Veda

Vedecké projekty a granty

VEGA 1/0012/22 Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie

Prepuknutie pandémie Covid-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 bolo výnimočnou situáciou, ktorá prinútila väčšinu domácnosti slovenských spotrebiteľov rekonfigurovať spôsob života zohľadnením nových spotrebiteľských postupov a zvýšenej úlohy digitálnych technológií. Táto skutočnosť má za následok, že maloobchodný predaj vo všetkých typoch distribučných kanáloch vyvolal otázky týkajúce sa riadenia a prispôsobovania činnosti formátov maloobchodných jednotiek tvorbe hodnotovej ponuky pre konečného spotrebiteľa s prihliadnutím na geografické aspekty.

Cieľom projektu je umenie a prax transformácie obchodných modelov formátov maloobchodných jednotiek založených na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie. Projekt umožní vytvoriť inovatívny obchodný model na základe prediktívnej analýzy kombinujúcej údaje o zákazníkoch a lokalizačné údaje na identifikáciu rizík a príležitostí vyplývajúce z trendov správania a rozhodovania spotrebiteľov.

Doba riešenia: 1.1.2022-31.12.2024

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

Zástupkyňa riešiteľa: Mgr. Tatiána Deptová, PhD.

Riešitelia: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. PhDr. Peter Uličný, PhD., Mgr. Michaela Danišik, Mgr. Magdaléna Mihálová


Priebežné výstupy projektu:

Kita P.Cvirik M.Maciejewski G.Zambochova M.Kitova Mazalanova V. (2023).ACTIVITIES OF RETAIL UNITS AS AN ELEMENT OF BUSINESS MODEL CREATION. Polish Journal of Management Studies, 27 (1) , pp. 133-147.

 

Jánská, M.Žambochová, M. and Kita, P. (2023), "The influence of Slovak consumer lifestyle on purchasing behaviour in the consumption of organic food", British Food Journal, Vol. 125 No. 8, pp. 3028-3049. https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2022-0618

 

Kita P.Maciejewski G.Cvirik M.Mazalanova V.K. (2022). New factors of consumer behaviour in the context of business models used in retailing during the COVID-19 era.  Forum Scientiae Oeconomia, 10 (3) , pp. 75-92.

 

Vysegrad grant: 22320074, Sustainable population consumption in a post-pandemic economy. The perspective of three countries.

Projekt skúma vplyv udržateľnej spotreby prostredníctvom proenvironmentálneho spotrebiteľského správania v Českej republike, Poľsku a na Slovensku. Do analýzy problematiky budú zapojení výskumníci, spoločnosti a zainteresované strany z týchto troch krajín. Výsledky
tohto výskumu budú prezentované prostredníctvom workshopu v Českej republike a online publikácie vedeckého textu.

Doba riešenia: 01/11/2023–30/04/2025

Riešiteľ za Filozofickú fakultu UK: prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

Partnerské univerzity: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (hlavný riešiteľ), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (riešiteľ)

 

Grantová úloha KEGA č. 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich (2017 – 2019)

Hlavný riešiteľ: PhDr. J. Vernancová, PhD. neskôr doc. PhDr. B. Šramová, PhD., Pedagogická fakulta UK

Spoluriešiteľ: Mgr. T. Deptová, PhD.

Opis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti prevencie násilia medzi dospievajú­cimi v intímnych vzťahoch 1/ u pedagogických a odborných zamestnancov 2/ u dospievajú­cich. Odborné úlohy zamerané na psychologické aspekty skúmania boli spojené s tímom Pedagogickej fakulty. Katedra marketingovej komunikácie sa autorsky spolupodieľala na tvorbe metodiky a priniesla návrhy 12 kampaní, ktoré sú k dispozícii pedagogickým a odbor­ným zamestnancom pri práci s dospievajúcou mládežou ako kreatívny a inovatívny spôsob komunikácie a riešenia problematiky násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich.

Výstup:

ACB Šramová, Blandína et al.: Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich metodika pre prácu v oblasti prevencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 187 s. [CD-Rom] ISBN 978-80-223-4849-2

Hodnotenie projektu: Ciele projektu boli splnené výborne. Certifikát č. 2020/14916-1-D1240 zo dňa 25. júna 2020

 

Grantová schéma HORIZONT 2020: rurallure

PROMOTION OF RURAL MUSEUMS AND HERITAGE SITES IN THE VICINITY OF EUROPEAN PILGRIMAGE SITES (PROPAGÁCIA VIDIECKYCH MÚZEÍ A MIEST KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V BLÍZKOSTI EURÓPSKYCH PÚTNICKÝCH TRÁS) – 2021 – 2023

Výzva H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

(Za KMK FiF UK: Mgr. Tatiana Deptová, PhD., doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.)

Na projekte rurALLURE (Propagácia vidieckych múzeí a miest kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás) sa podieľa konzorcium trinástich inštitúcií vrátane ôsmich uni­verzít. Cieľom projektu je vytvoriť sieť inštitúcií, ktoré budú spoločne propagovať kultúrne ustanovizne či miesta kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na európskom vidieku v blízkosti významných pútnických trás.

Projekt trvá tri roky. Medzi počiatočné aktivity projektu patrí vypracovanie historických, kultúrnych, sociologických a ekonomických štúdií, zameraných na analýzu príležitostí spoje­ných s propagovaním vidieckeho kultúrneho dedičstva. Na tomto základe vzniknú konkrétne stratégie a odporúčania, ktoré zdôraznia prednosti jednotlivých lokalít. Členovia konzorcia tiež pripravia rozsiahlu geolokačnú databázu a interaktívnu mapu miest kultúrneho dedičstva na európskom vidieku, ktoré sú blízko pútnických trás. Údaje z databázy budú využívať aj mobilné aplikácie vyvinuté v rámci projektu, ktoré pútnikom, ale aj širšej verejnosti umožnia objaviť významné miesta kultúrneho dedičstva a prírodných zaujímavostí. Aplikácie pútnikom spro­stred­kujú multimediálne informácie o týchto miestach a umožnia im jednoducho naplánovať cestu k nim.

 

KONZORCIUM PROJEKTU

Universidade de Vigo, Vigo, Španielsko – koordinátor projektu

Alma mater studiorium - Università di Bologna, Bologna, Taliansko

Associazione Europea delle Vie Francigene, Fidenza, Taliansko

Fondazione Homo Viator, Longiano, Taliansko

Fundación Uxío Novoneyra, Lugo, Španielsko

GVAM Guías Interactivas SL, Madrid, Španielsko

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Budapešť, Maďarsko

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU, Trondheim, Nórsko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Španielsko

Universidade da Coruña, La Coruña, Španielsko

Università degli Studi di Padova, Padova, Taliansko

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

 

 

 

Webová stránka projektu: https://www.rurallure.eu/

 

 

Grantová úloha KEGA 3 - 3171 – 05: Marketingová komunikácia

Grantová schéma: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Hl. riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák,

Riešitelia: doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD., prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD. PhDr. Danica Hlinková, ing. Roman Ivantyšyn, PhD., PhDr. Bohuslava Krížová,  doc. Ing. Helena Labská, PhDr. Václav Svoboda, prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., PhDr. Peter Šesták, PhDr. Katarína Štefániková, Mgr. Eva Vopálenská, PhD.,

Cieľ projektu: Vypracovať teoretické základy novej vednej disciplíny – marketingovej komunikácie, ktorej výstupom bude učebnica Marketingová komunikácia. Preto boli k jej tvorbe prizvaní  okrem pedagógov Katedry marketingovej komunikácie FF UK aj odborníci z ďalších vysokých škôl (Katedra žurnalistiky FF UK, Bratislavská vysoká škola práva, Univerzita Tomáša Baťu Zlín).

Výstup: vysokoškolská učebnica: HORŇÁK, Pavel a kol.:  Marketingová komunikácia (Book a Book, Bratislava 2007, 357 strán, ISBN 978-80969099-5-7),

 

Grantová úloha VEGA 1/3622/06 Marketingová komunikácia a médiá.
Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Hl. riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák,

Riešitelia: Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD., PhDr. Danica Hlinková, ing. Roman Ivantyšyn, PhD., PhD., Mgr. Hubert Kaffka, PhDr. Peter Šesták, PhDr. Katarína Štefániková, ing. Ján Valter, PhD., Mgr. Eva Vopálenská, PhD.,

Cieľ projektu: Konfrontovať vzťah reklamy, marketingovej komunikácie a médií, vytvoriť inšpiratívny súbor poznatkov o marketingovej komunikácii prostredníctvom frekventovaných médií. Zoznámiť aj so základnými stavebnými prvkami reklamy, ktorými sú v médiách text a obraz. Preto analyzuje aj reklamnú fotografiu, reklamné spoty v kontexte s výskumom cieľových skupín.

Výstup: vysokoškolská učebnica: HORŇÁK, Pavel a kol.: Marketingová komunikácia a médiá. Book & book, 2008, 15ISBN 978-80-969099-9-5

 

Grantová úloha VEGA 1/1051/11  Analýza strategických procesov budovania a riadenia značky v kontexte homogenizácie a individualizácie potrieb spotrebiteľov grantová (v spolupráci s fakultou manažmentu)
Schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Hl. riešiteľ: doc. Mgr Štarchoň Peter,. PhD.

Riešitelia: doc. PhDr. Smolková Eva, CSc., Mgr. Olšavský František, PhD., Weberová Dagmar, PhDr. PhD., Mgr. Vilčeková Lucia, PhD.,doc. Ing. Pajtinková bartáková Gabriela, PhD., prof. PhDr. Horňák Pavel, PhD., Mgr. Banyár Milan , PhD., Mgr. Gubíniová Katarína, PhD., Mgr. Martin Šeliga, doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na analýzu poznatkov z oblasti strategického marketingového riadenia značky. Vychádza zo zmien globálneho trhového prostredia v rámci odstraňovania bariér medzinárodného obchodu a marketingu. Identifikuje kontext transferability pôvodne lokálnych a národných značiek na medzinárodné a globálne trhy. Analyzuje procesy strategického budovania a riadenia portfólia značiek, synergické a multiplikačné efekty a špecifikuje kľúčové faktory ovplyvňujúce zvyšovanie hodnoty značiek. Vyhodnotením analýz v súlade s vedeckými cieľmi si projekt kladie za cieľ syntetizovať poznatky a zaoberať sa procesom účinnej implementácie efektívnych stratégií a identifikáciou optimálnych nástrojov budovania a riadenia značky v súlade s rastom konkurencieschopnosti podnikov.

Výstup: Realizačné výstupy výskumnej úlohy budú kontinuálne prezentované primárne v rámci nasledujúcich oblastí: publikačná činnosť – reprezentatívna vedecká monografia, kolektívna monografia, vedecké štúdie vo vedeckých a odborných periodikách, primárne v časopise Marketing Inspirations na Slovensku a Marketing&komunikace v Českej republike; organizácia medzinárodného vedeckého kolokvia alebo konferencie na FM UK; vystúpenia členov riešiteľského kolektívu na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, odborných seminároch a workshopoch; prezentácia výsledkov prostredníctvom podujatí organizovaných Českou marketingovou spoločnosťou v Českej republike; poradenská a konzultačná činnosť pre podnikateľské subjekty zapojené do projektu, resp. participujúce na primárnom výskume, ako aj pre Poradenské a rozvojové centrum na FM UK v Bratislave a pre organizáciu Manageria a Klub ekonómov; prezentácia dosiahnutých výsledkov prostredníctvom novovytvorenej interaktívnej webovej stránky, ako aj prostredníctvom portálu portal.mins.sk.

Najvýznamnejšie výstupy

KITA P.CVIRIK M.MACIEJEWSKI G.ZAMBOCHOVA M.KITOVA MAZALANOVA V. (2023). ACTIVITIES OF RETAIL UNITS AS AN ELEMENT OF BUSINESS MODEL CREATION. Polish Journal of Management Studies, 27 (1) , pp. 133-147.

 

JÁNSKÁ, M.ŽAMBOCHOVÁ, M. AND KITA, P. (2023), "The influence of Slovak consumer lifestyle on purchasing behaviour in the consumption of organic food", British Food Journal, Vol. 125 No. 8, pp. 3028-3049. https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2022-0618

 

KITA P.MACIEJEWSKI G.CVIRIK M.MAZALANOVA V. (2022). New factors of consumer behaviour in the context of business models used in retailing during the COVID-19 era.  Forum Scientiae Oeconomia, 10 (3), pp. 75-92.

 

KITA, P., ŽAMBOCHOVÁ, M., STRELINGER, J., KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, V. (2021) Consumer Behaviour of Slovak Households in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consumption. The Central European Business Review. ISSN 1805-4862, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 1-17.

 

KITA P.KRIZAN F.BILKOVA K.ZEMAN M.SIVICEK T. (2020). Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: An empirical study – Hainburg an der Donau. E a M: Ekonomie a Management, 23 (1) , pp. 215-230.

 

KITA, P., SZCZYRBA, Z., FIEDOR, D., LETAL, A. (2018) Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. In Electronic Commerce Research. ISSN 1572-9362, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663. 

 

GROSSMANOVÁ, M., KITA, P., ŽAMBOCHOVÁ, M. (2016) Segmentation of consumers in the context of their space behaviour: case study of Bratislava. Prague economic papers, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 2, s. 189-202.

 

KITA, P., FURKOVÁ, A., REIFF, M., KONŠTIAK, P., SITÁŠOVÁ, J. (2017) Impact of consumer  preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno : Mendel University Press. ISSN 2464-8310, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.

 

KITA, Pavol: Členstvo v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehrádskej skupiny, riadenej vedecko-výskumnou skupinou GREG na Université Grenoble-Alpes vo Francpzsku, kde vedúci riešiteľského kolektívu je členom od roku 2005.