AKTUALITY

60 de profesori universitari, cercetători și diplomați de la 32 de universități, din 15 țări, vor susține peste 50 de prelegeri și comunicări științifice în cadrul Centenarului limbii și culturii române în Slovacia. Sub titlul „100 de ani de limbă și cultură română la Universitatea Comenius din Bratislava”, în zilele de 29 și 30 noiembrie se desfășoară mai multe evenimente, între care nucleul manifestărilor este Conferința Internațională „Identitatea colectivă. Perspective naționale și transnaționale”. Printre cele 12 instituții organizatoare și partenere, amintim Institutul Limbii Române București, ICR Praga, Ambasada României în Slovacia, precum și susținerea revistelor de cultură „Familia” și „Contemporanul. Ideea Europeană”.

60 univerzitných učiteľov, vedeckých pracovníkov a diplomatov z 32 univerzít z 15 krajín
sveta odprezentuje viac ako 50 vedeckých prác počas Storočnice rumunského jazyka a
kultúry na Slovensku. Pod názvom 100 rokov rumunského jazyka a kultúry na Univerzite Komenského v Bratislave sa v dňoch 29. a 30. novembra uskutočnia viaceré podujatia, ktorých jadrom je medzinárodná konferencia Kolektívna identita. Národné a nadnárodné perspektívy. Medzi dvanástimi organizátormi a partnerskými inštitúciami sú aj Rumunský kultúrny inštitút v Bukurešti, Rumunský kultúrny inštitút v Prahe, Rumunská ambasáda v Bratislave a svoju podporu poskytli aj kultúrne časopisy Familia a Contemporanul. Ideea Europeană.

100 rokov rumunského jazyka a kultúry

 

Prijatie garanta talianistiky u veľvyslankyni

Veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku J. E. Catherine Flumiani dňa 22.9.2022 prijala garanta programu taliansky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK a člena Katedry romanistiky FiF UK doc. PhDr. Ivana Šušu, PhD. Predmetom rozhovoru bola aktuálna situácia talianistiky na Slovensku a vzájomná spolupráca medzi veľvyslanectvom a Katedrou romanistiky FiF UK. Veľvyslankyňa sa zaujímala najmä o proces akreditácie nového programu a didaktickú a vedeckú časť činnosti katedry. Docent Šuša pozval v mene vedúceho katedry doc. Mgr. Bohdana Ulašina, PhD. pani veľvyslankyňu na návštevu katedry a na stretnutie s jej pedagógmi a študentmi.

 

Querid@s hispanist@s,

con mucho gusto os avisamos que nuestra facultad ha firmado un Memorando de Cooperación con la Fundación EU-LAC (Unión Europea - LAtinoamérica y el Caribe) con el fin de promover la cooperación entre ambas instituciones (organización de congresos, seminarios y/o talleres, posibilidad de realizar pasantías, publicaciones conjuntas, etc.). 

Firmaron el Memorando por parte de la EU-LAC la directora ejecutiva Paola Amadei y por parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Comenius el decano Marián Zouhar.

También es un placer avisar que en nuestra Bilbioteca Central ya están disponibles las publicaciones de nuestro socio, un generoso regalo que agradecemos profundamente.
-----------------------------------------------
máme pre Vás potešujúcu správu, naša Fakulta podpísala Memorandum o spolupráci s Nadáciou EU-LAC (Európska únia - Latinská Amerika a Karibik) s cieľom podporiť spoluprácu medzi oboma inštitúciami (organizovanie kongresov, seminárov a workshopov, možnosť absolvovania stáží, spoločné publikácie atď.).

Za Nadáciu EU-LAC Memorandum podpísala výkonná riaditeľka Paola Amadei a za Filozofickú fakultu Univerzity Komenského dekan Marián Zouhar.


Takisto sa tešíme, že v našej Ústrednej knižnici už sú k dispozícii publikácie, ktoré vydal náš partner. Za tento štedrý dar srdečne ďakujeme.