Európsky kurz konferenčného tlmočenia

Zaujíma vás práca konferenčného tlmočníka? Radi by ste svoje jazykové schopnosti rozšírili o konzekutívne aj simultánne tlmočenie? Máte záujem pripravovať sa na prácu konferenčného tlmočníka na jedinom postgraduálnom kurze organizovanom priamo tlmočníkmi pracujúcimi pre európske inštitúcie? 

Filozofická fakulta UK v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom organizuje postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia, ktorý vás pripraví na prácu konferenčného tlmočníka na Slovensku, ale aj na akreditačné skúšky pre tlmočníkov v inštitúciách EÚ.

"Absolvovanie EKKT mi otvorilo dvere k tlmočeniu. Kurz má praktické zameranie, vďaka čomu človeka naozaj dobre pripraví na výkon povolania v reálnom živote. Poskytuje veľký priestor na nácvik a vycibrenie všetkých zručností, ktoré tlmočník potrebuje. Najviac si cením, že ho vyučujú skúsení tlmočníci zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nešetria tipmi a trikmi z praxe. Pre mňa to bola výborná škola, vďaka ktorej dnes okrem slovenského trhu pracujem aj pre inštitúcie EÚ v Bruseli."

Katarína Hvojníková, absolventka kurzu EKKT, staff tlmočníčka DG SCIC

"Na EKKT som sa prihlásila ako čerstvý absolvent tlmočníctva, pretože som sa necítila ako "hotový" tlmočník a chcela som si zlepšiť zručnosti a nabrať v tlmočení istotu. A presne to som vďaka kurzu docielila. Musím vyzdvihnúť najmä profesionalitu a prístup vyučujúcich (tlmočníkov z praxe), ktorí nám dávali konštruktívnu spätnú väzbu. Nebudem klamať, nebolo to "zadarmo", okrem účasti na kurze, ktorý je sám o sebe intenzívny, sa treba pripravovať aj doma. Ale ak je vaším cieľom stať sa dobrým tlmočníkom, určite choďte do toho."

Karolína Zemánková, absolventka kurzu EKKT, akreditovaná pre inštitúcie EÚ

Kurz EKKT odporúčam všetkým, ktorí ukončili štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a chcú tlmočiť, no majú pocit, že než sa pustia do praxe, potrebujú na sebe ešte trochu popracovať. Na tomto intenzívnom kurze vám skvelí lektori pomôžu vychytať začiatočnícke chybičky, poskytnú vám cenné rady z praxe a dajú vám podrobnú spätnú väzbu. Okrem tlmočníckych zručností získate aj vedomosti o štruktúre a fungovaní európskych inštitúcií a rozšírite si všeobecný prehľad. Ja osobne kurzu vďačím za veľa. Poslúžil mi ako odrazový mostík do sveta tlmočenia a vďaka nemu som sa mi podarilo akreditovať sa ako tlmočníčka pre európske inštitúcie. Neváhajte a prihláste sa aj vy.

Lucia Tonková, absolventka kurzu EKKT, akreditovaná pre inštitúcie EÚ

Na EKKT som sa prihlásil po 8 rokoch pôsobenia na domácom trhu a kurz prekonal moje očakávania. Je vystavaný mimoriadne systematicky a vyučujúci – špičkoví slovenskí i zahraniční tlmočníci  – poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu s množstvom praktických odporúčaní. Vďaka intenzívnemu tréningu som svoje tlmočnícke kompetencie posunul na neporovnateľnú úroveň, naučil som sa tlmočiť presnejšie, zvládať aj náročné prejavy a rečníkov. Nadobudol som potrebnú sebadôveru a akreditoval som sa do inštitúcií EÚ. EKKT je najlepšou investíciou, finančnou, energetickou aj časovou, akú si dokážem v oblasti tlmočenia predstaviť. Kurz vrelo odporúčam.

Ján Tupý, absolvent kurzu EKKT, akreditovaný pre inštitúcie EÚ

Základné informácie o EKKT

KURZ SA BUDE KONAŤ V ZIMNOM A LETNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA KURZ SA BUDÚ KONAŤ 10. – 11. 6. 2024. 

Predpoklady na prijímacie skúšky:

  • vysokoškolský diplom akéhokoľvek zamerania potvrdzujúci získanie vzdelania na magisterskej, inžinierskej alebo doktorskej /MUDr./ úrovni,
  • dokonalá znalosť materinského jazyka vo všetkých registroch a štýloch,
  • veľmi dobrá aktívna znalosť angličtiny
  • okrem toho aj veľmi dobrá pasívna znalosť francúzštiny, ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť španielčiny ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť nemčiny, ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť taliančiny.
  • rečové a psychické predpoklady na tlmočenie,
  • všeobecný rozhľad o domácej, medzinárodnej a európskej politike, ekonomike, histórii a kultúre,
  • znalosti o histórii a súčasnosti EÚ.

 

Požadovaná jazyková kombinácia:

A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (španielčina)

ALEBO
A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (francúzština)

ALEBO
A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (nemčina)

ALEBO
A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (taliančina)

(podľa kategorizácie Medzinárodnej asociácie konferenčných tlmočníkov AIIC - A = aktívny jazyk na úrovni materinského jazyka, B = aktívny cudzí jazyk, do ktorého je uchádzač schopný tlmočiť z materinského jazyka, C = pasívny jazyk, z ktorého je uchádzač schopný tlmočiť do materinského jazyka)

 

Súčasti prijímacej skúšky:

a/ pretlmočenie ústneho prejavu (2 min.) z angličtiny do slovenčiny

b/ pretlmočenie ústneho prejavu (2 min.) z francúzštiny/španielčiny/nemčiny/taliančiny do slovenčiny

c/ tlmočenie z listu (4 min.) z angličtiny

d/ tlmočenie z listu (4 min.) z francúzštiny/španielčiny/nemčiny/taliančiny do slovenčiny

Aktívna znalosť angličtiny sa bude overovať formou krátkej konverzácie na všeobecnú tému.

Upozornenie: Kurz sa bude realizovať len v jednej, maximálne dvoch jazykových kombináciách (EN/DE, EN/FR, EN/ES, EN/IT) podľa toho aká bude štruktúra prihlásených a prijatých účastníkov kurzu.

 

Záverečné skúšky v máji 2025 sa budú konať v týchto disciplínach: 

a/ konzekutívne tlmočenie prejavu z cudzieho jazyka do slovenčiny (rozsah prejavu 4 – 6 minút)

b/ simultánne tlmočenie prejavu z cudzieho jazyka do slovenčiny (rozsah prejavu 10 – 15 minút)

v prípade štúdia zameraného aj na aktívne tlmočenie do anglického jazyka:

c/ konzekutívne tlmočenie prejavu zo slovenčiny do angličtiny (rozsah prejavu 4 – 6 minút)

d/ simultánne tlmočenie prejavu zo slovenčiny do angličtiny (rozsah prejavu 10 – 15 minút)

 

Predpokladaný počet účastníkov:

minimálne 10, maximálne 14

Časový harmonogram kurzu:

12 týždňov v zimnom aj letnom semestri, vždy štvrtok: 12:30 - 17:30 piatok: 09:00 - 16:00 sobota: 09:00 - 16:00

Cena kurzu: 2 500 EUR.

Hradia si ho v plnej výške prijatí uchádzači do 2.9.2022.

Koordinačné centrum EKKT Gondova 2 814 99 Bratislava

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 BIC: SPSRSKBA Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava, SR

Do poznámky pre prijímateľa uveďte, prosím, skratku EKKT a Vaše priezvisko.

Prosíme záujemcov, aby svoj životopis s kópiou vysokoškolského diplomu, dokladmi o absolvovaní kurzov, certifikátov a pod. zaslali do 10.5.2024 na adresu:

Koordinačné centrum EKKT FiFUK Gondova 2 P.O.Box 32 Bratislava, PSČ 814 99ň

Alebo emailom na adresu: ekktfphil.uniba.sk

Uchádzači vyhovujúci požiadavkám budú mailom pozvaní na prijímacie pohovory /10. – 11. jún 2024/. Prihlášky zaslané po danom termíne nemôžeme akceptovať. Ubytovanie pre účastníkov kurzu organizátor nezabezpečuje. Kontakt: ekktfphil.uniba.sk

Koordinátori EKKT:

Pavol Šveda, PhD
Ivo Poláček, PhD.

Školitelia Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia