Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality / News

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí

Posúvame hranice

Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený všetkým Vám učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí máte záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame Vám online webináre vedené ostrieľanými lektormi a lektorkami v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby ste aj vy sami mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami. Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov.

Dátum: 17. 08. - 21. 08. 2020
Prihlasovanie: do 10. 07. 2020

Viac informácií a prihlasovanie: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranici-1

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html