O katedre

O katedre

V oblasti vedeckého výskumu sa katedra zameriava najmä na aktuálne otázky spojené s problematikou marketingovej komunikácie v oblasti médií.

V posledných rokoch riešili jej členovia grantové úlohy zaoberajúce sa analýzou súčasného stavu, trendov reklamy, etikou, jazykom, štýlom reklamy a ďalšími súčasťami integrovanej marketingovej komunikácie na Slovensku po roku 2000. Výstupmi grantových úloh sú predovšetkým učebnice a učebné texty pre frekventantov štúdia, ale aj štúdie a monografie pre praktické potreby v oblasti marketingovej komunikácie.

V procese výučby poskytuje katedra svojim študentom informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie v prepojení na ekonomickú situáciu v SR, oboznamuje ich s právnymi a etickými normami marketingovej komunikácie. Študenti získavajú aj poznatky z oblasti jazykovej kultúry, manažmentu, výtvarného umenia, psychológie, umenovedy tak, aby ich boli schopní aplikovať na oblasť marketingovej komunikácie. Absolventi dokážu v praxi realizovať marketingovo-komunikačné akcie, kreatívne pracujú pri tvorbe propagačných prostriedkov, ovládajú jazyk a štýl potrebný pre realizáciu reklamných textov. Na profesionálnej úrovni zvládnu tvorbu propagačného prostriedku, ale i kampane marketingovej komunikácie. Nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre návrh a realizáciu rozsiahlych marketingovo-komunikačných riešení s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti.