Literárna veda

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: podľa zvoleného zamerania študenta - anglický, arabský, francúzsky, grécky, latinský, maďarský, nemecký, rumunský, španielsky, taliansky, čínsky, japonský, kórejský
Zabezpečujúce katedry: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedra klasickej a semitskej filológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra romanistiky, Katedra východoázijských šúdií

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Členovia: prof. Mgr. Janka Benická, PhD., doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.,  doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Róbert Gáfrik, PhD., Ústav svetovej literatúry SAV; zástupca študentov: Mgr. Simona Bajáková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Spolugaranti: prof. Mgr. Janka Benická, PhD., doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.,  doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie