Aktuality / News

S učiteľmi na káve - JÚN

24. júna sa uskutoční pokračovanie série odborno-metodických webinárov pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka S UČITEĽMI NA KÁVE

Témy webinára:

  • Čo a prečo čítať s mladými čitateľmi (prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.)
  • Etnokultúrne špecifiká slovenských a taiwanských detských kníh (Mgr. Chen Liang Podstavek, PhD.)

 

Viac informácií o programe a link na prihlásenie nájdete tu.

Štátna skúška - letný termín

Štátna skúška (obhajoba bakalárskych prác) v programe slovakistické štúdiá sa uskutoční:  

3. júna 2021 o 16:30 (letný termín). 

Témy bakalárskych a diplomových prác

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť do 15. 5. 2021. Prihlášku vyplňte, prosím, elektronicky a sken s podpismi (študenta aj školiteľa)  vrátane názvu v anglickom jazyku pošlite: študijnej poradkyni Mgr. Michaele Mošaťovej, PhD. (michaela.mosatovauniba.sk) - týka sa študentov 2boSC - a študijnej poradkyni Mgr. Svetlane Kmecovej, PhD. (kmecova35@uniba.sk) - týka sa študentov 2boSE a 1moSE.  

 

Témy prác nájdete tu. 


Prihlášku na vypracovanie záverečnej práce nájdete tu:

Prihláška pre boSC

Prihláška pre boSE

Prihláška pre moSE

Letná škola SAS - 2021

Všetky informácie o 57. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS nájdete tu.

S učiteľmi na káve - marec

25. marca sa uskutoční pokračovanie série odborno-metodických webinárov pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka S UČITEĽMI NA KÁVE

Viac informácií o programe a link na prihlásenie nájdete tu.

Tutoriály nájdete tu: 
- Ideaboardz

- Twine - doplnená verzia (s návodom, ako pridať obrázky) 

Prezentáciu z webinára nájdete tu.

Ukážku, ako môže príbeh vyzerať nájdete tu.

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html