ERC: European Research Council

ERC je prvý európsky finančný orgán zriadený na podporu „multidisciplinárneho výskumu“ ("frontier research") v priestore EÚ. ERC dopĺňa ďalšie aktivity spojené s financovaním v Európe, ako sú národné agentúry pre financovanie výskumu, pričom je jednou z hlavných súčastí „programu myšlienky“ v rámci 7. Rámcového programu EÚ.

ERC granty sú udeľované prostredníctvom otvorenej súťaže na výskumné projekty. Jediným kritériom pri hodnotení a samotnom výbere projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.

Finančné aktivity ERC sú uskutočňované prostredníctvom dvoch hlavných grantových schém, a to ERC grantová schéma začínajúcich nezávislých výskumníkov, tzv. „ERC Starting Grants“ a ERC grantová schéma pokročilých riešiteľov, tzv. „ERC Advanced Grants“.

Žiadosti o granty môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti výskumu - vrátane spoločenských a humanitných vied. Odporúčajú sa najmä návrhy interdisciplinárnej povahy, ktoré prekračujú hranice medzi rôznymi oblasťami výskumu, priekopnícke návrhy na riešenie nových a vznikajúcich výskumných oblastí alebo návrhy zaviesť nekonvenčné a inovačné prístupy v oblasti vedeckých objavov, pričom očakávaný vplyv týchto návrhov by mohol byť významný.

Bližšie informácie o ERC sú prístupné na stránke http://erc.europa.eu