Informačné publikácie

50 rokov Studia Academica Slovaca premenách (2014). Ed. Jana Pekarovičová - Zuzana Hargašová

Publikácia venovaná jubileu letnej školy SAS je dokumentom jej histórie i premien. Obsahuje štatistický prehľad vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych aktivít i personálnu charakteristiku a kolorit podujatí, ktoré tvoria hlavnú náplň letnej školy. Priestor dostali aj spomienky na jednotlivé ročníky z pera organizátorov aj domácich a zahraničných účastníkov. Výpovede účastníkov i stály záujem o účasť na letnej škole sú dôkazom, že SAS si počas svojej existencie vybudoval dobrú pozíciu v sieti letných univerzít vo svete a patrí medzi dôveryhodné inštitúcie s vysokým odborným kreditom.

The publication is dedicated to the anniversary of the Summer School SAS, and it is a document of its history and transformations. It includes statistical overview of teaching, scientific and cultural acitivities as well as personal characteristics and atmosphere of events, which represent the mail contents of the Summer School. Some space was dedicated also to memories relating to individual years of Summer School of the organizators and domestic and foreign participants. The notices of participants and continuous interest in participation in the Summer School proove that throught its existance, SAS has built a stable position in the network of summer universities in the world and that it is one of the trustful institutions with credit of high expertness.

Jana Pekarovičová: Slovakistika v zahraničí (2001)

Informatórium o histórii, súčasnom stave i perspektívach slovakistiky na zahraničných univerzitách, ktoré vzniklo na základe spolupráce s lektormi slovenského jazyka a kultúry v zahraničí a zahraničnými slavistami a slovakistami. Predstavuje teritoriálnu charakteristiku slovakistických pracovísk a lektorátov vzhľadom na nové geopolitické pomery v strednej a juhovýchodnej Európe a koncepciu i problémy prezentácie slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete.

Informatorium on history, current state and perspectives of Slovak studies at universities abroad, which originated on the basis of cooperation with lecturers of Slovak language and culture abroad and foreign Slovakists and Slavists. It represents territorial characteristics of centres for Slovak studies and lectorates in relation to new geopolitical relations in Central and Southeastern Europe and the concept and problematics of presentation of Slovak language and Slovak culture in the world.

40 rokov Studia Academica Slovaca (2004). Ed. Jana Pekarovičová - Eva Vojtechová

Publikácia venovaná jubileu letnej školy SAS je dokumentom jej histórie i premien. Obsahuje štatistický prehľad vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych aktivít i personálnu charakteristiku a kolorit podujatí, ktoré tvoria hlavnú náplň letnej školy. Priestor dostali aj spomienky na jednotlivé ročníky z pera organizátorov aj domácich a zahraničných účastníkov. Výpovede účastníkov i stály záujem o účasť na letnej škole sú dôkazom, že SAS si počas svojej existencie vybudoval dobrú pozíciu v sieti letných univerzít vo svete a patrí medzi dôveryhodné inštitúcie s vysokým odborným kreditom.

The publication is dedicated to the anniversary of the Summer School SAS, and it is a document of its history and transformations. It includes statistical overview of teaching, scientific and cultural acitivities as well as personal characteristics and atmosphere of events, which represent the mail contents of the Summer School. Some space was dedicated also to memories relating to individual years of Summer School of the organizators and domestic and foreign participants. The notices of participants and continuous interest in participation in the Summer School proove that throught its existance, SAS has built a stable position in the network of summer universities in the world and that it is one of the trustful institutions with credit of high expertness.