VEDA

Profesori:

prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. sa vedecky zaoberá týmito oblasťami:

Dejiny prekladu  - historiografia prekladu - metodológia, dejiny slovenského umeleckého prekladu,  dejiny slovenského umeleckého prekladu v stredoeurópskych súradniciach, dejiny preklady francúzskej literatúry do slovenčiny; dejiny prekladu slovenskej literatúry do francúzštiny ;

Teória prekladu – problematika autorského prekladu, francúzska teória prekladu, preklad v situácii asymetrie kultúr, kritika prekladu ;

Francúzska literatúra 20. storočia – dejiny francúzskej literatúry druhej polovice 20. storočia ; reflexia autorov A. Ernaux, B. Vian, S. Beckett, L.-F. Céline a i.

Dejiny prekladu  - v ÚSvL SAV participovala na niekoľkých projektoch (1992-1994 - Dejiny a teória umeleckého prekladu na Slovensku v kontexte dejín recepcie inonárodných literatúr ; 2005-2007 - Preklad a národná kultúra, okolnosti, vzťahy, súvislosti; 2011-2014 - Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru). V rokoch 1994-1996 viedla grantovú výskumnú úlohu  Dejiny a teória prekladu na Slovensku, ktorej výstupy vyšli v kolektívnych monografiách (K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku I., II., III. 1993, 1994, 1995) a v jednotlivých zväzkoch edície  Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. 

V súčasnosti sa venuje syntetickému spracovaniu dejín prekladu na Slovensku v päťzväzkovom projekte – Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu (2013), II. Od úžitkového k literárnemu → 18.-19. storočie (od B. Tablica po J. Hollého), III. Od literárneho k umeleckému → 19.-20. storočie (od J. Hollého po P.O. Hviezdoslava), IV. Od závislosti k emancipácii prekladu (1. polovica 20. storočia), V. Od estetického pluralizmu k politickému totalitarizmu (2. polovica 20. storočia).

Je autorkou rozsiahlej štúdie Kontexty slovenského umeleckého prekladu 20. storočia, ktorá je súčasťou Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie (2014). Do Slovníka prispela aj heslami prekladateľov z francúzskej literatúry. Dejiny prekladu na Slovensku súbežne písala  pre výskumný projekt realizovaný v INALCO v Paríži, týkajúci sa dejín umeleckého prekladu v Strednej Európe (2009-2014).

Teória prekladu  - venuje sa problematike autorského prekladu na ploche po francúzsky písanej literatúry (frankografia) a francúzskej teórii prekladu.  V rokoch  2008-2010 bola spoluriešiteľkou grantového projektu  Katedry romanistiky FiF UK Teória a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách, v ktorom skúmala teórie prekladu H. Meschonnica a A. Bermana a preklad z málo frekventovaných jazykov do francúzštiny. Túto tému rozpracúva v súčasnosti ako preklad v situácii asymetrie kultúr v rámci projektu UKF Nitra Slovenská literatúra v preklade.

Francúzska literatúra 20. storočia - prednáša dejiny francúzskej literatúry 20. storočia a vedie semináre umeleckého prekladu a kritiky z tejto oblasti. Je autorkou rozsiahlej kapitoly Francúzska literatúra druhej polovice dvadsiateho storočia v kolektívnej monografii Dejiny francúzskej literatúry (1995). Zaoberá sa problematikou frankofónnej literatúry a frankografiou.

Publikovala množstvo vedeckých štúdií na Slovensku i vo Francúzsku (1977–2013).

Z francúzskej literatúry 20. storočia aj aktívne prekladá (Céline, Vian, Beckett, Tournier, Ernaux, Chedid, Arrabal a i.).

Krátky čas sa venovala aj téme osvietenstva vo francúzskej literatúre - Sloboda indivídua v priesečníku laického a religiózneho vo francúzskej literatúre 18.storočia (1991–1993 v rámci projektu Osvietenstvo ako teoretický, estetický a sociálny program).

prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá španielskou lexikou a etymológiou so zameraním na vplyv slovanských jazykov na španielčinu (monografie Los eslavismos en español z roku 2013a Etymologické dublety v španielčine z roku 2012), kontrastívnou španielsko-slovenskou gramatikou a sémantikou so zameraním na didaktizáciu výsledkov výskumu (učebnica Španielčina pre samoukov  z roku 2009). Bol hlavným iniciátorom a zostavovateľom prvého prekladu výberu Dobšinského rozprávok do španielskeho jazyka (Cuentos eslovacos de tradición oral z roku 2012).

 

Docenti:

doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertanová, PhD. sa zaoberá problematikou komparatívnej fonetiky a fonológie, otázkami jazykových univerzálií najmä v oblasti frazeológie a partikúl, venuje sa aktívne aj pedagogicky umeleckému a odbornému prekladu.

doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. sa vedecky zaoberá najmä dejinami prekladu na Slovensku, recepciou literatúr písaných po španielsky v slovenskom kultúrnom kontexte, problematikou umeleckého prekladu a kritiky prekladu.

doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD. sa prioritne venuje výskumu talianskej lexikológie (vysokoškolská učebnica Praktická lexikológia talianskeho jazyka z roku 2011), v rámci ktorej osobitnú pozornosť sústreďuje na taliansku frazeológiu a paremiológiu (Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník z roku 2005), ako aj na lexikografické spracovanie súčasných trendov v talianskej slovotvorbe (Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník s najnovšími výrazmi z roku 2007). Je autorom bilingválnej učebnice Italian for beginners z roku 2012. Prekladá súčasnú taliansku literatúru a v rámci translatológie sa v poslednom období venuje kontrastívnemu porovnávaniu idiomatických zvratov v taliančine a iných jazykoch. Je držiteľom Ceny Literárneho fondu v kategórii lexikografických diel za Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník.

doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. sa zaoberá teóriou literatúry obsahujúcou všetky literárne žánre a tiež dejinami talianskej literatúry počnúc jej začiatkami na prelome prvého a druhého tisícročia až po súčasnosť s osobitým zreteľom na dramatickú tvorbu autorov 20. storočia.

Venuje sa tiež oblasti translatológie, pričom vo svojich publikáciách aj v profesionálnom pôsobení sa zameriava predovšetkým na teóriu a prax simultánneho tlmočenia, ako aj na teoretické a praktické aspekty umeleckého prekladu.

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Publikačné, vedecké a pedagogické zameranie: dejiny talianskej literatúry, prekladová literatúra a recepcia talianskej literatúry v slovenskom kultúrnom kontexte, slovensko-talianske medziliterárne, kultúrne a politické vzťahy, slovenčina pre cudzincov.

doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. je romanistka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa výskumu francúzskej literatúry 19. storočia, je autorkou monografie Krátka próza Guy de Maupassanta (1999).Vyštudovala francúzštinu a portugalčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 1994 prednáša francúzsku literatúru a vedie semináre umeleckého a spoločenskovedného prekladu. Zároveň pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa zaoberá výskumom kultúrnych dejín prekladu a recepcie, k tejto problematike publikovala viacero štúdií a monografiu Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (2008), venovanej niekoľkým kľúčových osobnostiam (Mária Rázusová - Martáková a najmä Jozef Felix) a obdobiam prekladania z francúzštiny (40. a 60. roky 20. storočia). Je editorkou kolektívnej monografie.

Prekladá z francúzštiny najmä spoločenskovednú literatúru (Jacques L Goff: Život v znamení histórie, 2003; Antoine Compagnon: Démonteórie, 2006).

 

Odborní asistenti:

Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD. sa zaoberá portugalskou fonetikou (vysokoškolské skriptá Fonetika portugalského jazyka v spolupráci s M. Drobníkom z roku 2005), portugalskou odbornou terminológiou (dizertačná práca Portugalská odborná terminológia. Aspekty vývinu právnej a technickej terminológie, obhájená v roku 2008) a v posledných rokoch aj elektronickým spracovaním slovnej zásoby (on-line Elektronický portugalsko-slovenský/slovensko-portugalský slovník z roku 2013 v spolupráci s Universidade de Lisboa). Z portugalčiny preložila diela Antónia Loba Antunesa, José Cardosa Piresa, Fernanda Moraisa, Paula Coelha, Josého Eduarda Agualusu a iných. V roku 2011 získala Prémiu Literárneho fondu za preklad diela Paula Coelha Alef.

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD. sa vo svojej vedecko- výskumnej činnosti zaoberá problematikou odborných jazykových štýlov v Taliansku (so zvláštnym dôrazom na súčasný komunikačný štýl politikov). Zároveň sa z komparatívno -kontrastívnej perspektívy zameriava na analýzu slovosledu a na postavenie vetných členov v taliančine.

Mgr. Martin Dorko, PhD. sa vedecky zaoberá všeobecnou lingvistikou, sociolingvistickými aspektmi dynamiky a internacionalizácie súčasného jazyka, medzijazykovým transferom so špeciálnym zreteľom na rumunský a slovenský jazyk, ako i translatologickými otázkami spojenými s ekvivalenciou a adekvátnosťou prekladu. Je spoluriešiteľom grantu VEGA č. 1/0376/11 a zúčastnil sa na viacerých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí.

Mgr. Stanka Moyšová, PhD. je akreditovaná tlmočníčka pre európske inštitúcie (jazyková kombinácia FR, IT, EN → SK), súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk, tlmočníčka na voľnej nohe a zaoberá sa problematikou prekladu právnych textov.

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. sa venuje porovnávacej gramatike v oblasti morfológie a syntaxe. Z pohľadu slovenského používateľa jazyka skúma špecifiká systému francúzskeho jazyka, a skúma tiež podobnosti a odlišnosti týchto dvoch jazykov (Polyfunkčnosť francúzskeho určitého a neurčitého člena z pohľadu slovenského jazyka. 2009, Dizertačná práca, s. 159 FiFUK.). Z jazykového hľadiska skúma literárny text a preveruje štylistický potenciál jazykových javov (Francúzske osobné neurčité zámeno ON ako výzva pre interpretačnú kompetenciu recipientov rámci jazykovo heterogénnej komunikácie. s. 209 – 219. Jazyk a jazykoveda v interpretácii, Univerzita Komenského v Bratislave 2014, ISBN 978-80-223-3695-6). Ďalším vedeckým zameraním je teoretizácia prekladu ako aj samotný preklad odborných lingvistických textov do slovenčiny, otázka lingvistickej odbornej terminológie a lingvistického metajazyka (Le défi terminologique et notionnel pour le traducteur du métalangage idiolectal de Gustave Guillaume. Troisième journées d’Etudes romanes Quo vadis, Romanistica ? 19. a 20. september 2014 FiFUK, Bratislava).

 

Bývalí kolegovia:

Mgr. Lenka Cinková, PhD. sa vedecky zaoberá portugalskou literatúrou 19. storočia, venuje sa predovšetkým portugalskému realistovi Eçovi de Queirósovi, ktorého tvorbu skúma aj vo svojej dizertačnej práci s názvom O retrato da mulher nos romances de Eça de Queirós.

doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc.  sa vedecky zaoberá výskumom rumunskej literatúry, so zameraním na medzivojnové obdobie (Rumunský medzivojnový román, 2011), na medzivojunovú prózu psychologického typu s proustovskými reminiscenciami (viaceré štúdie uverejnené v zborníku FiF UK  Philologica), na problematikou mýtu v literárnom diele M. Eliadeho s prepojením na jeho religionistickú koncepciu ( Mircea Eliade a cesta od mýtu k románu).

doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc. sa vo výskume sústreďuje na interdisciplinárne kontakty medzi literatúrou a filozofiou v dielach autorov ako J. Ortega y Gasset, M. de Unamuno, J. L, Borges či E. Sabato. Ich tvorbe venovala monografiu Literatúra alebo filozofia? Dva portréty (Prešov, 2003) a niekoľko desiatok štúdií a odborných článkov. Ďalšou oblasťou jej výskumu je umelecký preklad a recepcia španielskej literatúry a filozofie na   Slovensku.  Publikovala štúdie a odborné články doma i v zahraničí (Vklad J.L.Borgesa do diskusií o preklade. In: Svět literatury, Roč. 22, č. 46,  2012, s. 91-98). Je editorkou troch zborníkov venovaných problematike prekladu, autorkou úvodnej štúdie a zostavovateľkou monotematického čísla časopisu Filozofia Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne). In Filozofia, roč. 55, č. 2, Bratislava: Infopress, 2000, 208 strán. Komplexnú pozornosť venuje ťažiskovému dielu španielskej literatúry, Cervantesovmu románu Don Quijote de la Mancha (Šišmišová, P.: Itinerario donquijotesco en la literatura eslovaca. In: Paralelo 50, Revista de la Consejería de Educación, č. 3, 2006, s. 50 – 57)

Mgr. Júlia Žitná PhD. sa vedecky zaoberá modernou portugalskou literatúrou, v rámci ktorej skúma predovšetkým problematiku exilovej literatúry.

Doktorandi a zahraniční lektori: