Zborník POŠTÚRENIE MÝTU

PoŠtúrenie mýtu

PoŠtúrenie mýtu (2015)

Ed. Helena Ľos Ivoríková

Vďaka spolupráci s lektorátmi slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobiacimi na univerzitách v zahraničí vznikol súbor súťažných prác študentov vydaný pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra (2015). Zborník prác ponúka pohľad na to, ako vnímajú zahraniční slovakisti osobnosť Ľudovíta Štúra v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Študenti spracovali tému poŠtúrenia mýtu osobitným spôsobom a rozličnou formou, či už v duchu tradície alebo kreatívne s dôrazom na svojské inovatívne zobrazenie Štúra a jeho odkazu pre dnešok s využitím moderných technológií. Zborník PoŠtúrenie mýtu je dostupný online na adrese

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/PoSturenie_mytu.pdf.  

 

Štúr-ifying the Myth (2015)

Ed. Helena Ľos Ivoríková

This volume of student essays was published on the occasion of the Ľudovít Štúr Year (2015) and was made possible by the collaboration of our lecturers of Slovak language and culture affiliated with the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic posted at foreign universities. The anthology offers insight into how the foreign community of Slovakists perceive the person and legacy of Ľudovít Štúr in both the Slovak and the international contexts. The students were free to bring an original and diverse approach to the topic of Štúr-ifying the myth, be it traditional or creative – with emphasis on authentic and innovative depiction of Štúr and his legacy for today with the use of  modern technologies. Štúr-ifying the Myth is available online at adress https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/PoSturenie_mytu.pdf