Zborníky SAS

Zborníky Studia Academica Slovaca (1972 - doteraz)

Tento pozoruhodný komplex obsahuje viac ako tisíc prevažne vedeckých štúdií z oblasti jazykovedy, literatúry, histórie, etnológie a kultúrnych reálií zo synchrónneho i diachrónneho aspektu. 

Témy prednášok publikovaných v zborníkoch Studia Academica Slovaca dokumentujú genézu vedeckých názorov v oblasti slovakistiky a vlastivedných disciplín na pozadí etnokultúrnych aj interkultúrnych súvislostí.

Na stránkach zborníka sa postupne etablovala aj problematika opisu a didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Elektronická verzia zborníka sa nachádza na: http://zborniky.e-slovak.sk/

 

 

This remarkable collection brings more than a thousand mostly academic papers in the fields of linguistics, literature, history, ethnology and cultural studies presented in both the synchronic as well as the diachronic perspectives.

The topics of the lectures published in the Studia Academica Slovaca anthologies reflect the genesis of scholarly opinions in the area of Slovak Studies and related disciplines in the ethnocultural and intercultural contexts.

In the recent years, the study and didactics of Slovak as a Foreign Language has become an established subject on the pages of the SAS anthologies.

The electronic version of the SAS anthologies is available at: http://zborniky.e-slovak.sk/