Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CVTI SR: Centrum vedecko-technických informácií SR

CVTI je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Ide o priamo riadenú organizáciu MŠVVaŠ SR, ktorej generálnym riaditeľom je pre prorektor UK, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Kontaktná adresa:
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

www.cvtisr.sk
h2020cvtisr.sk

Poslaním CVTI SR je prispievať k podpore vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít spojených so správou knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb v klasickom i v elektronickom prostredí. Významnou činnosťou v tejto oblasti je budovanie a prevádzka komplexnýxh informačných systémov pre výskum a vývoj. Dôležitú úlohu zohráva CVTI SR aj v procesoch riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku, ako i v oblasti informačného zabezpečenia výskumu a vývoja.

Hlavné úlohy a činnosti CVTI: Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR

  • Depozitná knižnica organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Euróspkej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO);
  • Európske dokumentačné centrum;
  • Kancelária úradu pre publikácie vydavateľstva EÚ

Podpora riadenia a hodnotenia v oblasti výskumu vysokých škôl - prevádzka

  • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ);
  • Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP);
  • Systém na odhaľovanie plagiátov (antiplagiátorský systém);
  • správa a prevádzka informačného systému výskumu a vývoja a CIP VVI

Podpora procesu transferu technológií

  • Centrum transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou
  • Stredisko patentových informácií SR - PATLIB

Popularizácia vedy a techniky

  • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Implementácia národných a medzinárodných projektov na podporu výskumu a vývoja