Aktuality / News

ROZVRH

Tu nájdete rozvrh na zimný semester 2021/2022: Rozvrh na zimný semester 2021/2022

Rozvrh kurzov pre úrovne A1 a A2 zverejníme čoskoro. 

Augustové podujatia na SAS-e

16. - 20. august 2021:

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí s názvom Učíme v čase i nečase

Program seminára nájdete tu.

 

17. august 2021: 

Medzinárodné sympózium SLOVAKISTIKA A JEJ REFLEXIA V ZBORNÍKOCH STUDIA ACADEMICA SLOVACA pri príležitosti vydania 50. zväzku zborníka a 100. výročia narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., zakladateľa tejto edície

Program sympózia nájdete tu.

 

17. - 19. august 2021:

Odborno-metodický seminár pre lektorov slovenského jazyka a kultúry

Program seminára nájdete tu.

 

 

Témy bakalárskych a diplomových prác

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť do 15. 5. 2021. Prihlášku vyplňte, prosím, elektronicky a sken s podpismi (študenta aj školiteľa)  vrátane názvu v anglickom jazyku pošlite: študijnej poradkyni Mgr. Michaele Mošaťovej, PhD. (michaela.mosatovauniba.sk) - týka sa študentov 2boSC - a študijnej poradkyni Mgr. Svetlane Kmecovej, PhD. (kmecova35@uniba.sk) - týka sa študentov 2boSE a 1moSE.  

 

Témy prác nájdete tu. 


Prihlášku na vypracovanie záverečnej práce nájdete tu:

Prihláška pre boSC

Prihláška pre boSE

Prihláška pre moSE

Letná škola SAS - 2021

Všetky informácie o 57. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS nájdete tu.

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html