Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky SAS

Zborníky Studia Academica Slovaca (1972 - doteraz)

Tento pozoruhodný komplex obsahuje viac ako tisíc prevažne vedeckých štúdií z oblasti jazykovedy, literatúry, histórie, etnológie a kultúrnych reálií zo synchrónneho i diachrónneho aspektu. 

Témy prednášok publikovaných v zborníkoch Studia Academica Slovaca dokumentujú genézu vedeckých názorov v oblasti slovakistiky a vlastivedných disciplín na pozadí etnokultúrnych aj interkultúrnych súvislostí.

Na stránkach zborníka sa postupne etablovala aj problematika opisu a didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Elektronická verzia zborníka sa nachádza na: http://zborniky.e-slovak.sk/