Veda

Vedecký profil katedry

Vo vedeckej oblasti sa katedra zameriava najmä na synchrónne, diachrónne a kontrastívne lingvistické výskumy, na literárnovedné, translatologické, a kulturologické bádanie, na výskumy v oblasti didaktiky a metodiky výučby angličtiny, a ako prvé pracovisko na Slovensku aj na kanadské štúdiá.

V rámci jednotlivých disciplín sú v popredí predovšetkým nasledujúce výskumné oblasti a zamerania:

- Lingvistika: kontrastívna anglofónna a slovenská fonetika a fonológia, morfológia a syntax; kontrastívna slovotvorba zo synchrónneho aj diachrónneho hľadiska; historická sémantika z vnútrojazykového a z medzijazykového hľadiska; lingvokultúrne aspekty jazykového systému a komunikačnej pragmatiky; neologizácia anglickej a slovenskej lexiky vo vzájomných súvislostiach; prevzatia z angličtiny a ich sociokultúrne kontexty; špecifické črty právneho jazyka; a dlhodobo aj anglicko-slovenská lexikografia

- Literatúra: shakesperovská dráma; realistický román 18. storočia; anglická próza a dráma 19. storočia (fenomén tvorby J. Austenovej, O. Wildea); regionálny román (G. Eliotová, T. Hardy); žáner detektívky; súčasná americká dráma; súčasné etnické literatúry; kanadská literatúra a kultúra; recepcia anglofónnych literatúr;  prienik divadla a politiky;

- Translatológia a tlmočenie: ekvivalencia v preklade umeleckej literatúry v próze a poézii (hypnóza originálu); špecifiká prekladu audiovizuálnych textov; ekvivalentácia odborných právnych textov a právnej terminológie; problematika praktickej aplikácie jazykových znalostí a zručností v prostredí inštitúcií EÚ;

- Kultúrne štúdiá: imagológia a štúdium identity;

- Didaktika: súčasné trendy prípravy učiteľov angličtiny zamerané na rozvíjanie ich digitálnych a komunikačných kompetencií; zefektívňovanie metód vo výučbe hovoreného a písomného prejavu; využívanie úloh „role-play“ vo výučbe jazyka; vzťahy medzi jazykom a kultúrou.

Pedagógovia katedry publikovali a publikujú početné vedecké a odborné monografie, učebnice, stovky štúdií u nás i v zahraničí a svoje výskumy prezentujú na konferenciách a v zborníkoch. Katedra v roku 1987 usporiadala prvú slovenskú anglistickú konferenciu a už druhé desaťročie organizuje trienálne anglistické konferencie. Katedra spolupracuje s domácimi ako aj zahraničnými partnerskými inštitúciami, so Slovenskou akadémiou vied, s inštitúciami EÚ, s Britskou radou, s vydavateľstvami, a viacerými ďalšími kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Predovšetkým v rámci programu Erasmus+ a CEEPUS, ale aj ďalších bilaterálnych zmlúv, majú jej pedagógovia možnosť pôsobiť a poslucháči možnosť študovať na viacerých zahraničných partnerských univerzitách, pričom škála kontaktov sa priebežne rozširuje. Katedru v priebehu jej existencie navštívili mnohé významné osobnosti z oblasti anglofónnej filológie a kultúry.

Vedecké a iné granty (spolu)realizované na Katedre anglistiky a amerikanistiky

 

2013 - 2016

Názov: Lingvokultúrna determinácia lexiky v anglofónnom a slovenskom kontexte 

Číslo/schéma: VEGA 1/0675/13 (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc. (zástupca vedúceho projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ), Mgr. Milica Nováková (spoluriešiteľka - doktorandka)

Anotácia: Projekt je zameraný na základný výskum a rozšírenie poznatkov o lexike v anglofónnom a slovenskom kontexte a ich usúvzťažnenie s lingvokultúrnymi a sociálno-kultúrnymi zreteľmi. Vnútrojazykové i medzijazykové lexikálne javy, vzťahy a ich dynamku skúma z hľadiska slovotvornej resp. motivačnej determinácie, sémantiky, odlišností v jazykovom obraze sveta a v mnohoaspektovosti jazykových prostriedkov v špecifických kultúrno-historických a spoločenských podmienkach diskurzu, vrátane mediálnej a sociálno-politickej rétoriky a jej dobovej a kultúrnej podmienenosti.


2012-2013

Názov: Equivalentation of EU English Law Terminology with Slovak

Číslo/Schéma: D3-IATE-SK-8, General Directorate for Translation, European Commission, Luxemburg

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ)


2011

Názov: Canadian Literature: From the National to the Postnational

Číslo/schéma: ICCS file number: 632-1-010 (Faculty Enrichment Programme, Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.


2010 - 2012

Názov: The Translation Research Project

Číslo/schéma: # PRE-A7923/# GLEA-A8388 (Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií

Spoluriešitelia: Mgr. Marián Gazdík, PhD., Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.

Anotácia: cecanstud.cz/en/other-activities.html


2007 - 2010

Názov: The Diaspora Project

Číslo/schéma: # PRE-A7251/# PRE-A7478 (Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií

Spoluriešitelia: Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.

Anotácia: cecanstud.cz/en/other-activities.html