Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality / News

POZVÁNKA: 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré sa bude konať dňa 20. - 24. novembra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa uskutoční 

panelová diskusia na tému 

Literárnovedná slovakistika na zahraničných univerzitných pracoviskách 

Dátum: utorok 21. novembra 2023

Čas: 15.00—17.00 CET

hybridnou formou

Miesto Filozofcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava

Zasadacia miestnosť Vedeckej rady FiF UK (G239)

Zameranie

 

  • reflexia doteraz realizovaných literárnych a literárnovedných výstupov,
  • vedeckovýskumných a publikačných prínosov,
  • prezentácia súčasných literárnych, literárnovedných
  • a translatologických projektov,
  • zmapovanie smerovania literárnej slovakistiky (literárnej tvorby, – literárnovedného výskumu, umeleckého prekladu) v zahraničí – s dôrazom najmä na lektorátne pracoviská,
  • zhodnotenie stavu výučby slovenskej literatúry a prekladu – na univerzitách v zahraničí.

 

Moderujú doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Link na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetting_MTM3NDdmNTgtNjQ2MC00ZmRhLWI2NDUtNWU5ZWQ4MGMzMWNl%4 0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a 5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2277108443-509b-4081-a244-1cdc9 60feca7%22%7

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html