Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovakistické štúdiá

Charakteristika študijného programu

Študijný program slovakistické štúdiá je určený pre zahraničných uchádzačov, krajanov a záujemcov o štúdium slovenského jazyka a slovenských kultúrnych a vlastivedných reálií na úrovni bakalára. Študent si prehlbuje jednak svoje praktické komunikačné zručnosti, jednak v lingvisticky orientovaných kurzoch získava znalosti z oblasti opisu, vývinu a fungovania slovenského jazyka v praxi. Zároveň získava prehľad z dejín slovenskej literatúry s dôrazom na slovenskú literatúru 20. storočia a súčasnú slovenskú literatúru, najmä formou interpretácie literárneho textu. Kurzy  slovenských dejín ponúkajú prehľad o významných historických obdobiach, udalostiach a osobnostiach, ktoré formovali národnú identitu a historické vedomie Slovákov. V rámci jednotlivých kurzov programu si študent buduje a systemizuje  súbor kultúrnych a vlastivedných reálií Slovenska s dôrazom na  interkulrúrny kontext, rozvíjanie interlingválnej a interkultúrnej komunikácie.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa môžu pokračovať v štúdiu príbuzných odborov  napr. stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni štúdia. V prípade ukončenia štúdia na bakalárskom stupni sa môže absolvent uplatniť v rozličných oblastiach spoločenského a kultúrneho života na Slovensku alebo v zahraničí, kde sa vyžadujú znalosti slovenského jazyka a iného cudzieho jazyka, môžu sa uplatniť v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej či cezhraničnej spolupráce ako prekladatelia, tlmočníci, asistenti, redaktori, administratívni pracovníci či pracovníci rozličných médií.

Požadované schopnosti a predpoklady

Na študijný program sú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky zloženej z písomného jazykového testu, zameraného na preukázanie receptívnych a produktívnych zručností v slovenčine a z kolokvia vedeného formou ústneho rozhovoru, kde uchádzač preukáže svoju interaktívnu schopnosť a požadovaný prehľad a základnú orientáciu v slovenských reáliách.

Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú zahraniční uchádzači, krajania a iní záujemcovia, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk, medzi požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu patrí:

- komunikačná kompetencia v slovenčine na úrovni mierne pokročilý B1 podľa spoločného referenčného rámca pre jazyky s dôrazom na vstupné receptívne a produktívne jazykové zručnosti, ako je porozumenie hovoreného aj písaného prejavu,  interaktívna  schopnosť adekvátne reagovať a tvoriť primeraný jazykový prejav v slovenčine v písomnej aj ústnej forme;

- základný prehľad v  aktuálnych slovenských reáliách z oblasti jazyka, kultúry, geografie, politiky,   poznanie významných udalostí, osobností a inštitúcií.