Prijímacie skúšky

Bakalársky stupeň

Pre všetky informácie súvisiace s prijímacím konaním odporúčame sledovať oficiálnu stránku Filozofickej fakulty UK.


Termín skúšok
 (bakalársky stupeň)

Termín prijímacích skúšok zverejní fakulta na svojom webe.

https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Prijímačky sa skladajú z dvoch častí:
 1. Prijímacia skúška všeobecných študijných predpokladov (test)
 2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov (talentovky)


Prípravné kurzy
Katedra v súvislosti s prijímacími pohovormi organizuje prípravné kurzy, ktoré sa konajú v priebehu apríla-júna v priestoroch katedry na Štúrovej 9. Pozvánku dostanú uchádzači poštou na adresu, ktorú uviedli v prihláške na štúdium. Účastníkom kurzu budú poskytnuté podrobné informácie o štúdiu marketingovej komunikácie a o prijímacích pohovoroch. Tiež si precvičia tvorbu reklamného článku a inzerátu v rámci prípravy na prijímacie pohovory.


Časté otázky

Ako sa dostať na vašu katedru?

Treba si včas podať prihlášku, v stanovenom termíne sa zúčastniť prijímacích pohovorov a byť lepší, ako ostatní.

Môžem si podať prihlášku na externú formu štúdia?

Nie. Na našej katedre je možné študovať iba dennou formou.

Ako prebieha talentová časť prijímačiek?
1.) Uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky CASIO, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu. Kto pri tvorbe obrazovo-textového inzerátu bude chcieť uplatniť techniku koláže, mal by si na skúšku priniesť aj príslušné potreby (nožnice, lepidlo, časopisy apod.)


2.) Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 - 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa...), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Aký je poplatok za prijímacie skúšky?

Aktuálne informácie je možné získať na webe fakulty. Suma za prijímačky slúži na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium.

Dokedy si môžem podať prihlášku?

Prihlášku je potrebné správne vyplniť a odoslať do konca februára.

Koľko uchádzačov prijímate do ročníka?

Každý školský rok prijímame na bakalársky stupeň približne 30 ľudí.

Aká je odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky?

Stredoškolské učebnice slovenského jazyka a literatúry, dejín umenia, dejepisu, ekonómie a geografie. K prehľadu základných skutočností z oblasti propagácie sú tu publikácie:
HORŇÁK, P.: Nová abeceda reklamy (Bratislava, Central European Advertising, 2003)

HORŇÁK, P.: Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie (Zlín, VeRBuM, 2010)

HORŇÁK, P., JURÁŠKOVÁ, O. a kol.: Velký slovník marketingových komunikací (Grada, 2012)

Dá sa tu nájsť veľká časť informácií nielen z oblasti histórie reklamy, ale aj zo zásad reklamnej tvorby. Ako brainbonus časopis Stratégie s aktuálnymi informáciami zo sveta reklamy, marketingu a médií.

 

Čo robiť, ak sa nemôžem v stanovenom termíne dostaviť na prijímačky?
Odpovede na tieto problémy obsahujú materiály, zasielané každému záujemcovi o štúdium, ktorý si podal prihlášku.

Sú pri prijímacích pohovoroch zohľadňované profesionálne skúsenosti?

Prax rozhodne neuškodí. Napriek tomu rozhoduje hlavne výsledok teoretických testov a tvorivej časti.

Kde môžem nájsť informáciu o svojom prijatí?

1.) Výsledky sú k dispozícii na fakulte (väčšinou vyvesené pri vchode alebo na pridelenej nástenke).

2.) Podstatne rýchlejším, ale najmä pohodlnejším riešením je zistiť si výsledky na internete na stránke fakulty (http://www.fphil.uniba.sk/)

Dôležité upozornenie: Oficiálne a aktuálne informácie o prijímacích testoch poskytuje fakulta. Viac informácií získate na stránkach fakulty.

Magisterský stupeň

Podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné absolvovanie testu, ktorý obsahuje okruhy otázok z predmetov z bakalárskeho stupňa.

Bližšie informácie nájdete na:

Doktorandský stupeň

Bližšie informácie nájdete na: