Psychológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: psychológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra psychológie

Rada študijného programu

Predseda: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Členovia: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Eva Klimová, HEURECA HRC s.r.o., Bratislava; zástupca študentov: Mgr. Jakub Januška

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Spolugaranti: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie