Krížom-krážom A1 - B2

Renáta Kamenárová, Hana Tichá, Eva Španová, Helena Ivoríková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová: Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018)

Doplnené a prepracované vydanie Krížom-krážom A1 (2018) v porovnaní s pôvodnou verziou (2007) prináša upravený obsah lekcií, aktualizované dialógy, nové texty a doplnenú lexiku z oblasti IT.

 Krížom-krážom A1 obsahuje 10 lekcií s pevnou štruktúrou okrem prvej a desiatej lekcie, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí päť ozvučených dialógov a päť krátkych monologických textov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Základnú lexiku súvisiacu s témou lekcie dopĺňajú cvičenia zamerané na jej nácvik a upevnenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre úroveň A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií a slúži na rozvoj motivácie a kreatívnych zručností učiacich sa. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré tvorivo rozširujú rozsah lexikálnej bázy študujúcich, ale nie sú zaradené do slovníčka, pretože netvoria základné lexikálne kompendium. V každej lekcii sa postupne predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (deklinačné a konjugačné vzory, prezentované pády nominatív, akuzatív, inštrumentál, lokál v singulári aj v pluráli, modálne verbá) bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Dôležitú didaktickú funkciu plní vizualizácia prezentovaných javov. Pomocou ilustrácií, tabuliek a fotografií sa sprístupňujú lexikálne jednotky a gramatické javy. Autorky pristúpili k aktualizácii zvukových nahrávok, ktoré sú k dispozícii iba online na stránke uniba.sk/krizom-krazom. Na tejto stránke sú dostupné i pracovné listy z publikácie Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018) určené na tlač.

 

Na konci každej lekcie sú zaradené súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikačné zručnosti s dôrazom na počúvanie a čítanie s porozumením, ako aj na tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, hlavolamy či iné didaktické hry, ktorými autorky chceli zatraktívniť výučbu aj samotné učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka. Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií aj abecedne a prehľadné gramatické tabuľky.

 

In comparison with the previous edition (2007) various changes have been made in a new and revised edition of Krížom-krážom A1 (2018) – mostly in the presentation of grammar, in the dialogues offering more up-to-date information, and new texts and IT vocabulary have been added as well.

Krížom-krážom A1 includes 10 topic-based units and all the units (except for Units 1 and 10) have an identical structure that is easy to follow. There are five recorded dialogues covering the most frequent conversation topics, texts to practise listening and reading comprehension, vocabulary is explained in definitions and illustrations, grammar is shown in student-friendly tables, and there are various exercises which can help students build their language competence. For students who like to be challenged and want to be exposed to real life Slovak, the A1 basic vocabulary, which is in the dialogues, thematic illustrations and glossaries, is extended by additional words which are used in follow-up exercises and texts. These exercises and texts support students’ comprehension, motivation, and creativity and help students to explore Slovak language more. Students are also encouraged to use their personal dictionaries as additional words are always an added benefit, even if not included in the unit wordlists. Various aspects of the textbook take into consideration different needs of students learning Slovak as a foreign language. The grammar in Krížom-krážom A1 (declension paradigms, the cases of the nominative, accusative, instrumental, and locative in the singular and plural, conjugation verb classes, and modal verbs) is explained in a simple way and has been adjusted to the communication approach of the textbook. The essential parts of the book are its illustrations, tables, and photographs whose purpose is to help students visualise and learn new grammar, vocabulary, and phrases more easily and naturally. To make this edition up-to-date some recordings have been changed, and all the recordings are now available and can be found on the website uniba.sk/krizom-krazom.

To provide students with an opportunity to revise grammar and vocabulary and to practise their listening, reading, speaking, and writing skills, each unit also contains a revision section with various exercises and tasks. Different brainteasers, didactic games, and additional texts with more exercises have been added to the units to make learning even more stimulating and appealing. And not to forget, at the back of the textbook students can find a key to exercises, a Slovak- English glossary arranged according to units as well as in alphabetical order, and a grammar reference section.

Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina A2 (2009)

Originálna, bohato ilustrovaná učebnica s CD pre stupeň A2 (začiatočník) je pokračovaním učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky presmyslenou pevnou štruktúrou. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri riešení rôznych komunikačných situácií na univerzite, vo firme, pri cestovaní, slávení sviatkov, či pri zábave a hobby. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A2 – začiatočník. Pomocou tematicky orientovaných obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy. Všetky zvukové nahrávky sú k dispozícii online na stránke uniba.sk/krizom-krazom

Original and richly illustrated textbook and a CD for the A2 level is the second wolume of the  series of the Slovak language textbooks Krížom-krážom. The book includes 10 topic-based units introducing day-to-day situations. All the units have an identical structure that is easy-to-follow. Through the main characters of the textbook, you will find yourself studying, working, in the city or having fun. This purpose is followed also by a richly illustrated and didactically interpreted contents, which enables practice of individual communicational skills in accordance with the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF) for the A2 level (upper intermediate). New vocabulary and grammar are explained with a help of pictures. All the recordings are now available and can be found on the website uniba.sk/krizom-krazom.

Helena Ivoríková, Eva Španová, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Zuzana Kleschtová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina. Cvičebnica A1+A2 (2009)

Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.

This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user.

Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela Mošaťová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová: Krížom-krážom. Slovenčina B1 (2011)

Krížom-krážom. Slovenčina B1 je ďalšou zo série učebníc Krížom-krážom určená pre mierne pokročilých študentov. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvojovanie plurálových foriem mennej deklinácie v konfrontácii s inými pádovými formami. Pomerne veľa priestoru zaberá sprístupňovanie slovenských prepozícií so zreteľom na ich klasifikáciu a systemizáciu zohľadňujúc pritom sémantické a funkčné hľadisko. Pri slovesách stojí v centre pozornosti aspekt a reflexívne vlastnosti slovies, spracované jednotlivo i súhrnne pri všetkých použitých slovesách. Učivo zahŕňa najfrekventovanejšie konjunkcie a partikuly a výberovo aj niektoré otázky vetnej stavby, najmä slovosledu. Každá lekcia obsahuje súhrnné cvičenia, v ktorých sa nacvičujú a upevňujú cieľové zručnosti so zameraním na počúvanie, čítanie s porozumením a tvorenie ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou spestrujú sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, frazeologizmy, fotopríbehy či ilustrované komixy.

Krížom-krážom B1 is the third volume of the Slovak language textbooks series Krížom-krážom. In each unit there are dialogues which are recorded on the CDs and which reflect current social issues. They are followed by texts covering the same issues and give you an opportunity to practise all four skills and to express your opinion on those topics as they are usually presented in a confrontational way. New words are explained by both their synonyms and explanations as well as illustrations, schemes and word groups that make them easier to learn and remember. They are practised in vocabulary and word formation exercises. There are also phrases and idioms mentioned in the units which you can learn and use to enrich your  vocabulary in discussions. The grammar sections of the book were adjusted to the topics of the units and cover grammar phenomena on the B1 level, namely plural forms of nouns, adjectives and pronouns, use of prepositions (their division into groups, meaning, function), verbs (aspect, reflexive verbs), the most frequent conjunctions and particles as well as some aspects of the sentence structure, especially word order. Each unit contains comprehensive exercises practising reading, listening, speaking and writing skills. Various exercises, texts, idioms, photo stories and cartoons were also added to the units to make the book even more interesting and increasingly challenging for the students.

Adela Gabríková, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Helena Ľos Ivoríková, Eva Španová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina B2 (2014)

Učebnica Krížom-krážom. Slovenčina B2 je určená stredne pokročilým študentom. Predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť štandardné i špecifické komunikačné situácie, ako ďalej rozvíjať receptívne aj produktívne rečové zručnosti a prehlbovať znalosti slovenských reálií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba 10. lekcia, ktorá je koncipovaná ako brožúrka s množstvom informácií o jednotlivých regiónoch Slovenska. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej praxi, ale aj typické situácie v odbornej či profesijnej sfére. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik komunikačných zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť používateľov učebnice na cieľavedomé budovanie a rozvíjanie vlastnej komunikačnej kompetencie. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov je prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií, dôraz je kladený na výklad a nácvik náročnejších javov morfologickej roviny, ako je kategória slovenského vidu a jej vplyv na modifikáciu formy a významu prefixálnych slovies. Súčasťou každej lekcie je aj prehľadná prezentácia rôznych štylistických útvarov súvisiacich s témou lekcie spojená s nácvikom štylizačnej schopnosti. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach.

Krížom-krážom. Slovenčina B2 is a new textbook of Slovak as a foreign language for upper-intermediate students. It is designed for learners who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way and who would like to learn more about Slovakia. It contains 10 units where you will learn how to communicate in everyday situations as well as on some special occasions. All units (except for Unit 10 which was designed as a brochure about Slovakia with various information about its different regions) have an identical, easy to follow structure. In each unit there are dialogues recorded on the CDs, reflecting current social issues in everyday or professional life. They are followed by texts covering the same topics, and they provide an opportunity to practice all four skills and to express your opinion on the topics. New words and grammar in the units will help you use Slovak more accurately and precisely. Grammar presented in the units reflects their topics and concentrates on the most challenging areas of Slovak morphology, i.e. mostly the aspect forms of verbs and their prefixes. It also builds on the previous knowledge of grammar phenomena as well as offering many opportunities to practice language skills. A very useful part of the textbook is the grammar reference section with tables explaining grammar rules and the list of all verbs used in the book in their perfective and imperfective aspect forms.

Adela Ismail Gabríková, Zuzana Omar Hargašová, Zuzana Krchová, Eva Španová: Krížom-krážom. Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1 (2020, 2022)

Krížom-krážom. Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1 je určený na preverovanie vedomostí získaných na úrovni mierne pokročilých. Autorky rozvíjajú témy jednotlivých lekcií učebnice a rozširujú ich obsah o aktuálne etnokultúrne reálie. Výsledkom je zbierka cvičení, zachytávajúca široký repertoár úloh vhodných na testovanie receptívnych aj produktívnych komunikačných zručností. Všestranné uplatnenie publikácie skvalitňuje kľúč v závere každého testu i metodické pokyny k hodnoteniu jednotlivých častí, ktoré možno diferencovane použiť na priebežné i záverečné overenie znalostí študujúcich.

Úlohy sú didakticky upravené tak, aby čo najlepšie preverili konkrétnu komunikačnú zručnosť na úrovni mierne pokročilých. Zostavenie testovacích parametrov, ako aj presné vymedzenie požiadaviek na úspešné absolvovanie čiastkových skúšok rozvíja didaktickú kompetenciu lektora a pomáha pri určovaní jazykovej úrovne študujúcich a ich zaraďovaní do výučby. 

 

Audionahrávky sú dostupné tu.

 

 

Adela Ismail Gabríková, Zuzana Omar Hargašová, Eva Španová, Zuzana Krchová: Krížom-krážom. Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2 (2022)

Krížom-krážom. Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2 je určený na preverovanie vedomostí získaných na úrovni stredne pokročilých. Autorky rozvíjajú témy jednotlivých lekcií učebnice a rozširujú ich obsah o aktuálne etnokultúrne reálie. Výsledkom je zbierka cvičení, zachytávajúca široký repertoár úloh vhodných na testovanie receptívnych aj produktívnych komunikačných zručností. Všestranné uplatnenie publikácie skvalitňuje kľúč v závere každého testu i metodické pokyny k hodnoteniu jednotlivých častí, ktoré možno diferencovane použiť na priebežné i záverečné overenie znalostí študujúcich.

 

 

Audionahrávky a videonahrávky sú dostupné tu.