Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Peter Zelenák, CSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 407
E-mail: peter.zelenak(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: PON: 10:30 - 12:30

Je odborníkom na slovenské dejiny 20. storočia. Zaoberá  sa problematikou vývoja slovenskej politiky, so zameraním na   politické elity a osobnosti  v 20. storočí; menšinovou otázkou a vývojom slovensko-maďarských vzťahov v rokoch 1918-1945 a obdobím  po druhej svetovej vojne najmä so zameraním na sociálno-politické dôsledky februára 1948 na spoločnosť na Slovensku. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií a autorom viac ako 30 vedeckých štúdií z problematiky slovenských dejín 20. storočia. Je riešiteľom početných domácich grantov, najmä v spolupráci s Ústavom politických vied SAV. V roku 2017 získal Cenu Milana Hodžu. Bol členom vedeckej rady Historického ústavu SAV, vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, dlhoročným predsedom a v súčasnosti členom zmiešanej slovensko-maďarskej komisie historikov a v roku 2016 bol nominovaný vládou SR za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Je členom komisie literárnej súťaže Hodžova esej. Bol vedúcim magisterských a dizertačných prác celého radu významných osobností súčasnej spolčenskovednej sféry. Patria medzi nich napr. Ľubomír Bajaník, Ján Valter, Martin Vašš, Ján Šimulčík, Michal Zajden, Vlasta Jaksicsová, Lucia Segľová a ďalší.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 407
E-mail: peter.zelenak(at)fphil.uniba.sk
Consultation hours: MON: 10:30 - 12:30 

He specializes in the Slovak history in the 20th century. He deals with the problem of development of Slovak politics, with focus on political elites and personalities in the 20th century; minority question and the development of Slovak-Hungarian relations in 1918-1945, and the period after WWII with focus on social and political consequences of February 1948 on the society in Slovakia. He authored and co-authored a number of publications and more than 30 studies. He participated in a number of research grants, especially in cooperation with the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences. In 2017 he was awarded Milan Hodža Prize. He was a member of the scientific board of the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, the board of the Research Institute of Slovaks in Hungary, and former Chair and currently a member of the mixed Slovak-Hungarian commission of historians. In 2016 he was nominated by the government to the Board of Directors of the Nation’s Memory Institute. He is member of the committee of the literary competition “Hodža’s essay”. He supervised a number of master’s and doctoral theses of numerous personalities, including Ľubomír Bajaník, Ján Valter, Martin Vašš, Ján Šimulčík, Michal Zajden, Vlasta Jaksicsová, Lucia Segľová, and others.

Publications