KNIŽNICA

Knižnica (študovňa) katedry romanistiky už nie je obsluhovaná.

Knižničný fond katedrovej knižnice je dostupný cez súborný online katalóg  

a je potrebné si ho objednať cez žiadanku.

Knihy Vám budú vydané v knižnici anglistiky, 1. posch., č. d. 100

Bližšie informácie v knižnici anglistiky a na stránke Ústredná knižnica (uniba.sk)

Katedra romanistiky FiF UK disponuje vlastnou čiastkou knižnicou (Gondova 2, 3. poschodie, G 358), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 6 371 knižničných jednotiek fondu, zahŕňajúcich všetky románske jazyky. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Sekcia francúzskeho jazyka navyše disponuje knižným fondom frankofónnej literatúry, ktorý pochádza z čias pôsobenia Centre universitaire Wallonie-Bruxelles na FiFUK (2005 – 2008) a z darov Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho inštitútu. Sekcia portugalského jazyka trvalo spolupracuje s Instituto Camões, Fundação Gulbenkian a Portugalským inštitútom na Slovensku: tieto inštitúcie vybavili sekciu cca 800 knižnými jednotkami. Na FiF UK v Bratislave oficiálne pôsobí Instituto Cervantes de Bratislava, ktorý tiež pomáha s akvizíciou študijnej literatúry. Spomínané čiastkové fondy sa nachádzajú v pracovniach členov Katedry romanistiky na Gondovej 2, na treťom poschodí, sú prístupné na požiadanie.