Okruh otázok zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Okruhy otázok  na odbornú skúšku prekladateľa/tlmočníka zo všeobecne záväzných právnych predpisov

/test sa koná v slovenskom jazyku/

 

 1. Vymedzenie základných pojmov podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,tlmočníkoch a prekladateľoch (prekladateľ/tlmočník, zadávateľ atď.)
 2. Tlmočné (odmeny, náhrady výdavkov, náhrady za stratu času, preddavok, vyúčtovanie tlmočného)
 3. Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 4. Zápis do zoznamu znalcov,tlmočníkov a prekladateľov
 5. Vyčiarknutie zo zoznamu
 6. Podmienky začatia výkonu činnosti
 7. Identifikačné znaky prekladateľa/tlmočníka
 8. Vylúčenie prekladateľa/tlmočníka
 9. Odmietnutie výkonu činnosti
 10. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
 11. Denník,vedenie denníka,údaje zapisované do denníka
 12. Prekladateľská/tlmočnícka činnosť
 13. Práva a povinnosti prekladateľa/tlmočníka
 14. Úkony prekladateľskej/tlmočníckej činnosti
 15. Priestupky a iné správne delikty
 16. Dočasné pozastavenie výkonu činnosti
 17. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti prekladateľov/tlmočníkov 
  Pramene:
  Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Vyhláška č. 490/2004 Z.z. v znení novely č.500/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.
  Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov