Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

 

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je odborno-metodická príprava lektorov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ktorí pôsobia na základných, stredných a vysokých školách, ako aj na jazykových školách na Slovensku alebo v zahraničí.  

Termín realizácie: september 2024 - január 2025

Cena: 300 EUR

Prihláškaprihlasovací formulár 

Počet miest: 40

                               

Program:

1.

Slovenčina ako cudzí/druhý jazyk vs. materinský jazyk; štátny vzdelávací program slovenský jazyk ako druhý jazyk pre základné vzdelávanie

20. septembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

2.

Lexikálna zásoba slovenského jazyka a jej prezentovanie a osvojovanie

 

27. septembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

3.

Gramatický systém slovenského jazyka a postupnosť jeho prezentovania a osvojovania - základná úroveň

 

4. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

4.

Gramatický systém slovenského jazyka a postupnosť jeho prezentovania a osvojovania - rozširujúca úroveň

 

11. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

5.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie - čítanie s porozumením

 

18. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

6.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie - počúvanie s porozumením

 

25. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

7.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie – hovorenie a ústna interakcia

 

 

8. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

8.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie – písanie a písomná interakcia

 

 

15. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

9.

Sociolingválna kompetencia a pragmatická kompetencia a ich rozvíjanie

 

22. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

10.

Hodnotenie jazykovej kompetencie, formy hodnotenia, jazykové chyby

 

29. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

11.

Nové formy a metódy vzdelávania, didaktické pomôcky

 

6. decembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

12.

Praktická analýza vyučovacej hodiny

 

 

január 2025

dištančne

 

Záverečné kolokvium

 

január 2025

prezenčne

 

 

Podmienky absolvovania programu:

a) min. 75-percentná účasť na výučbe

b) praktická časť:

 - náčuvy na hodinách SJ ako cudzieho jazyka alebo formou videonahrávok

 - didaktická analýza hodiny (štruktúrovaný hospitačný hárok)

 - praktické odučenie hodiny (ak účastník má takú možnosť)

 - analýza vlastnej, príp. kolegovej/kolegyninej odučenej hodiny

c) záverečná prezentácia formou kolokvia (prezenčne)

 - prezentácia pripravených výučbových aktivít spolu s didaktickým komentárom (20 minút)

 

Prípadné otázky smerujte na: adela.ismail.gabrikovauniba.sk