Odborné publikácie a príručky

Jana Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky

Cieľom monografie je predstaviť lingvodidaktickú koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka, podať syntézu doterajšieho výskumu so zreteľom na opis, prezentáciu, proces učenia sa i hodnotenie jazykovej kompetencie cudzincov učiacich sa slovenčinu. Publikácia je koncipovaná ako kompendium na odborno-metodickú prípravu lektorov slovenského jazyka a kultúry, zároveň ponúka témy na vedenie kurzu didaktiky. Je určená domácim a zahraničným slovakistom, ale aj všetkým záujemcom, ktorí z rozličných dôvodov chcú získať poznatky o súčasnom stave tejto špeciálnej oblasti aplikovanej lingvistiky.

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach III (2023). 2. zv. Eds. M. Mošaťová - P. Kollárová

Zborník svojím zameraním nadväzuje na výstupy publikované v zborníku Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II (2016). Je spoločným vedeckým edičným výstupom domácich a zahraničných slovakistov a lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí k problematike výskumu a prezentácie slovenčiny (nielen) ako cudzieho jazyka.

Zborník je dostupný TU

In its focus, this publication builds on Slovak (not only) as a Foreign Language in Context (2011). It is a collective work of local and international Slovak Studies scholars and teachers of Slovak language and culture based at universities abroad which deals with research and presentation of Slovak (not only) as a foreign language. Available HERE

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach III (2023). 1. zv. Eds. M. Mošaťová - P. Kollárová

Zborník svojím zameraním nadväzuje na výstupy publikované v zborníku Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II (2016). Je spoločným vedeckým edičným výstupom domácich a zahraničných slovakistov a lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí k problematike výskumu a prezentácie slovenčiny (nielen) ako cudzieho jazyka.

Zborník je dostupný TU

In its focus, this publication builds on Slovak (not only) as a Foreign Language in Context (2011). It is a collective work of local and international Slovak Studies scholars and teachers of Slovak language and culture based at universities abroad which deals with research and presentation of Slovak (not only) as a foreign language. Available HERE

 

 

Veronika Svoradová – Ľubica Blažencová – Matej Masaryk: Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextoch (2021)

Vysokoškolská učebnica pre zahraničných slovakistov s jazykovými kompetenciami na úrovni B1 až C1 približuje tvorbu a životné osudy desiatich významných osobností z oblasti slovenskej literatúry s prihliadnutím na spoločensko-politický a kultúrny kontext doby, v ktorej žili a tvorili. Publikácia s portrétmi autorov a autoriek, ukážkami z literárnych diel, cvičeniami a úlohami predstavuje atraktívnu didaktickú pomôckou na výučbu slovenskej literatúry a kultúrnych reálií v interkultúrnych súvislostiach.

 

 

Anna Gálisová, Adela Ismail Gabríková, Michaela Mošaťová: Seriózne jazykové hry (2021)

Publikácia Seriózne jazykové hry. Metodická príručka pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka je učebnou pomôckou pre všetky lektorky a všetkých lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí aj na Slovensku – na univerzitách, na základných aj stredných školách, na jazykových kurzoch, vo vzdelávacích centrách aj v tzv. víkendových školách.

Táto publikácia sa opiera o myšlienky činnostne zameraného prístupu k výučbe, v rámci ktorého je každá hra či hrová aktivita zameraná na simuláciu reálnych komunikačných situácií, pomáha aktivovať vhodné stratégie pri plnení zadaných úloh a v konečnom dôsledku komplexne rozvíja (nielen) jazykové kompetencie učiacich sa. Významnú inšpiráciu pri koncipovaní tohto diela predstavovala taktiež koncepcia vyučovania orientovaného na žiaka. Hry obsiahnuté v metodickej príručke sú navrhnuté tak, aby aktivizovali študentov a motivovali ich k študijnej aktivite a vlastnej participácii na svojom jazykovom vzdelávaní. Ich cieľom je poskytnúť študentom nielen zmysluplné učenie sa, ale aj vytvoriť svet zážitkov a vniesť do vyučovania množstvo pozitívnych emócií. Mnohé z ponúkaných aktivít majú potenciál vytvárať pozitívnu a tvorivú klímu v triede, ako aj motivovať menej komunikatívnych študentov k sebavyjadreniu.

Dostupná aj elektronicky tu.

Jana Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk - predmet aplikovanej lingvistiky

V monografii nadväzujeme na výstupy teoretického a aplikovaného výskumu slovenskej lingvistiky, ktoré sa venujú opisu slovenčiny pre cudzincov, a zároveň rozvíjame vlastnú lingvodidaktickú koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka, čiastočne predstavenú v štúdiách publikovaných v zborníkoch a odborných časopisoch, no predovšetkým v rovnomennej monografii (Pekarovičová, 2004). Prezentované tézy sú výsledkom odborného štúdia, vlastného aplikovaného výskumu, medzijazykového porovnávania, ale najmä syntézou postrehov a skúseností z výučby cudzincov na Slovensku i z lektorského pôsobenia na zahraničných univerzitách. Práve poznatky získané z viacročnej pedagogickej praxe sa stali určujúcim faktorom pri výbere a spracúvaní jednotlivých tém. Výklad je zameraný zväčša na tie javy zvukovej a gramatickej stavby, ktoré sú predpokladom pre štandardné zvládnutie jazykového systému a podmieňujú získanie komunikačnej kompetencie v slovenčine ako cudzom jazyku.

Publikáciu si môžete pozrieť tu.

Jana Pekarovičová: Tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle Studia Academica Slovaca (2019)

Cieľom monografie je predstaviť profily významných predstaviteľov slovenskej lingvistiky, ktorí pôsobili na letnej škole Studia Academica Slovaca ako riaditelia, prednášatelia alebo členovia lektorského zboru. V medailónoch sledujeme ich vedecko-pedagogickú dráhu, prínos v oblasti vzdelávania zahraničných slovakistov, ale aj premeny tematického zamerania jednotlivých ročníkov letnej školy a jej lingvokultúrnej koncepcie. Do súboru sme zaradili medailóny predstaviteľov najstaršej generácie, ktorí sa významne podieľali na tvorbe a realizácii jazykovedného programu letnej školy so zámerom dopĺňať projekt o ďalšie profily, aby sme na pozadí tematiky prednáškových cyklov zachytili vývin slovenskej vedy i dynamiku dobových metodologických trendov. Pri príležitosti 100. výročia existencie Univerzity Komenského a 55. výročia letnej školy SAS chceme takto vyjadriť obdiv a vďaku všetkým spolupracovníkom, ktorí prezentáciou slovenského jazyka a kultúry cudzincom prispeli k rozvoju interdisciplinárnej univerzitnej slovakistiky.

Publikáciu si môžete pozrieť tu.

 

 

This volume introduces a number of leading personalities of Slovak linguistics who at some point in time joined the Studia Academica Slovaca (SAS) summer school as directors, lecturers, or language teachers. In their biographies, we follow not only their academic and pedagogical careers and their contribution to the education of Slovakists abroad, but also the changing topics of the summer schools organized over the years, and their linguistic and cultural frameworks. The collection includes the profiles of representatives of the oldest generation who were major participants in the formation and organization of the summer school linguistic program. We will continue the project by adding further biographies, with the topics of the lecture cycles reflecting the development of Slovak scholarship as well as the dynamic of the contemporary methodological trends.

On the occasion of the 100th anniversary of the foundation of Comenius university and the 55th anniversary of the SAS summer schools we would like to take this opportunity for expressing our thanks to the esteemed colleagues who have represented the Slovak language and culture for foreigners and thus contributed to the advancement of interdisciplinary academic Slavic studies.

The publication is available here.

 

 

Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ľos Ivoríková, Michaela Mošaťová: Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018)

Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 je sprievodným didaktickým materiálom pre lektora, ktorý pracuje so sériou učebníc slovenského jazyka ako cudzieho Krížom-krážom. Slovenčina (A1 – B2) a cvičebnicou k učebniciam A1+A2. Metodická príručka je výsledkom viac ako 10-ročných pedagogických skúseností autoriek s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka doma i v zahraničí.

Príručka je rozdelená na dve časti . Prvá, teoretická časť, je venovaná metodickej koncepcii celej série Krížom-krážom a základným lingvo-didaktickým prístupom pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom týchto učebníc. Keďže informácie sú prevažne všeobecného charakteru, sú aplikovateľné na všetky učebnice od úrovne A1 až po úroveň B2. 

Druhá, praktická časť, je venovaná učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1 a prináša podrobné metodicko-didaktické pokyny, ktoré pomôžu nadobudnúť istotu i neskúsenému lektorovi a ktoré odporúčame dodržiavať pri vyučovaní úplných začiatočníkov. Usmerňujú poradie preberania strán pri práci s učebnicou, obsahujú podrobný výklad učiva, užitočné rady a tipy, upozornenie na možné problémy, návody na skupinovú prácu a hry či doplnkový materiál, ktoré môže lektor kopírovať na spestrenie hodiny.

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II (2016). Ed. J. Pekarovičová - Z. Hargašová

Zborník svojím zameraním nadväzuje na výstupy publikované v zborníku Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011). Je spoločným vedeckým edičným výstupom domácich a zahraničných slovakistov a lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí k problematike výskumu a prezentácie slovenčiny (nielen) ako cudzieho jazyka. Obsahuje teoreticko-metodologicky orientované príspevky týkajúce sa odlišností v opise a didaktike slovenčiny ako materinského a cudzieho jazyka, kontrastívne ladené štúdie, ako aj príspevky k metodike vyučovania jazyka a slovenských reálií.

In its focus, this publication builds on Slovak (not only) as a Foreign Language in Context (2011). It is a collective work of local and international Slovak Studies scholars and teachers of Slovak language and culture based at universities abroad which deals with research and presentation of Slovak (not only) as a foreign language. It contains theoretically and methodologically oriented articles dealing with the differences in the description and didactic methods of Slovak as a native and as a foreign language, contrastive studies, and articles on the method of language teaching and teaching of Slovak culture.

Zborník si môžete pozrieť tu.

 

 

Zborník Tandembuch 2016. Ed. L. Unger-Fischer - J. Pekarovičová

Tandemový zborník je výstupom doterajšej medziuniverzitnej spolupráce (2014, 2015, 2016) Univerzity v Regensburgu (Nemecko) a Univerzity Komenského v Bratislave. Tvoria ho študentské výstupy z terénneho výskumu, ktorý študenti z rozličných fakúlt oboch univerzít absolvovali počas týždňovej návštevy v hosťujúcej krajine. Počas pobytu v Bratislave a v Regensburgu vytvorili tandemové dvojice a vzájomne si pomáhali získavať informácie. V príspevkoch dominujú témy týkajúce sa umenia, kultúry, histórie, architektúry, sociálnej či študentskej problematiky.

Zborník v nemčine si môžete pozrieť tu a zborník v slovenčine tu.

This tandem publication is a result of cooperation thus far (2014, 2015 and 2016) between the University of Regensburg (Germany) and Comenius University in Bratislava. This collective work is based on outcomes from fieldwork which was undertaken by students of various faculties from both universities during one-week visit at the host city. During the stay in Bratislava and Regensburg, tandem pairs were formed and they were then cooperating on gaining relevant information. The articles are dominated by topics related to art, culture, history, architecture, social and student issues.

The German part of publication is available here , Slovak part here.

Slovenčina vo svete. Súčasnosť a perspektívy (2013). Ed. J. Pekarovičová - Z. Hargašová

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy, ktorá sa konala 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V príspevkoch zaradených do prvého bloku zborníka sa uvažuje o mieste slovenčiny v duchovnom svete Slovákov, o jej podobách i jej existencii v jednotlivých krajinách, o výskume nárečovej variety slovenčiny. Zároveň je prezentovaná lingvodidaktická koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na jej typologickú charakteristiku z pohľadu cudzinca, zdôrazňujúc pritom jazykovú prípravu študentov, rozličné aspekty rozvíjania komunikačných zručností i odborno-metodickú prípravu učiteľov. Samostatnú časť tvoria výsledky z dlhodobých projektov venované analýze potrieb vzdelávania detí a učiteľov v slovenskom jazyku na slovenských školách pôsobiacich v zahraničí, ako aj výskum zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Osobitný charakter majú príspevky o špecifickej situácii prezentácie slovenčiny a slovenskej kultúry v Českej republike, o obraze Slovenska v českých médiách, ako aj o podobách slovenčiny vo vybraných regiónoch Čiech a Moravy. Do druhého bloku zborníka sú zaradené príspevky venované vyučovaniu slovenského jazyka pre deti a mládež v zahraničí na školách v Srbsku, na Ukrajine, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Poľsku, v Rumunsku a v Írsku. Ťažiskom tretieho bloku zborníka je prezentácia lektorátov slovenského jazyka a kultúry a výučba slovenčiny na univerzitách v zahraničí v historickom prehľade, no najmä s dôrazom na analýzu súčasného stavu slovakistiky na univerzitách v zahraničí.

Zborník si môžete pozrieť tu.

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011). Ed. Ľudmila Žigová - Miloslav Vojtech

Zborník vznikol pri príležitosti významného životného jubilea riaditeľky Studia Academica Slovaca doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. Jednotlivé príspevky mapujú a v medzinárodných súvislostiach reflektujú vedeckovýskumné oblasti slovakistiky, ktoré sú dlhodobo v centre záujmu jubilantky: slovenčinu ako cudzí jazyk, aplikovanú lingvistiku, problematiku odbornej a interkultúrnej komunikácie, interlingválnej konfrontácie, jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Svojím obsahom, štruktúrou i šírkou reflektovanej problematiky je publikácia vhodným materiálom a pomôckou nielen pre domácu odbornú slovakistickú verejnosť, ale najmä pre lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, zahraničných slovakistov, ale aj pre študentov slovakistiky na domácich a zahraničných univerzitách.

The collection of studies was created as a tribute to the director of Studia Academica Slovaca, doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. on the occasion of her life jubilee. Individual contributions map scientific research issues of Slovakistics and reflect them in international context. These issues have been in the center of honoree’s scientific attention for a long time: Slovak as foreign language, applied linguistics, the issues of scientific and intercultural communication, interlingual confrontation, language politics and language culture. With its content, structure and width of reflected issues, the publication represents a suitable material and a teaching aid not only for domestic scientists in the field of Slovakistics, but especially for lecturers of Slovak language and culture abroad, foreign Slovakists, and also students of Slovakistics studying at Slovak and foreign universities.

 

Zborník si môžete pozrieť tu.

Jana Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (2004)

Publikácia je výsledkom odborného štúdia, vlastného aplikovaného výskumu, medzijazykového porovnávania, ale najmä syntézou postrehov a skúseností z vyučovania cudzincov na Slovensku i z lektorského pôsobenia na zahraničných univerzitách. Cieľom práce je predstaviť problematiku slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na vnútrojazykové, medzijazykové i mimojazykové vzťahy a zároveň snaha o pomenovanie a vymedzenie špecifických vlastností slovenčiny z pohľadu cudzincov, čím autorka práce rozvíja vlastnú lingvodidaktickú koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

The publication is a result of scientific studies, own applied research, interlingual comparation, but above all a synthesis of observations and experience from teaching foreigners in Slovakia as well as at universities abroad. The aim of the work is to introduce problematics of Slovak as a foreign language with consideration of intralingual, interlingual and extralingual relations, and at the same time a pursue to define and delimitate specific features of Slovak from the point of view of foreigners. In this manner the author develops her own linguodidactic concept of Slovak as a foreign language.

Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk (2007)

Publikácia prezentuje vzdelávací program v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka. Obsahuje teoretické a didaktické východiská (cieľová skupina, vstupné vzdelanie, koncepcie a metódy výučby, profily absolventov jednotlivých stupňov), špecifikáciu jednotlivých stupňov vzdelávania (A1 - úplný začiatočník, A2 - začiatočník, B1 - mierne pokročilý, B2 - stredne pokročilý, C1 - pokročilý, C2 - vyššie pokročilý). Osobitne špecifikuje kritériá na získanie certifikátu a formy testovania jazykovej kompetencie s ukážkami testov.

Vzdelávací program si môžete stiahnuť tu.

The publication presents the educational programme in the sphere of Slovak as a foreign language. It consists of theoretical and didactic starting-points (target group, initial education, concepts and methods of teaching, profiles of students who have reached individual levels), specification of individual education levels (A1 - Beginner, A2 - Pre-Intermedaite, B1 - Intermediate, B2 - Upper-Intermediate, C1 - Advanced, C2 - Expert). It particularly specifies criteria of certificate achievement and forms of testing language competence with examples of texts.

You can download the educational programme here.

Slovacicum. Súčasné Slovensko (2006). Ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech

Publikácia je druhým dielom série Slovacicum, ktorá vychádza v edícii Studia Academica Slovaca ako študijný materiál k vzdelávaciemu programu Slovenčina ako cudzí jazyk. Cieľom príručky je v prehľade predstaviť zahraničným záujemcom o slovenské reálie súčasné dianie so zreteľom na spoločensko-politický vývin po roku 1989 a s tým súvisiace zmeny v živote krajiny a občanov. Dôležitým faktorom pri zostavovaní obsahu jednotlivých kapitol sa stal vznik Slovenskej republiky a etablovanie jej štátnych inštitúcií, úloha politických strán a hnutí, ako aj formovanie národnej politiky vo vzťahu k európskej integrácii. Každá kapitola reflektuje novú geopolitickú situáciu v širších európskych súvislostiach na pozadí geografických a historických daností Slovenska.

The publication is the second volume of the Slovacicum series, which is issued in the Studia Academica Slovaca edition as a study material to the education programme Slovak as a foreign language. The aim of the publication is to present an overview of current events to the ones interested in Slovak realia, with respect to social and political development after 1989 and respective changes in the life of the country and its citizens. An important factor in specifying the contents of individual chapters was the establishment of the Slovak Republic and its state institutions, the role of political parties and movements, as well as formation of the national politics in relation to European integration. Each chapter reflects the new geopolitical situation in wider European context on the background of geographical and historical characteristics of Slovakia.

 

Publikáciu si môžete pozrieť tu.

Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (2004). Ed. Pavol Žigo

Kniha je sondou do slovenskej kultúry v jej rozmanitosti. Obsahuje kapitoly venované dejinám a ľudovej kultúre, dejinám slovenského jazyka a literatúry, dejinám divadla, hudby a výtvarného umenia, dejinám a súčasnosti žurnalistiky. Osobitnú kapitola sa zameriava na Slovákov v zahraničí. Autormi jednotlivých kapitol sú poprední odborníci katedier Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

The publication presents diversity of Slovak culture. Individual chapters are dedicated to history, folk culture, history of Slovak language and literature, history of theatre, music and fine arts, to history and contemporary state of journalism. It includes a special chapter on Slovaks abroad. The authors are leading academics at various departments of Faculty of Philosophy, Comenius University.

 

Publikáciu si môžete pozrieť tu.

Juraj Dolník: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy (2007)

V publikácii ide o náčrt dvoch možných modalít súčasného jazykového sveta Slovákov, ktorý má poslúžiť na aktivizáciu myslenia vo vzťahu k súčasnému spisovnému jazyku. Má nabádať k pokusom o posúvanie poznávania v tejto sfére, k opätovnému preskúmaniu základov štandardizovanej teórie spisovného jazyka, ako aj interpretácie relevantných okolností jeho vývinu a fungovania. Vychádza sa z tézy, že čím vyššia je intelektuálna aktivita (aj) sprostredkovateľa slovenčiny a slovenskej kultúry pri spracúvaní relevantných informácií, tým úspešnejšie dokáže splniť svoje poslanie.

The publication deals with an outline of two possible modalities of current language world of Slovaks, and is supposed to activize thinking in relation to current standard language. It is supposed to inspire attempts to further develop knowledge in this sphere, to repeated research of the basis in standardized theory of standard language, and interpretation of relevant conditions of its development and functioning. The author states a thesis that the higher is intellectual activity (also) of the mediator of Slovak language and culture while processing relevant information, the more successfully they can fulfill their tasks.

Jozef Mlacek: Tvary a tváre frazém v slovenčine (2007)

Publikácia sprístupňuje netradičný pohľad na frazeologický fond slovenčiny. Nadväzuje na všetky doterajšie výsledky výskumu tvarovej stránky frazém a zároveň kompletizuje obraz o tvaroch slovenských frazém, odkrýva vzťahy medzi nimi a určuje ich miesto vo frazeologickom fonde slovenčiny aj v oblasti ich uplatňovania v texte. Je to publikácia, ktorá výrazne posúva doterajšie frazeologické poznanie, je excelentnou školou lingvistického myslenia, ktoré prekračuje hranice empirického poznávania.

The publication opens up an untraditional view on phraseological fund of Slovak. It reassumes all up-to-now results of the research in the formal side of phrasemes, and at the same time it completes the picture of the form of Slovak phrasemes, it uncovers relations between them and defines their place in the phraseological fund of Slovak also in the sphere of their use in the text. The publication considerably develops contemporary knowledge of phraseology, and is an excellent training of linguistic thinking overstepping the boundaries of empirical cognition.

Miloslava Sokolová, Květoslava Musilová, Daniela Slančová: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami (2005)

Publikácia je výsledkom dlhodobého vedeckého záujmu autoriek o otázky jazykových kontaktov češtiny a slovenčiny doplneného bohatými pedagogickými skúsenosťami. Pozornosť sa sústreďuje na synchrónne porovnanie oboch jazykov, ktoré sa nachádzajú v unikátnej jazykovej situácii. Práca je syntézou všeobecnolingvistického a sociolingvistického hodnotenia vzájomných kontaktov, ktoré je podkladom prezentácie jazykových rovín (zvukovej, morfologickej, syntaktickej, slovotvornej a štylistickej) s cieľom poukázať na paralely, ale predovšetkým na rozdiely v systéme a používaní jednotlivých prvkov a štruktúr. Obsah príručky je rozčlenený do 11 lekcií, ktoré sú vnútorne štruktúrované, pričom prevláda základná typologická charakteristika obidvoch jazykov s kontrastívnym prístupom. Publikácia je vhodná aj pre zahraničných slavistov, slovakistov a bohemistov.

The publication is a result of long-term scientific interest of the authors in problematics of language contacts of Czech and Slovak, complemented with wide pedagogical experience. They focus on synchronical comparation of the two languages in a unique language situation. The work is a synthesis of general linguistic and sociolonguistic evaluation of mutual contacts, which is a basis for presentation of individual language levels (sound, morphological, syntactic, word-formation and stylistical) with the aim to highlight paralels, but above all differences in system and use of individual components and structures. The contents of the publication is divided into 11 internally structured chapters, with prevailing basic typological characteristics of both languages with contrastive approach. The publication suits also Slavists, Slovakists and Bohemists abroad.