SAIA: Slovenská akademická informačná agentúra

Vyhľadávanie ponúk výskumných a výmenných pobytov

Prezentácie z "Dňa akademickej mobility a internacionalizácie" (2.12.2014)

Národný štipendijný program (NŠP)

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR.

Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl a doktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas magisterského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania), resp. výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, interní doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. 4. 2009 rozhodla o pokračovaní Národného štipendijného programu v období rokov 2010/2011-2015/2016 s rešpektovaním požiadaviek Modernizačného programu Slovensko 21. Vzhľadom na túto skutočnosť sa budú pravdepodobne upravovať podmienky podpory z NŠP.

Podrobnosti o pokračovaní programu, podmienkach podpory ako aj o termínoch na podávanie žiadostí budú aktuálne zverejnené na stránke www.stipendia.sk, resp. na www.scholarships.sk, ako aj na webstránke SAIA www.saia.sk

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

Program finančne podporuje projekty na bilaterálne témy; konferencie, školenia a semináre pre doktorandov; spoluprácu v oblasti výučby (prednášky a blokové semináre, spoločné študijné programy atď.) a rôzne formy štipendií.

Elektronické predkladanie projektov sa uskutočňuje na stránke www.aktion.saia.sk a elektronické podávanie žiadostí o štipendiá na stránke www.scholarships.at

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá)

Členské krajiny programu:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

Program financujú národné ministerstvá pre vysoké školstvo. Spolupráca vysokých škôl sa zameriava na prípravu spoločných programov a spoločných diplomov, mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, odborné exkurzie a letné odborné školy. Podporujú sa najmä mobility študentov na semestrálne študijné pobyty a krátkodobé pobyty doktorandov súvisiace s vypracovaním dizertačnej práce a prednáškové pobyty vysokoškolských učiteľov.

Vysoké školy spolupracujú v rámci schválených sietí. Sieť spolupracujúcich škôl schvaľuje Medzinárodná konferencia, v ktorej sú zastúpené všetky členské krajiny programu CEEPUS.

V prípade, ak verejná vysoká škola nie je zapojená do programu, študenti a doktorandi takejto školy sa môžu individuálne uchádzať o štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS v kategórii „freemover“.

Bližšie informácie o programe  je možné nájsť na stránke www.saia.sk a elektronické podávanie žiadostí sa uskutočňuje na stránke www.ceepus.info

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania

Fond vznikol s cieľom posilniť bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi Slovenskom a inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Možnosť predkladať projekty a žiadať o granty mali v dvoch výzvach všetky typy slovenských stredných a vysokých škôl v spolupráci s partnermi v cieľových krajinách. Maximálna dĺžka projektov je 27 mesiacov. Vysoké školy mohli získať grant v max. výške 150 000 EUR. Prvé projekty predložené slovenskými strednými a vysokými školami boli schválené v júni 2008. Program končí v apríli 2011.

Fond NIL je financovaný vládami Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Fond podporuje nasledujúce aktivity v rámci schválených projektov: mobility študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov; organizovanie spoločných jazykových kurzov; prednáškové pobyty; bilaterálne a multilaterálne konferencie a semináre v rámci cieľových krajín; vydávanie spoločných učebných pomôcok a vedeckých publikácií; vypracovanie spoločných študijných programov (Joint Degrees).

Bližšie informácie o fonde je možné získať prostredníctvom kontaktného e-mailu fondNILsaia.sk

Central European University in Budapest (Stredoeurópska univerzita v Budapešti)

Stredoeurópska Univerzita so sídlom v Budapešti – Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. Vyučovacím jazykom je angličtina. Registrovaná je v štáte New York.

CEU poskytuje štipendiá na svoje študijné programy a udeľuje aj ďalšie granty zamerané na podporu akademickej spolupráce a rozvoja výučby v rámci regiónu strednej a východnej Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu a Ázie.

Štipendiá:

Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie
Partial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie
Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti

Štipendium sa udeľuje na jeden školský rok (v prípade dvojročných programov je možnosť predĺženia na ďalší rok štúdia). Štipendiá na doktorandské programy sa poskytujú na celú dĺžku štúdia.

Bližšie informácie o požiadavkách na uchádzačov a o uzávierkach pre akademický rok 2010/2011 sú prístupné na stránke http://www.saia.sk/?c=154 alebo www.ceu.hu

Koordinátorka programu - Marcela Grošeková, e-mail: marcela.grosekovasaia.sk

Curriculum Resource Center (CRC)

Poskytuje poradenstvo a školenia pri vypracovávaní študijných programov a učebných plánov v oblasti spoločenských a humanitných odborov. Svojimi aktivitami napomáha reformám vo vzdelávaní v oblastiach týkajúcich sa učebných plánov.

CRC ponúka týždenné semináre pre vysokoškolských učiteľov. Cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov s inovatívnymi prístupmi pri plánovaní študijných programov.

V rámci programu "Course Development Competition" poskytuje CRC 10-mesačné granty na projekty týkajúce sa vytvárania a inovovania učebných osnov a študijných programov. Vysokoškolskí učitelia musia na domácej univerzite pripraviť a odučiť jeden alebo dvojsemestrálny študijný program v jednom z uvedených odborov.

Aktuálne ponuky, prihlášky a podrobné informácie k jednotlivým programom sú prístupné na stránke http://www.ceu.hu/sep alebo http://www.saia.sk/?c=152 , resp. na http://web.ceu.hu/crc/index.html

Štipendiá DAAD do Nemecka

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - Nemecká akademická výmenná služba - je spoločné zariadenie nemeckých vysokých škôl. Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny študentov a vedeckých pracovníkov.

V súčasnosti DAAD zastrešuje 229 vysokoškolských inštitúcií a 125 študentských organizácií nemeckých vysokých škôl. DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné, umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.

Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

DAAD tiež finančne podporuje odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený „Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“.

Bližšie informácie o výbere uchádzačov, uzávierke žiadostí, typoch štipendií, či výsledkoch výberových konaní je možné nájsť na stránke www.saia.sk/c.aspx