Učebnice slovenčiny pre cudzincov

SVORADOVÁ, Veronika – BLAŽENCOVÁ, Ľubica – MASARYK, Matej: Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextoch. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021

Vysokoškolská učebnica je určená pre zahraničných aj domácich študentov slovakistiky na mierne pokročilej až pokročilej jazykovej úrovni. Obsahuje 10 portrétov slovenských spisovateľov tvoriacich v rozmedzí od konca 19. storočia až po súčasnosť a majúcich skúsenosť s pobytom v zahraničí. Súčasťou sú tiež úryvky z kľúčových literárnych diel daných autorov, ako aj lexikálno-štylistické či gramatické cvičenia. Publikácia sa vyznačuje premyslenou lingvodidaktickou koncepciou, zakomponovaním interkultúrnych i medziliterárnych súvislostí a reprezentatívnym grafickým spracovaním.  

Michaela Mošaťová: Akademické písanie (nielen) pre zahraničných študentov (2022)

Vysokoškolská učebnica Akademické písanie (nielen) pre zahraničných študentov je určená pre všetkých študentov na jednotlivých stupňoch štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale špeciálne pre tých, ktorí si slovenčinu osvojujú ako cudzí alebo druhý jazyk. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti študijného programu stredoeurópske štúdiá (najmä druhého stupňa), pre ktorých predstavuje primárny výučbový materiál v rámci kurzu Akademické písanie. Zároveň však môže byť výbornou učebnou pomôckou aj pre študentov, ktorí študujú na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí a ktorí len začínajú získavať skúsenosti pri písaní seminárnych či ročníkových prác. Učebnica obsahuje stručné teoretické zásady, ako plánovať vedecký výskumu, vybrať si vhodnú výskumnú metodológiu a ako správne citovať , ale vo forme praktických cvičení sa zameriava aj na nácvik štylizovania typického pre slovenský akademický diskurz. PDF učebnice je dostupné na tomto linku: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/103

Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2 (2014)

Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2).  Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk a je praktickou gramatickou príručkou s cvičeniami, ktoré majú slúžiť na prehĺbenie a precvičenie gramatických a ortografických znalostí na miernej a stredne pokročilej úrovni. Príručka má pripraviť používateľa jazyka na zvládnutie reálnych životných situácií v praktickej ústnej i písomnej komunikácii. Používateľ sa po jej zvládnutí vyjadruje vzhľadom na danú situáciu vhodne, gramaticky správne a dokáže používať pestrú slovnú zásobu. V  príručke sa okrem prehľadných teoretických pravidiel, tabuliek a cvičení nachádzajú aj doplnkové texty a úlohy, obrázky a ilustrácie, ktoré sa dajú využiť pri skupinovej práci s učiteľom alebo si používateľ pri samostatnej práci selektívne vyberie podľa vlastných potrieb.

 

Practical Slovak Usage is another volume in the series of modern learning tools for foreign speakers of Slovak at the intermediate and upper intermediate proficiency levels (B1, B2). This book of practical grammar follows the guidelines of the Slovak as a Foreign Language Educational Program. It includes exercises for practicing and mastering grammar and orthography skills on the intermediate and upper intermediate levels. These will help the language user to prepare for real life situations in practical spoken and written communication. After completing the practice, the speaker will be able to express him/herself in a manner fitting the given situation, with correct grammar and using a rich vocabulary. In addition to user-friendly theoretical guidelines, tables and exercises, the volume offers additional texts, exercises, and illustrations, which can be used in group activities led by a teacher or in individual work – the learners can choose the exercises and tasks according to their individual needs.

 

 

Jana Pekarovičová, Ľudmila Žigová, Michaela Palcútová, Jozef Štefánik: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka (2005)

Fonetická príručka je zameraná na osvojovanie a nácvik štandardnej slovenskej výslovnosti. Základom učebnice sú praktické cvičenia určené na počúvanie, čítanie a opakovanie typických fonetických, ortoepických a prozodických javov spisovnej slovenčiny. Príručka podáva stručný výklad o správnej artikulácii slovenských hlások a poskytuje prehľad o fungovaní zvukovej stavby slovenčiny. Osobitnú časť príručky tvoria kontrastívne cvičenia zamerané na problémové javy pri osvojovaní zvukovej stavby slovenčiny so zreteľom na typické chyby frekventantov z príslušných jazykových oblastí a kapitola z teórie slovenskej výslovnosti.

The phonetic guide is aimed at acquiring and practicing standard Slovak pronunciation. The basis of the publication are practical excercises aimed at listening, reading and repeating typical phonetic, ortoepic and prosodical phenomena of standard Slovak. The guide gives a brief commentary on correct articulation of Slovak sounds and provides an overview of how the Slovak sound structure works. A specific part of the textbook are contrastive exercises focused on problematic phenomena while acquiring the sound structure of Slovak language with a consideration of typical mistakes of students from various language areas and a chapter on theory of Slovak pronunciation.

Fonetickú príručku si môžete stiahnuť tu.

(Kvôli správnemu fungovaniu nahrávok je potrebné stiahnuť si všetky priložené súbory, nie len pdf.)

Ľudmila Žigová: Komunikácia v slovenčine (2007)

Textová príručka a cvičebnica je určená stredne pokročilým a pokročilým zahraničným záujemcom o slovenčinu. Primárne je zameraná na prácu s textom a s cvičeniami, ktoré sú obsahovo prepojené s východiskovým textom a s použitou lexikou. Cieľom jednotlivých tematických celkov je rozšíriť základný slovný fond frekventantov o slová popularizačno-náučného charakteru a zároveň pomocou cvičení dostať ich komunikáciu zo sféry bežného dorozumievania do sféry odborného a publicistického štýlu. Texty a cvičenia sú koncipované tak, aby svojím obsahom a zameraním vyhovovali predovšetkým tým zahraničným záujemcom, ktorí už relatívne dobre ovládajú gramatický systém slovenčiny a jej štandardnú lexikálnu zásobu.

Textbook and exercise book is aimed at upper-intermediate and advanced foreign students. It focuses primarily at working with texts and exercises; their topics are interconnected with the initial text and used vocabulary. The aim of individual thematical units is to extend basic vocabulary of students by words of general scientific character and at the same time with the help of exercises to shift their communication from the sphere of common use to the spheres of scientific and publicistic style. The texts and exercises are composed in order to suit especially the foreign students who are already relatively familiar with the system of Slovak grammar and standard vocabulary.

Zbierka testov z letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS (začiatočníci - pokročilí) (2013). Eva Španová (zost.)

Publikáciu tvoria testy použité pri zaraďovaní frekventantov letnej školy SAS do študijných skupín. Skladá sa z dvoch častí: v prvej sa nachádza 5 testov určených pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov. Testy tvoria otázky výberového charakteru, ako aj doplňovacie cvičenia a jednoduchá písomná práca. V druhej časti publikácie je 5 testov určených stredne pokročilých a pokročilých. Každý test obsahuje úvodný text zameraný na čítanie s porozumením a následné úlohy, súčasťou je aj písomná práca - esej. Záverečnú časť publikácie tvorí kľúč k testom. Zbierka testov je dostupná tu.

The publication is made of tests used for placing students of the Summer School of SAS into studying groups (classes). It consists of two parts: the first part is made of 5 tests for beginners and pre-intermediate students. Tests consist of questions of selective nature as well as "fill the blanks" and a simple written exercise. The second part of the publication consists of 5 tests for intermediate and advanced students. Each test contains an introductory text aimed at reading with comprehension and following exercises, another part of the test is a written exercise - an essay. The last part of the publication is the key (answers) to the tests. The collection of tests is available here.

Peter Baláž, Danuša Serafínová: Parlons slovaque ou Les amis de l'internet. Guide pour les étudiants francophones (2007)

Vydané: Panorama

Učebnica slovenčiny pre študentov z frankofónnej oblasti, ktorí si chcú osvojiť základy slovenčiny. Je koncipovaná ako rozhovor cez internet medzi slovenským študentom Jozefom a jeho francúzskym priateľom Pierrom, ktorý má prísť na Slovensko ako učiteľ francúzštiny. Lekciu uvádza východiskový text, danú tému dopĺňajú ďalšie texty. Za každým textom nasleduje slovensko-francúzsky slovník a cvičenia. Osobitnú časť tvorí prehľad slovenskej gramatiky s francúzskym výkladom a cvičeniami na dané javy aj s riešeniami úloh, čo uľahčuje a urýchľuje prácu s príručkou. Súčasťou učebnice je slovensko-francúzsky a francúzsko-slovenský slovník.

A textbook of Slovak for students from francophone area, who would like to acquire the basic knowledge of Slovak. It is composed as an online dialogue between a Slovak student Jozef and his French friend Pierre, who is supposed to come to Slovakia as a French teacher. Each lesson starts with an introduction text, and the topic is extended by other texts. Slovak-French glossary and exercises follow each text. A specific part of the textbook is a Slovak grammar overview with French commentary and exercises for given phenomena with correct results, which simplifies and quickens work with the textbook. A part of the textbook is a Slovak-French and French-Slovak glossary.

Peter Baláž, Danuša Serafínová: Parlons slovaque ou Les amis de l'internet - I. Exercices de grammaire complémentaires (2004)

Cvičebnica k učebnici slovenčiny pre francúzsky hovoriacich, ktorá obsahuje rozličné typy cvičení a úloh na jednotlivé gramatické javy. Najviac miesta sa venuje deklinácii substantív a konjugácii slovies. K dispozícii je kľúč so správnym riešením úloh a cvičení.

Exercise book to the textbook of Slovak for French speaking students, containing various types of exercises for individual grammatical phenomena. It is mostly dedicated to declination of nouns and conjugation of verbs. A key to tasks and exercises with results are included.

Ľudmila Žigová: Slovenčina pre cudzincov. Pravopisná a gramatická cvičebnica (2005)

Je určená tým zahraničným záujemcom o slovenčinu, ktorí ovládajú gramatické a lexikálne minimum slovenčiny a chcú si svoje vedomosti precvičiť a zautomatizovať praktickými cvičeniami. Práca s cvičeniami teda predpokladá štandardné ovládanie deklinácie substantív, adjektív, zámen, čísloviek a konjugácie slovies. Gramatické cvičenia sú zamerané na tvorenie a správne používanie slovesných tvarov v jednotlivých pádoch a ich použitie vo vetách i v súhrnných textových cvičeniach. Cieľom cvičení je zautomatizovať používanie gramatických tvarov a slovných spojení. Vo vetách i v textoch sa precvičujú substantívne tvary prevažne v bezpredložkových spojeniach. Súčasťou cvičení sú aj príklady na precvičovanie nepravidelností v gramatickej stavbe slovenčiny. V príručke sú aj informácie o slovenskej ortografii a pravopisné cvičenia. Správnosť tvaru si možno overiť v kľúči, ktorý je uvedený v závere príručky.

The publication is aimed at the foreigners interested in Slovak, who are familiar with the minimum of Slovak grammar and vocabulary and who want to practice and automatize their knowledge in practical exercises. Thus working with the exercises presupposes standard competence of declination of nouns, adjectives, pronouns, numerals and conjugation of verbs. Grammatical exercises are aimed at creating and correct using of verbal forms in individual cases and their use in sentences as well as in summarized text exercises. The aim of the exercises is to automatize the use of grammatical forms and expressions. In the sentences and texts, the noun forms are practised mainly in non-prepositional phrases. The exercises include also examples for practising irregularities in the structure of Slovak grammar. The manual also includes information on Slovak ortography and ortographical exercises. The correct form can be checked in the key at the end of the textbook.

Mária Vajičková: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia (2005)

Gramatické cvičenia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka sú určené záujemcom, ktorí majú gramatické a lexikálne základy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. Cvičenia predpokladajú základné znalosti systému slovenskej deklinácie a konjugácie, a preto uvádzajú informácie o morfologickom a syntaktickom systéme slovenského jazyka len v podobe tabuliek na začiatku každého tematického celku a v prílohe na konci publikácie. Cieľom cvičení je upevniť a zautomatizovať základné morfologické a syntaktické vlastnosti slovenčiny. Cvičenia majú integračný a aplikačný charakter.

Grammar exercises on Slovak as a foreign language are aimed at those who have already acquired the basics of Slovak grammar and vocabulary. The exercises presuppose basic knowledge of the system of Slovak declination and conjugation, and thus the information on morphological and syntactical system of Slovak language are present only in form of tables at the beginning of each thematical unit and in the language reference section at the end of the publication. The aim of the exercises is to strengthen and automatize basic morphological and syntactical features of Slovak. The exercises have integrating and application character.

Hilda Steinerová: Konverzačná príručka slovenčiny (2004)

Príručka zahŕňa najfrekventovanejšie modely bežnej komunikácie a je určená mierne pokročilým študentom. Materiál je rozdelený do týchto okruhov: 1. Kontaktové výrazy a zvraty 2. Človek v spoločenskom živote 3. V meste 4. Doprava 5. Oddych, liečenie, voľný čas. V každej časti sa uvádzajú vzorové typické výrazy, zvraty a dialógy, niekedy rozdelené na formálne a neformálne spôsoby vyjadrovania, po ktorých nasledujú voľné dialógy na danú tému. Na vyjadrenie jednotlivých situácií sa často používajú synonymné spojenia a variantné repliky.

The manual includes the most frequent models of common communication and is aimed at intermediate students. The material is divided into following areas: 1. Contact expressions and phrases 2. People in social interaction 3. In the city 4. Transport 5. Relaxation, therapeutics and leisure time. Every section includes examples of typical expressions, phrases and dialogues, sometimes differentiated as formal and informal ways of expressing, followed by free dialogues dealing with the given topics. To express individual situations, synonymical phrases and variant replicas are used.