Aktuality / News

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka (odborný kurz pre učiteľov)

 

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je odborno-metodická príprava lektorov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ktorí pôsobia na základných, stredných a vysokých školách, ako aj na jazykových školách na Slovensku alebo v zahraničí.  

Termín realizácie: september 2024 - január 2025

Cena: 300 EUR

Prihláška: prihlasovací formulár 

Počet miest: 40

                               

Program:

1.

Slovenčina ako cudzí/druhý jazyk vs. materinský jazyk; štátny vzdelávací program slovenský jazyk ako druhý jazyk pre základné vzdelávanie

20. septembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

2.

Lexikálna zásoba slovenského jazyka a jej prezentovanie a osvojovanie

 

27. septembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

3.

Gramatický systém slovenského jazyka a postupnosť jeho prezentovania a osvojovania - základná úroveň

 

4. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

4.

Gramatický systém slovenského jazyka a postupnosť jeho prezentovania a osvojovania - rozširujúca úroveň

 

11. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

5.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie - čítanie s porozumením

 

18. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

6.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie - počúvanie s porozumením

 

25. októbra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

7.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie – hovorenie a ústna interakcia

 

 

8. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

8.

Jazykové činnosti a ich rozvíjanie – písanie a písomná interakcia

 

 

15. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

9.

Sociolingválna kompetencia a pragmatická kompetencia a ich rozvíjanie

 

22. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

10.

Hodnotenie jazykovej kompetencie, formy hodnotenia, jazykové chyby

 

29. novembra 2024

(13.00 – 17.30)

dištančne

11.

Nové formy a metódy vzdelávania, didaktické pomôcky

 

6. decembra 2024

(13.00 – 17.30)

prezenčne

12.

Praktická analýza vyučovacej hodiny

 

 

január 2025

dištančne

 

Záverečné kolokvium

 

január 2025

prezenčne

 

 

Podmienky absolvovania programu:

a) min. 75-percentná účasť na výučbe

b) praktická časť:

 - náčuvy na hodinách SJ ako cudzieho jazyka alebo formou videonahrávok

 - didaktická analýza hodiny (štruktúrovaný hospitačný hárok)

 - praktické odučenie hodiny (ak účastník má takú možnosť)

 - analýza vlastnej, príp. kolegovej/kolegyninej odučenej hodiny

c) záverečná prezentácia formou kolokvia (prezenčne)

 - prezentácia pripravených výučbových aktivít spolu s didaktickým komentárom (20 minút)

 

Prípadné otázky smerujte na: adela.ismail.gabrikovauniba.sk 

 

 

Odborno-metodický seminár pre učiteľov SJ pôsobiacich v zahraničí (2024)

Pozývame Vás

na Odborno-metodický seminár pre učiteľov SJ pôsobiacich v zahraničí,

ktorý sa uskutoční 

12. 8. – 16. 8. 2024

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave + cez MS Teams.

Viac informácií a link na prihlášku nájdete TU

Medzinárodné kolokvium ERRARE HUMANUM EST 8. 2. 2024

Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prebehne

dňa 8. 2. 2024 medzinárodné kolokvium

ERRARE HUMANUM EST,

ktoré je výstupom projektu

(APVV-19-0155) Jazykové chyby v slovenčina ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu.

Kolokvium organizuje centrum Studia Academica Slovaca

v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV.

 

POZVÁNKA: 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré sa bude konať dňa 20. - 24. novembra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa uskutoční 

panelová diskusia na tému 

Literárnovedná slovakistika na zahraničných univerzitných pracoviskách 

Dátum: utorok 21. novembra 2023

Čas: 15.00—17.00 CET

hybridnou formou

Miesto Filozofcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava

Zasadacia miestnosť Vedeckej rady FiF UK (G239)

Zameranie

 

  • reflexia doteraz realizovaných literárnych a literárnovedných výstupov,
  • vedeckovýskumných a publikačných prínosov,
  • prezentácia súčasných literárnych, literárnovedných
  • a translatologických projektov,
  • zmapovanie smerovania literárnej slovakistiky (literárnej tvorby, – literárnovedného výskumu, umeleckého prekladu) v zahraničí – s dôrazom najmä na lektorátne pracoviská,
  • zhodnotenie stavu výučby slovenskej literatúry a prekladu – na univerzitách v zahraničí.

 

Moderujú doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Link na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetting_MTM3NDdmNTgtNjQ2MC00ZmRhLWI2NDUtNWU5ZWQ4MGMzMWNl%4 0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a 5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2277108443-509b-4081-a244-1cdc9 60feca7%22%7

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html