Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Juraj Holiš, PhD.; zástupca študentov: Samuel Sokol

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie