA: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EACEA je zodpovedná za manažment niektorých častí európskych grantových programov v oblastiach vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho umenia, športu, občianstva a dobrovoľníctva:

1. Je zodpovedná za väčšinu aspektov manažmentu programov, vrátane:

 • vypracovávania podmienok a pokynov pre grantové možnosti financovania projektov;
 • posudzovania žiadostí, vyberu projektov a podpisovania zmlúv;
 • poskytovania finančného riadenia;
 • udržiavania kontaktov s príjemcami;
 • monitorovania projektov;
 • vykonávania kontrôl na mieste realizácie projektov.

2. Poskytuje informácie a podporu pre žiadateľov a prijímateľov.

3. Zabezpečuje šírenie a využívanie výsledkov projektov.

4. Prispieva do "databázy" Európskych vedomostí a odborných znalostí.

Agentúra pôsobí pod dohľadom Európskej komisie a troch riaditeľstiev:

Od 1. januára 2014 spadajú pod EACEA nasledovné nové grantové programy a schémy:

 • Kreatívna Európa
 • Erasmus+
 • Európa pre občanov
 • EU Aid Volunteers
 • Programové obdobie 2007-2013