APVV: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.

Agentúra bola zriadená na účel podpory výskumu a vývoja (základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja) poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov:

  • výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky,
  • v rámci programov agentúry,
  • v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

Bližšie informácie o APVV a aktuálnych výzvach sú prístupné na stránke http://www.apvv.sk

Kontaktný e-mail: agenturaapvv.sk