Aktuality / News

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III

Medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III organizovaná pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., sa bude konať 1. a 2. februára 2021 online cez MS Teams.

Tematické okruhy: 

  1. lingvodidaktické aspekty slovenčiny ako cudzieho jazyka s prihliadnutím na jej kontaktnú aj online formu, 
  2. aktuálny výskum v oblasti medzijazykových, medziliterárnych a medzikultúrnych kontaktov,  
  3. opis a interpretácia jazykových chýb, 
  4. didaktika cudzích jazykov, 
  5. slovakistika na univerzitách v zahraničí a jej perspektívy 

Program konferencie nájdete tu.

 

 

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html