Aktuality / News

Odborno-metodický seminár pre učiteľov SJ pôsobiacich v zahraničí (2024)

Pozývame Vás

na Odborno-metodický seminár pre učiteľov SJ pôsobiacich v zahraničí,

ktorý sa uskutoční 

12. 8. – 16. 8. 2024

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave + cez MS Teams.

Viac informácií a link na prihlášku nájdete TU

Medzinárodné kolokvium ERRARE HUMANUM EST 8. 2. 2024

Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prebehne

dňa 8. 2. 2024 medzinárodné kolokvium

ERRARE HUMANUM EST,

ktoré je výstupom projektu

(APVV-19-0155) Jazykové chyby v slovenčina ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu.

Kolokvium organizuje centrum Studia Academica Slovaca

v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV.

 

POZVÁNKA: 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré sa bude konať dňa 20. - 24. novembra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa uskutoční 

panelová diskusia na tému 

Literárnovedná slovakistika na zahraničných univerzitných pracoviskách 

Dátum: utorok 21. novembra 2023

Čas: 15.00—17.00 CET

hybridnou formou

Miesto Filozofcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava

Zasadacia miestnosť Vedeckej rady FiF UK (G239)

Zameranie

 

  • reflexia doteraz realizovaných literárnych a literárnovedných výstupov,
  • vedeckovýskumných a publikačných prínosov,
  • prezentácia súčasných literárnych, literárnovedných
  • a translatologických projektov,
  • zmapovanie smerovania literárnej slovakistiky (literárnej tvorby, – literárnovedného výskumu, umeleckého prekladu) v zahraničí – s dôrazom najmä na lektorátne pracoviská,
  • zhodnotenie stavu výučby slovenskej literatúry a prekladu – na univerzitách v zahraničí.

 

Moderujú doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Link na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetting_MTM3NDdmNTgtNjQ2MC00ZmRhLWI2NDUtNWU5ZWQ4MGMzMWNl%4 0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a 5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2277108443-509b-4081-a244-1cdc9 60feca7%22%7

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html