O nás

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dekrétom zo dňa 16.12.2004 poverilo Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ako špecializovanú a vedeckú organizáciu za tlmočnícky ústav v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

 

§ 25

Tlmočnícky ústav

 

            Tlmočnícky ústav je špecializovaná a vedecká organizácia, ktorá plní na základe poverenia ministerstva výlučne funkciu rezortného metodického centra vo vymedzenej oblasti tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti. Úlohou tlmočníckeho ústavu je najmä

a)     zabezpečovať odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných odboroch tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom,

b)     poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.