Slovakistické štúdiá

Študijný program sa končí k 1. septembru 2022

Charakteristika študijného programu

Študijný program slovakistické štúdiá je určený pre zahraničných uchádzačov, krajanov a záujemcov o štúdium slovenského jazyka a slovenských kultúrnych a vlastivedných reálií na úrovni bakalára. Študent si prehlbuje jednak svoje praktické komunikačné zručnosti, jednak v lingvisticky orientovaných kurzoch získava znalosti z oblasti opisu, vývinu a fungovania slovenského jazyka v praxi. Zároveň získava prehľad z dejín slovenskej literatúry s dôrazom na slovenskú literatúru 20. storočia a súčasnú slovenskú literatúru, najmä formou interpretácie literárneho textu. Kurzy  slovenských dejín ponúkajú prehľad o významných historických obdobiach, udalostiach a osobnostiach, ktoré formovali národnú identitu a historické vedomie Slovákov. V rámci jednotlivých kurzov programu si študent buduje a systemizuje  súbor kultúrnych a vlastivedných reálií Slovenska s dôrazom na  interkulrúrny kontext, rozvíjanie interlingválnej a interkultúrnej komunikácie.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa môžu pokračovať v štúdiu príbuzných odborov  napr. stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni štúdia. V prípade ukončenia štúdia na bakalárskom stupni sa môže absolvent uplatniť v rozličných oblastiach spoločenského a kultúrneho života na Slovensku alebo v zahraničí, kde sa vyžadujú znalosti slovenského jazyka a iného cudzieho jazyka, môžu sa uplatniť v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej či cezhraničnej spolupráce ako prekladatelia, tlmočníci, asistenti, redaktori, administratívni pracovníci či pracovníci rozličných médií.

Kritériá hodnotenia

Stupnica hodnotenia kurzov:

A: 100% – 92% (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami)

B: 91% – 84% (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami)

C: 83% – 76% (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb)

D: 75% – 68% (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami)

E: 67% – 60% (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá)

Fx: 59% – 0% (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)