Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké projekty a granty

Grantová úloha KEGA 3 - 3171 – 05: Marketingová komunikácia

Grantová schéma: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Hl. riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák,

Riešitelia: doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD., prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD. PhDr. Danica Hlinková, ing. Roman Ivantyšyn, PhD., PhDr. Bohuslava Krížová,  doc. Ing. Helena Labská, PhDr. Václav Svoboda, prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., PhDr. Peter Šesták, PhDr. Katarína Štefániková, Mgr. Eva Vopálenská, PhD.,

Cieľ projektu: Vypracovať teoretické základy novej vednej disciplíny – marketingovej komunikácie, ktorej výstupom bude učebnica Marketingová komunikácia. Preto boli k jej tvorbe prizvaní  okrem pedagógov Katedry marketingovej komunikácie FF UK aj odborníci z ďalších vysokých škôl (Katedra žurnalistiky FF UK, Bratislavská vysoká škola práva, Univerzita Tomáša Baťu Zlín).

Výstup: vysokoškolská učebnica: HORŇÁK, Pavel a kol.:  Marketingová komunikácia (Book a Book, Bratislava 2007, 357 strán, ISBN 978-80969099-5-7),

 

 

Grantová úloha VEGA 1/3622/06 Marketingová komunikácia a médiá.
Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Hl. riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák,

Riešitelia: Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD., PhDr. Danica Hlinková, ing. Roman Ivantyšyn, PhD., PhD., Mgr. Hubert Kaffka, PhDr. Peter Šesták, PhDr. Katarína Štefániková, ing. Ján Valter, PhD., Mgr. Eva Vopálenská, PhD.,

Cieľ projektu: Konfrontovať vzťah reklamy, marketingovej komunikácie a médií, vytvoriť inšpiratívny súbor poznatkov o marketingovej komunikácii prostredníctvom frekventovaných médií. Zoznámiť aj so základnými stavebnými prvkami reklamy, ktorými sú v médiách text a obraz. Preto analyzuje aj reklamnú fotografiu, reklamné spoty v kontexte s výskumom cieľových skupín.

Výstup: vysokoškolská učebnica: HORŇÁK, Pavel a kol.: Marketingová komunikácia a médiá. Book & book, 2008, 15ISBN 978-80-969099-9-5

 

 

Grantová úloha VEGA 1/1051/11  Analýza strategických procesov budovania a riadenia značky v kontexte homogenizácie a individualizácie potrieb spotrebiteľov grantová (v spolupráci s fakultou manažmentu)
Schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Hl. riešiteľ: doc. Mgr Štarchoň Peter,. PhD.

Riešitelia: doc. PhDr. Smolková Eva, CSc., Mgr. Olšavský František, PhD., Weberová Dagmar, PhDr. PhD., Mgr. Vilčeková Lucia, PhD.,doc. Ing. Pajtinková bartáková Gabriela, PhD., prof. PhDr. Horňák Pavel, PhD., Mgr. Banyár Milan , PhD., Mgr. Gubíniová Katarína, PhD., Mgr. Martin Šeliga, doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na analýzu poznatkov z oblasti strategického marketingového riadenia značky. Vychádza zo zmien globálneho trhového prostredia v rámci odstraňovania bariér medzinárodného obchodu a marketingu. Identifikuje kontext transferability pôvodne lokálnych a národných značiek na medzinárodné a globálne trhy. Analyzuje procesy strategického budovania a riadenia portfólia značiek, synergické a multiplikačné efekty a špecifikuje kľúčové faktory ovplyvňujúce zvyšovanie hodnoty značiek. Vyhodnotením analýz v súlade s vedeckými cieľmi si projekt kladie za cieľ syntetizovať poznatky a zaoberať sa procesom účinnej implementácie efektívnych stratégií a identifikáciou optimálnych nástrojov budovania a riadenia značky v súlade s rastom konkurencieschopnosti podnikov.

Výstup: Realizačné výstupy výskumnej úlohy budú kontinuálne prezentované primárne v rámci nasledujúcich oblastí: publikačná činnosť – reprezentatívna vedecká monografia, kolektívna monografia, vedecké štúdie vo vedeckých a odborných periodikách, primárne v časopise Marketing Inspirations na Slovensku a Marketing&komunikace v Českej republike; organizácia medzinárodného vedeckého kolokvia alebo konferencie na FM UK; vystúpenia členov riešiteľského kolektívu na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, odborných seminároch a workshopoch; prezentácia výsledkov prostredníctvom podujatí organizovaných Českou marketingovou spoločnosťou v Českej republike; poradenská a konzultačná činnosť pre podnikateľské subjekty zapojené do projektu, resp. participujúce na primárnom výskume, ako aj pre Poradenské a rozvojové centrum na FM UK v Bratislave a pre organizáciu Manageria a Klub ekonómov; prezentácia dosiahnutých výsledkov prostredníctvom novovytvorenej interaktívnej webovej stránky, ako aj prostredníctvom portálu portal.mins.sk.