Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Krížom-krážom A1 - B2

Renáta Kamenárová, Hana Tichá, Eva Španová, Helena Ivoríková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová: Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2007)

Originálna, bohato ilustrovaná učebnica s CD pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojiť si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 – úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií.

Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language. The authors took into consideration communicational needs of foreigners upon their first contact with Slovakia. Krížom-krážom represents an attractive way how to deal with common communication situations and to acquire the basic knowledge of Slovak. Through the main characters of the textbook, you will find yourself studying, working, in the city or having fun. This purpose is followed also by a richly illustrated and didactically interpreted contents, which enables practice of individual communicational skills in accordance with the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF) for the A1 level (Basic user – Breakthrough). New vocabulary and grammar are explained with a help of pictures, standard phonetic training and dialogues from individual chapters are recorded on a CD.

Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina A2 (2009)

Originálna, bohato ilustrovaná učebnica s CD pre stupeň A2 (začiatočník) je pokračovaním učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky presmyslenou pevnou štruktúrou. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri riešení rôznych komunikačných situácií na univerzite, vo firme, pri cestovaní, slávení sviatkov, či pri zábave a hobby. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A2 – začiatočník. Pomocou tematicky orientovaných obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií.

Original and richly illustrated textbook and a CD for the A2 level is the second wolume of the  series of the Slovak language textbooks Krížom-krážom. The book includes 10 topic-based units introducing day-to-day situations. All the units have an identical structure that is easy-to-follow. Through the main characters of the textbook, you will find yourself studying, working, in the city or having fun. This purpose is followed also by a richly illustrated and didactically interpreted contents, which enables practice of individual communicational skills in accordance with the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF) for the A2 level (upper intermediate). New vocabulary and grammar are explained with a help of pictures, standard phonetic training and dialogues from individual chapters are recorded on a CD.

Helena Ivoríková, Eva Španová, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Zuzana Kleschtová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina. Cvičebnica A1+A2 (2009)

Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.

This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user.

Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela Mošaťová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová: Krížom-krážom. Slovenčina B1 (2011)

Krížom-krážom. Slovenčina B1 je ďalšou zo série učebníc Krížom-krážom určená pre mierne pokročilých študentov. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvojovanie plurálových foriem mennej deklinácie v konfrontácii s inými pádovými formami. Pomerne veľa priestoru zaberá sprístupňovanie slovenských prepozícií so zreteľom na ich klasifikáciu a systemizáciu zohľadňujúc pritom sémantické a funkčné hľadisko. Pri slovesách stojí v centre pozornosti aspekt a reflexívne vlastnosti slovies, spracované jednotlivo i súhrnne pri všetkých použitých slovesách. Učivo zahŕňa najfrekventovanejšie konjunkcie a partikuly a výberovo aj niektoré otázky vetnej stavby, najmä slovosledu. Každá lekcia obsahuje súhrnné cvičenia, v ktorých sa nacvičujú a upevňujú cieľové zručnosti so zameraním na počúvanie, čítanie s porozumením a tvorenie ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou spestrujú sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, frazeologizmy, fotopríbehy či ilustrované komixy.

Krížom-krážom B1 is the third volume of the Slovak language textbooks series Krížom-krážom. In each unit there are dialogues which are recorded on the CDs and which reflect current social issues. They are followed by texts covering the same issues and give you an opportunity to practise all four skills and to express your opinion on those topics as they are usually presented in a confrontational way. New words are explained by both their synonyms and explanations as well as illustrations, schemes and word groups that make them easier to learn and remember. They are practised in vocabulary and word formation exercises. There are also phrases and idioms mentioned in the units which you can learn and use to enrich your  vocabulary in discussions. The grammar sections of the book were adjusted to the topics of the units and cover grammar phenomena on the B1 level, namely plural forms of nouns, adjectives and pronouns, use of prepositions (their division into groups, meaning, function), verbs (aspect, reflexive verbs), the most frequent conjunctions and particles as well as some aspects of the sentence structure, especially word order. Each unit contains comprehensive exercises practising reading, listening, speaking and writing skills. Various exercises, texts, idioms, photo stories and cartoons were also added to the units to make the book even more interesting and increasingly challenging for the students.

Adela Gabríková, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Helena Ľos Ivoríková, Eva Španová, Hana Tichá: Krížom-krážom. Slovenčina B2 (2014)

Učebnica Krížom-krážom. Slovenčina B2 je určená stredne pokročilým študentom. Predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť štandardné i špecifické komunikačné situácie, ako ďalej rozvíjať receptívne aj produktívne rečové zručnosti a prehlbovať znalosti slovenských reálií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba 10. lekcia, ktorá je koncipovaná ako brožúrka s množstvom informácií o jednotlivých regiónoch Slovenska. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej praxi, ale aj typické situácie v odbornej či profesijnej sfére. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik komunikačných zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť používateľov učebnice na cieľavedomé budovanie a rozvíjanie vlastnej komunikačnej kompetencie. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov je prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií, dôraz je kladený na výklad a nácvik náročnejších javov morfologickej roviny, ako je kategória slovenského vidu a jej vplyv na modifikáciu formy a významu prefixálnych slovies. Súčasťou každej lekcie je aj prehľadná prezentácia rôznych štylistických útvarov súvisiacich s témou lekcie spojená s nácvikom štylizačnej schopnosti. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach.

Krížom-krážom. Slovenčina B2 is a new textbook of Slovak as a foreign language for upper-intermediate students. It is designed for learners who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way and who would like to learn more about Slovakia. It contains 10 units where you will learn how to communicate in everyday situations as well as on some special occasions. All units (except for Unit 10 which was designed as a brochure about Slovakia with various information about its different regions) have an identical, easy to follow structure. In each unit there are dialogues recorded on the CDs, reflecting current social issues in everyday or professional life. They are followed by texts covering the same topics, and they provide an opportunity to practice all four skills and to express your opinion on the topics. New words and grammar in the units will help you use Slovak more accurately and precisely. Grammar presented in the units reflects their topics and concentrates on the most challenging areas of Slovak morphology, i.e. mostly the aspect forms of verbs and their prefixes. It also builds on the previous knowledge of grammar phenomena as well as offering many opportunities to practice language skills. A very useful part of the textbook is the grammar reference section with tables explaining grammar rules and the list of all verbs used in the book in their perfective and imperfective aspect forms.