Podujatia SAS

FACEBOOK STUDIA ACADEMICA SLOVACA

Aktuálne informácie o pripravovaných aj realizovaných podujatiach nájdete na facebookovej stránke Studia Academica Slovaca na tejto adrese:

 Studia Academica Slovaca | Bratislava | Facebook 

2018: Úspech zahraničnej slovakistiky

25. januára 2018 sa na Univerzite v Bukurešti konalo habilitačné konanie, na ktorom rumunská slovakistka Mgr. Marilena Felicia Luța, PhD. (Ţiprigan) vo svojej habilitačnej prednáške Typologické črty slovenskej gramatiky predstavila  všeobecnolingvistické i pragmatickolingvistické aspekty výkladu a interpretácie jazykových javov z pohľadu lingvistickej teórie aj didaktickej praxe. Na základe publikovaných výsledkov vedeckovýskumnej práce i na pozadí  dlhodobej slovensko-rumunskej medziuniverzitnej spolupráce kandidátka vynikajúcim spôsobom deklaruje svoj odborný a pedagogický potenciál a garantovanie odboru slovakistiky v rumunskom akademickom prostredí.

Mgr. Marilena Felicia Luța, PhD. absolvovala v rokoch 1998 – 2003 bakalárske a magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk. Štúdium ukončila úspešnou obhajobou diplomovej práce, kde uplatnila porovnávacie hľadisko s dôrazom na opis a výklad gramatických javov z pohľadu cudzinca. Ako jej učiteľka a školiteľka oceňujem špecifikáciu gramatických kategórií, ktorá je prínosná pre lingvodidaktickú koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka.  Po návrate na Univerzitu v Bukurešti M. F. Luța nastúpila na post lektorky, neskôr odbornej asistentky na Filologickú fakultu cudzích jazykov, kde doteraz pracuje na katedre slovakistiky, od októbra 2016 ako vedúca katedry.  Vedie prednášky a cvičenia zo slovenského jazyka, najmä z konfrontačnej gramatiky na pozadí rumunčiny. Na kurzoch sleduje lingvodidaktické aspekty výkladu jazykového systému hľadajúc pragmatické riešenia na efektívnejšie získanie teoretických znalostí i komunikačných zručností.

V rámci svojho vedecko-pedagogického pôsobenia spolupracuje s naším pracoviskom Studia Academica Slovaca – centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk a rozličným spôsobom sa zapája do výskumu slovenského jazyka a jeho prezentácie v rumunskom jazykovom prostredí i na univerzitách v zahraničí. Výsledky svojho výskumu prezentuje na vedeckých fórach, aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách v Bratislave, publikuje štúdie v recenzovaných zborníkoch doma i v zahraničí.

Vedecký profil kandidátky najlepšie dokumentuje jej bohatá publikačná činnosť, predovšetkým jej monografie Morfologia limbii slovace − flexiune cu inflexiuni (Morfológia slovenského jazyka − flexia s inflexiami), Verbul slovac (Slovenské sloveso), Aspectul verbal. Retrospective şi perspective (Slovesný vid. Retrospektívy a perspektívy) vydané pre potreby vzdelávania rumunských slovakistov. Ťažiskom publikácií je lingvodidaktický opis slovenskej morfológie s dôrazom na kontrastívne orientovaný výklad tých javov, ktoré predstavujú didaktický problém pre cudzincov, ako napr. problematika verbálneho aspektu či menného rodu. Autorka v nich uplatnila svoje bohaté skúsenosti zo štúdia slovenčiny i ďalších cudzích jazykov a zároveň zúročila podnety zo svojej pedagogickej praxe. Všetky publikačné jednotky svedčia o jej všestrannej vedeckovýskumnej profilácii v oblasti všeobecnej i aplikovanej lingvistiky so zmyslom pre interlingválne porovnávanie a interkultúrne porozumenie. 

 

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

členka habilitačnej komisie

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom

20. 11. 2017 sa v Aule UK uskutočnilo odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Medzi ocenených študentov v rámci FiF UK patrila aj naša Bc. Janka Výškrabková (študentka učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a histórie, spolupracovníčka SAS-u).
Srdečne jej blahoželáme a prajeme ešte veľa veľa úspechov!

 

 

Od Lucie do Vianoc

14.12.2015

Medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II

11. - 12.2.2016

Etnolunch seminár

20.4.2016

Exkurzia na Červený Kameň

29.4.2016

 

Exkurzia študentov slovakistiky FF Univerzity v Ľubľane

9.5.2016

Návšteva doc. Janky Pekarovičovej na Univerzite v Regensburgu

9. - 10.5. 2016

Zľava:

Ľudmila Horká, lektorka SJaK na Uni v Regensburgu, doc. PhDr. Jana Pekarovičová, riaditeľka SAS, FF UK v Bratislave, Prof. Dr. Michael Fricke, dekan FF Uni Regensburg, Dr. Udo Hebel, rektor Uni Regensburg, Peter Lizák, veľvyslanec SR v Nemecku, Viera Polakovičová, riaditeľka SI v Berlíne, prof. Dr. Walter Koschmal, hovorca Inštitútu Europaeum, Ost-West-Zentrum der Universität Regensburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Slovenský inštitút v Berlíne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Tandem Bratislava - Regensburg (Bratislava)

22.5. - 29.5. 2016 (v Bratislave)

 

 

Projekt Tandem Bratislava - Regensburg (Regensburg)

3.7. - 10.7. 2016 (v Regensburgu)

Európsky deň jazykov

26. 9. 2016

Zahraničná pracovná cesta v USA - California University of Pennsylvania

17. - 22.10. 2016

Od Lucie do Vianoc 2016

13. 12. 2016

Interdisciplinárne kolo ŠVOK medzi Studia Academica Slovaca a Katedrou etnológie a muzeológie

26. 4. 2017

SAS up! Deň zahraničných slovakistov (15. 5. 2017)

 

V pondelok 15. mája 2017 sa v átriu Filozofickej fakulty Uk uskutočnilo zaujímavé stretnutie pod názvom SAS up!. Na podujatí slovakisti z Bieloruska, Bulharska, Číny, Fínska, Chorvátska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Srbska, Talianska a z Ukrajiny originálnym spôsobom predstavili  obraz Slovenska v zahraničí, ako nás vnímajú ich médiá i ľudia, ako sa rozvíjajú naše vzájomné vzťahy.  Neobišli ani zaužívané stereotypy, vtipne a tvorivo komentovali  vlastný dotyk so slovenskou kultúrou i slovenskou realitou.  Podujatie spestrili prezentácie, piesne či divadelné vystúpenie slovinských študentov, ktorí  takto so svojimi učiteľmi začínali exkurziu po slovenských regiónoch.

Účastníci mohli ochutnať  ukrajinský boršč, bieloruské placky, rumunskú mamaligu, čínske pirohy, mäsové guľky a čaj, bulharskú polievku tarator a ljutenicu, taliansky syr parmigiano či srbský becárac. Čínske študentky pripravili výkresy s kaligrafiou, ktorú sme si mohli vyskúšať ako sa maľuje. Celkovú atmosféru umocnilo vtipné a spontánne  moderovanie študentov  s cieľom interaktívne zapájať účinkujúcich aj prítomných do programu.

Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu EURECOR APVV-15-0732

Spoločné stretnutie v rámci medziuniverzitnej spolupráce v programe Tandem Bratislava-Regensburg

Dňa 30. 5. 2017 sme na pôde našej Filozofickej fakulty UK privítali delegáciu z nemeckého Regensburgu a tiež hostí z MŠVVaŠ SR, z Rektorátu UK či z vedenia Filozofickej fakulty UK. Toto medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo za účelom prezentácie novovydanej knihy, ktorá je výsledkom trojročnej medziuniverzitnej spolupráce Univerzity Komenského (Studia Academica Slovaca) s Univerzitou v Regensburgu (Europaeum) v projekte Tandem. Stretnutie bolo obohatené o prednášky doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. a doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD. Pani Lisa Unger-Fischer, M.A. (vedenie Europaeum) a doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (vedenie SAS) hosťom predstavili koncepciu projektu Tandem a od bývalých tandemistiek Martinky Bošáckej a Sone Tichej sme sa priamo dozvedeli o priebehu projektu. Veríme, že projekt Tandem bude i naďalej pokračovať a že sa znovu budeme môcť pochváliť zborníčkom študentských správ z terénnych výskumov s názvom Tandembuch.

Medzinárodné sympózium Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u

22. augusta 2017 to na Filozofickej fakulte UK žilo nielen zahraničnými študentmi, keďže sa konal 53. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS 2017, no na pôde našej fakulty sme zároveň privítali aj mnohé dôležité tváre slovenskej lingvistiky. SAS totiž usporiadal medzinárodné sympózium s názvom Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u venované spolupracovníkom letnej školy SAS pri príležitosti ich životného jubilea.

Sympózium bolo zamerané na reflexiu pôsobenia jubilujúcich osobností slovenskej lingvistiky, ktoré výrazne ovplyvnili koncepciu a vzdelávací program letnej školy a vo svojich prednáškach, publikovaných v zborníkoch Studia Academica Slovaca, sprístupnili zahraničným slovakistom výsledky vedeckého výskumu z pohľadu synchrónnej i diachrónnej lingvistiky.

 

 

Európsky deň jazykov 2017

Aj tento rok sa naše centrum Studia Academica Slovaca zúčastnilo na Európskom dni jazykov, ktorý sa konal 26. 9. 2017 na Hviezdoslavovom námestí