O katedre

O katedre

V oblasti vedeckého výskumu sa katedra zameriava najmä na aktuálne otázky spojené s problematikou marketingovej komunikácie a médií.

Členovia katedry riešili grantové úlohy zamerané na analýzu stavu a trendov v oblasti reklamy, na etiku, jazyk, štýl reklamy a ďalšie súčasti integrovanej marketingovej komunikácie na Slovensku po roku 2000. Výstupmi grantových úloh boli predovšetkým učebnice a učebné texty pre študentov, ale aj štúdie a monografie.

Aktuálne je katedra zapojená do riešenia medzinárodného projektu Horizont 2020 rurAllure „Propagácia vidieckych múzeí pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás“, aktívne sa spolupodieľa na zviditeľnení pútnickej cesty Via Mariae. Zároveň je riešiteľom projektu VEGA s názvom „Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky v maloobchodnej sieti potravín v období digitalizácie“.

V rámci výučby poskytuje katedra študentom informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie, procese tvorby rôznych typov marketingovo-komunikačných nástrojov, oboznamuje ich s právnymi a etickými pravidlami. Študenti získavajú poznatky z oblasti jazykovej kultúry, marketingu, manažmentu, výtvarného umenia, psychológie, umenovedy atď. tak, aby boli schopní aplikovať ich na oblasť marketingovej komunikácie. Absolventi dokážu v praxi realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, podieľajú sa na kreatívnej tvorbe propagačných prostriedkov, aktívne využívajú jazykové a štylistické prostriedky pri písaní reklamných textov. Na profesionálnej úrovni zvládajú tvorbu propagačných prostriedkov, ale i kampaní. Nadobudnú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti potrebné pre návrh a realizáciu rozsiahlych marketingovo-komunikačných riešení s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti.