Centrum masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe

O centre

Centrum masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe je odborným centrom Univerzity Komenského v Bratislave  Filozofickej fakulty, ktoré vzniklo v roku 2015.

Činnosť centra je zameraná na rôzne oblasti masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe:

 

  • Študentská reklamná agentúra – jej úlohou je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre, na základe čoho si študenti môžu vyskúšať nielen návrh, ale aj samotnú tvorbu komplexného marketingovo-komunikačného riešenia a získať tak cenné skúsenosti v rôznych pracovných pozíciách a rôznych oblastiach marketingovo-komunikačnej praxe. V rámci študentskej reklamnej agentúry sa študenti podieľajú na príprave a realizácií mediálnych a marketingovo-komunikačných projektov od  zadávateľov (firiem, spoločností a organizácií), ktorých cieľom je poskytnúť študentom praktické skúsenosti už počas vysokoškolského štúdia a tak ich pripraviť na riešenie reálnych úloh, či zadaní, naučiť ich manažérskemu správaniu a tímovej práci.
  • Interdisciplinárna spolupráca katedier FiF UK a iných vysokoškolských inštitúcií v oblasti marketingového výskumu, masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe.
  • Príprava a realizácia prednášok, seminárov pre rôzne stupne štúdia na FiF UK zameraných na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie, ktorých  cieľom je prispieť k rozvoju jednak teoretických vedomostí, ale aj praktických skúseností študentov.
  • Organizovanie vedeckých konferencií, seminárov, workshopov, školení a verejných prednášok v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie.
  • Rozvíjanie intenzívnej domácej a zahraničnej spolupráce s poprednými marketingovo-komunikačnými agentúrami (reklamné agentúry, PR agentúry, mediálne agentúry, eventové agentúry, digitálne agentúry, direct marketingové agentúry, agentúry zamerané na marketingový výskum atp.).

 

Členovia centra

Okrem pedagogických a odborných pracovníkov Katedry marketingovej komunikácie FiF UK sú členmi centra aj:

 

  • pedagogickí   a odborní pracovníci FiF UK a iných pracovísk spolupracujúci s centrom,
  • zástupcovia reklamných, PR, mediálnych a iných podobných agentúr pôsobiacich v mediálnej a marketingovo-komunikačnej praxi spolupracujúci s centrom,
  • študenti zapojení do realizácie projektov v rámci študentskej reklamnej agentúry.

 

 

 

Kontakt

Sídlo

Katedra marketingovej komunikácie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Štúrova 9
814 99 Bratislava

Poštová adresa

Centrum masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe
Katedra marketingovej komunikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1