PUBLIKÁCIE

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

Metodika tlmočníckych a prekladateľských úkonov viac na linkoch:

https://alis.uniba.sk:8443/lib/item?id=chamo:698458&fromLocationLink=false&theme=Katalog

 

Hrehovčík,T. a Bázlik, M.

SÚDNY PREKLAD A TLMOČENIE

ISBN 978-80-8078-235-1

Rok vydania: 2009

Počet strán :316

Cena: 17,10 € 

 

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie.

 

Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia. Publikácia určite zaplní medzeru v dostupných materiáloch pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Týka sa najmä situácií, keď sa môžeme ocitnúť v slepej uličke.

Analýza chýb v preklade a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov.

 

Objednávky: office(at)iura.sk

Bázlik, M. a Ambrus, P.

A Grammar of Legal English

Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane prekladateľov zapísaných v Zozname prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Vychádza z toho, že preklad právnych dokumentov je náročný nielen z terminologickej, ale aj z gramatickej stránky. Právne texty sa vyznačujú množstvom gramatických odlišností od bežnej angličtiny, čo je, okrem iného, dôsledkom konzervatívnosti právneho jazyka. Osobitosti sa vyskytujú takmer vo všetkých oblastiach gramatiky, napr. v rámci slovných druhov, gramatických kategórií, modálnych slovies, predložiek, syntaktických procesov a pod. V Dodatku sa uvádzajú aj niektoré ďalšie špeciálne znaky právnych textov. Prekladateľ právnych textov má k dispozícii aj cvičenia (kde je to potrebné, aj s kľúčom) na osvojenie si gramatických a niektorých iných javov v právnych textoch. Publikácia je vhodná aj ako učebnica pre tých, ktorí sa pripravujú na dráhu úradného prekladateľa a tlmočníka. Je vhodným doplnkom k slovníkom a iným jazykovým materiálom. Publikácia je v anglickom jazyku s marginálnymi porovnaniami so slovenčinou, takže môže poslúžiť aj záujemcom o právnickú angličtinu, ktorí neovládajú slovenský jazyk.

Rok vydania: 2008

Počet tlač. strán: 204

Väzba: tvrdá

Formát : A5

ISBN-978-80-8078-203-0 

Cena: 297,-Sk

Objednávky: office@iura.sk