Základné okruhy otázok na odbornú skúšku prekladateľa / tlmočníka

Základné okruhy otázok na odbornú skúšku tlmočníka 

            Odborná skúška tlmočníka v zmysle Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 500/2005, je zameraná na overenie spôsobilosti uchádzača plniť úlohy kladené na tlmočníka v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní (predovšetkým výsluchy osôb – cudzincov zadržaných, poškodených alebo svedkov),  pri súdnych pojednávaniach  predovšetkým v trestných, občianskych, rodinných a pracovnoprávnych veciach (sprostredkovanie komunikácie s cudzincami ako účastníkmi konania), v konaní pred Migračným úradom SR,   pri cudzojazyčnej komunikácii  odbornej právnickej verejnosti v najrôznejších oblastiach, pri sprostredkovaní cudzojazyčnej komunikácie v konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov, ako aj pri právnych úkonoch občanov alebo organizácií. 

 

            Overovanie spôsobilosti uchádzača sa sústreďuje na zvládanie potrebných tlmočníckych zručností s prihliadnutím na primeranosť jeho jazykového prejavu a adekvátnosť, zrozumiteľnosť a terminologickú správnosť cieľového textu. Uchádzač musí byť schopný s pomocou notácie (tlmočníckeho zápisu) konzekutívne pretlmočiť súvislý text.   

            Ťažiskom skúšky je konzekutívne tlmočenie oboma smermi.

 

            Predmetom skúšky budú vybrané citáty z najfrekventovanejších právnych predpisov, autentických podaní a rozhodnutí súdov a správnych orgánov v príslušných jazykoch.

 

            Súčasťou skúšky je aj písomný test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti.

 

Najdôležitejšie pramene:

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Zákon č. 301/2005 Z. z.  – Trestný poriadok

Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník –  v znení neskorších predpisov

Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Bratislava, Poradca podnikateľa 2000

Autentické texty z právnych systémov príslušných jazykových oblastí

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 500/2005

 

 

Základné okruhy otázok na odbornú skúšku prekladateľa

            Odborná skúška prekladateľa v zmysle Vyhlášky MS SR  č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 500/2005,  je zameraná na overenie spôsobilosti uchádzača plniť úlohy kladené na prekladateľa v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní (predovšetkým prekladanie dôkazového materiálu, znaleckých posudkov, zápisníc z výsluchov osôb, dožiadaní, žiadostí o poskytnutie právnej pomoci do cudziny a z cudziny), v súvislosti so súdnymi pojednávaniami  predovšetkým v trestných, občianskych, rodinných a pracovnoprávnych veciach (prekladanie návrhov, žalôb, rozhodnutí súdov jednotlivých stupňov, opravných prostriedkov z cudziny a do cudziny), v konaní pred rozhodcovským súdom, pri    prekladaní odborných právnych stanovísk  a rozborov z cudziny a do cudziny v najrôznejších oblastiach, ako aj pri prekladaní  dokladov a listín v konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov, ako aj pri právnych úkonoch občanov alebo organizácií (napr. rodný, úmrtný, sobášny list, živnostenské listy, doklady o vzdelaní, osvedčenia, certifikáty, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra atď.). 

 

            Overovanie spôsobilosti uchádzača sa sústreďuje na zvládanie potrebných prekladateľských zručností a postupov s prihliadnutím na obsahovú,  jazykovú a terminologickú adekvátnosť  cieľového textu. Uchádzač  v ústnej časti svoje riešenia a postupy primerane odôvodní (identifikácia typu textu, adresáta, typických jazykovo-štylistických prostriedkov, anticipácia problémov atď.).

 

            Uchádzač pri skúške s využitím vlastnej slovníkovej literatúry preloží jeden súvislý text v rozsahu ca. 1800 znakov z prvého jazyka do druhého jazyka a jeden súvislý text v rozsahu ca. 1800 znakov z druhého do prvého jazyka. Časový limit na vypracovanie prekladov je 90 minút na každý preklad.

 

            Predmetom skúšky budú vybrané úryvky z najfrekventovanejších autentických dokladov a listín v príslušných jazykoch.

 

            Súčasťou skúšky je aj písomný test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.

 

 

Najdôležitejšie pramene:

 

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Zákon č. 301/2005 Z. z.  – Trestný poriadok

Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník – v znení neskorších predpisov

Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Bratislava, Poradca podnikateľa 2000

Autentické doklady a listiny  z  príslušných jazykových oblastí ako napr. doklady vydávané matrikami, doklady o vzdelaní, výpisy z obchodných registrov, zmluvy podľa obchodného práva, rozsudky, uznesenia, návrhy, žaloby, opravné prostriedky, notárske zápisnice a pod. 

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 500/2005