VEDECKÝ ČASOPIS ROMANISTICA COMENIANA

O časopise

ROMANISTICA COMENIANA je vedecký recenzovaný časopis, vydávaný od roku 2018 Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je zameraný na románsku jazykovú a kultúrnu oblasť, ktorú skúma najmä v kontexte vzájomných vzťahov, podobností a rozdielov so slovenským a stredoeurópskym priestorom, kultúrou a jazykmi. Obsahuje pôvodné články z lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, didaktiky, interkultúrnych vzťahov a histórie; odborné prehľadové články; recenzie publikácií (do troch rokov od ich vydania) a správy o relevantných a aktuálnych romanistických podujatiach. Časopis vychádza 2x ročne, uverejňuje články v slovenčine, češtine, románskych jazykoch a v angličtine.

 

ROMANISTICA COMENIANA is a peer-reviewed academic journal, published since 2018 by the Department of Romance Languages at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. It is concerned with Romance linguistic and cultural areas, especially in the context of mutual relations, analogies, and differences with Central Europe and its languages. The journal publishes original articles on linguistics, literary science, translatology, didactics, intercultural relations, and history;

survey articles; reviews of publications (within three years of their publication), and reports on relevant and current events in Romance studies. The journal is published twice a year and accepts texts in Slovak, Czech, the Romance languages  and English.

Redakcia

Výkonní redaktori / Executive Editors

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (bohdan.ulasin@uniba.sk)

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. (zuzana.puchovska@uniba.sk)

 

Redakčná rada / Editorial Board

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD. (Bratislava), Mgr. Martin Dorko, PhD. (Bratislava), doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. (Bratislava), Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. (Bratislava),  doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. (Bratislava), Mgr. Ján Tupý (Bratislava), doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (Bratislava)

 

Medzinárodná redakčná rada / International Editorial Board

dr. Milburga Atcero, PhD. (Kampala, Uganda), prof. Ignacio Bosque, PhD. (Madrid, Španielsko), dr. Cécile Bruley, PhD. (Paríž, Francúzsko), doc. PhDr. Petr Čermák, PhD. (Praha, ČR), prof. Pál Ferenc, PhD. (Budapešť, Maďarsko), prof. Tomás Jiménez Juliá, PhD. (Santiago de Compostela, Španielsko), dr. Branislav Meszaros, PhD. (Paríž, Francúzsko), prof. Michael Metzeltin, PhD. (Viedeň, Rakúsko), dr. Marius Miheṭ, PhD. (Oradea, Rumunsko), dr. Paula Neamţu, PhD. (Oradea, Rumunsko), assoc. prof. José Manuel Pedrosa, PhD. (Alcalá de Henares, Španielsko), prof. Jerusa Pires Ferreira, PhD. (São Paulo, Brazília), prof. István Rákoczi, PhD. (Budapešť, Maďarsko), prof. Alessandra Riccardi, PhD. (Terst, Taliansko)

 

Jazyková redakcia anglických textov /  Proofreading of English Texts

Peter Barrer, PhD.

 

Redakcia / Editorial Office

Katedra romanistiky FiF UK / Department of Romance Studies

Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

Filozofická fakulta / Faculty of Arts

Gondova 2

814 99 Bratislava 1

Slovak Republic

kromfphil.uniba.sk

ISSN 2585-8483