Najčastejšie otázky

UPOZORNENIE:

TLMOČNÍCKY ÚSTAV ORGANIZUJE IBA ODBORNÉ SKÚŠKY PREKLADATEĽOV/TLMOČNÍKOV, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA ZÁPIS DO ZOZNAMU MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR

- IDE VÝHRADNE O ČINNOSŤ TZV. SÚDNEHO PREKLADATEĽA/TLMOČNÍKA 

Čo organizujeme:

          FiFUK ako Tlmočnícky ústav na základe konkrétneho poverenia MS SR organizuje odborné skúšky tlmočníkov a/alebo prekladateľov v príslušných jazykoch.

           Ide o skúšky v zmysle ustanovenia § 7 a 8 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení novely č. 500/2005.

           Tlmočnícky ústav nie je oprávnený organizovať odborné skúšky z vlastnej iniciatívy, ale vždy len na základe konkrétneho poverenia MS SR.

 

            Kedy sa skúšky konajú:

            Skúšky sa v zmysle zákona konajú podľa poverenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dátum skúšok sa určuje na základe potrieb ministerstva.               Tlmočnícky ústav nedisponuje informáciami o počte prihlásených uchádzačov pre jednotlivé jazyky.

            MS SR postupuje tlmočníckym ústavom mená a adresy prihlásených uchádzačov podľa poradia prijatých prihlášok.  Pozvaní uchádzači v zmysle zákona dostanú od tlmočníckeho ústavu pozvánku na skúšku v konkrétnom termíne 8 týždňov pred konaním skúšky.

            Tlmočnícky ústav Vám teda nemôže všeobecne oznámiť, kedy prídete na rad, ani kedy sa Vaša skúška bude konať. Tlmočnícky ústav vie podať konkrétne informácie vždy iba tým uchádzačom, ktorých mu určilo ministerstvo na konkrétny termín.

            Ak ste boli pozvaní, ale skúšky sa z rôznych príčin nemôžete zúčastniť, MS SR eviduje Vašu prihlášku ďalej a pozve Vás na ďalší termín, avšak až podľa poradia. Prednosť majú uchádzači, ktorí ešte neboli pozvaní.

 

            V akých jazykoch sa skúšky konajú:

            Skúšky sa konajú vždy len v tých jazykoch, na ktoré znie konkrétne poverenie ministerstva. Tlmočnícky ústav je schopný zorganizovať skúšky v ktoromkoľvek jazyku.

            Naposledy (júl 2008) sa na našom Tlmočníckom ústave konali skúšky v anglickom, nemeckom, maďarskom, španielskom, talianskom, švédskom, bulharskom a rumunskom jazyku.

 

            Kto sú skúšajúci:

            Členov skúšobných komisií v zmysle zákona a vykonávacej vyhlášky menuje minister spravodlivosti SR na základe návrhu Tlmočníckeho ústavu. FiFUK ako najstaršia vzdelávacia inštitúcia v Slovenskej republike s najväčšími skúsenosťami v oblasti prekladu a tlmočenia disponuje najskúsenejšími odborníkmi, dlhoročnými renomovanými súdnymi tlmočníkmi a prekladateľmi, ktorých navrhuje za členov skúšobných komisií. V prípade menej frekventovaných jazykov pozývame za členov skúšobných komisií najskúsenejších odborníkov aj zo zahraničia.

 

            Kde sa treba prihlásiť (podať žiadosť):

            Uchádzači o odborné skúšky sa prihlasujú písomne na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava.

            Tlmočnícky ústav FiFUK nie je oprávnený prijímať Vaše prihlášky!

            Ako prebiehajú skúšky:

           Odborná skúška prekladateľa: Písomná skúška trvá 3 hodiny. Za ten čas uchádzač preloží ca. 1 normostranu textu z prvého jazyka do druhého a z druhého jazyka do prvého. Uchádzač môže použiť akúkoľvek prinesenú literatúru okrem elektronickej. Použitie notebooku resp. pripojenie na internet nie je dovolené.

Súčasťou písomnej časti je aj test (multiple-choice) zo znalosti všeobecne záväzných  právnych predpisov týkajúcich sa prekladateľskej činnosti, ktorý má 10 otázok.

Po skončení písomnej časti komisia vyhodnotí preklad a s uchádzačom prerokuje jeho postup pri preklade. Uchádzačovi sa hneď oznámi výsledok skúšky. O výsledku skúšky dostane uchádzač následne poštou aj písomné osvedčenie.

Odborná skúška tlmočníka: Skúša sa znalosť oboch jazykov rozhovorom a konzekutívne tlmočenie z prvého jazyka do druhého a z druhého jazyka do prvého. Tlmočník si robí tlmočnícky záznam.   

Súčasťou skúšky je aj test zo znalosti všeobecne záväzných  právnych predpisov týkajúcich sa tlmočníckej činnosti, ktorý má 10 otázok.

Komisia uchádzačovi hneď oznámi výsledok skúšky. O výsledku skúšky potom dostane uchádzač následne poštou aj písomné osvedčenie.

                Čo by ste mali zvážiť, kým si podáte žiadosť o vykonanie odbornej skúšky:

            Na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti musíte mať gramaticky, terminologicky a štylisticky adekvátny a vecne správny jazykový prejav. Preklad a tlmočenie do cudzieho jazyka nesmie obsahovať nenáležité tvary a konštrukcie, ktoré významne porušujú gramatickú normu. Preklad a tlmočenie do slovenského jazyka nesmie vykazovať odchýlky od platných pravidiel slovenského jazyka. Použité lexikálno-terminologické formulácie musia vystihovať odbornú stránku príslušnej oblasti práva.

            Preklady do cudzieho jazyka a tlmočenie do cudzieho jazyka sú určené pre príjemcov v zahraničí resp. zahraničných účastníkov konania. Keďže ide o prezentáciu Slovenskej republiky, musí tomu zodpovedať ich úroveň.

            Tlmočník a prekladateľ pracuje s textami z najrôznejších oblastí. V konaní pred štátnymi orgánmi si nemôže vyberať, čo bude (resp. je schopný) prekladať a tlmočiť, a čo nie. Nie je možné spoliehať sa na to, že by ste prekladali iba osobné doklady alebo texty z jednej úzko špecializovanej oblasti (napr. obchodné právo).