Európsky kurz konferenčného tlmočenia

Zaujíma vás práca konferenčného tlmočníka? Radi by ste svoje jazykové schopnosti rozšírili o konzekutívne aj simultánne tlmočenie? Máte záujem pripravovať sa na prácu konferenčného tlmočníka na jedinom postgraduálnom kurze organizovanom priamo tlmočníkmi pracujúcimi pre európske inštitúcie?

Filozofická fakulta UK v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom organizuje postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia, ktorý vás pripraví na prácu konferenčného tlmočníka na Slovensku, ale aj na akreditačné skúšky pre tlmočníkov v inštitúciách EÚ.

"Absolvovanie EKKT mi otvorilo dvere k tlmočeniu. Kurz má praktické zameranie, vďaka čomu človeka naozaj dobre pripraví na výkon povolania v reálnom živote. Poskytuje veľký priestor na nácvik a vycibrenie všetkých zručností, ktoré tlmočník potrebuje. Najviac si cením, že ho vyučujú skúsení tlmočníci zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nešetria tipmi a trikmi z praxe. Pre mňa to bola výborná škola, vďaka ktorej dnes okrem slovenského trhu pracujem aj pre inštitúcie EÚ v Bruseli."

Katarína Hvojníková, absolventka kurzu EKKT.

"Na EKKT som sa prihlásila ako čerstvý absolvent tlmočníctva, pretože som sa necítila ako "hotový" tlmočník a chcela som si zlepšiť zručnosti a nabrať v tlmočení istotu. A presne to som vďaka kurzu docielila. Musím vyzdvihnúť najmä profesionalitu a prístup vyučujúcich (tlmočníkov z praxe), ktorí nám dávali konštruktívnu spätnú väzbu. Nebudem klamať, nebolo to "zadarmo", okrem účasti na kurze, ktorý je sám o sebe intenzívny, sa treba pripravovať aj doma. Ale ak je vaším cieľom stať sa dobrým tlmočníkom, určite choďte do toho."

Karolína Zemánková, absolventka kurzu EKKT.


Základné informácie o EKKT

Kurz sa bude konať v zimnom a letnom semestri akademického roku 2018/2019

Prijímacie skúšky na kurz sa budú konať začiatkom júna 2018.

 

Predpoklady na prijímacie skúšky:

  • vysokoškolský diplom akéhokoľvek zamerania potvrdzujúci získanie vzdelania na magisterskej, inžinierskej alebo doktorskej /MUDr./ úrovni,
  • dokonalá znalosť materinského jazyka vo všetkých registroch a štýloch,
  • veľmi dobrá pasívna znalosť nemčiny a veľmi dobrá pasívna či aktívna znalosť angličtiny ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť francúzštiny a veľmi dobrá pasívna či aktívna znalosť angličtiny,
  • rečové a psychické predpoklady na tlmočenie,
  • všeobecný rozhľad o domácej, medzinárodnej a európskej politike, ekonomike, histórii a kultúre,
  • znalosti o histórii a súčasnosti EÚ.

Požadovaná jazyková kombinácia:

A (slovenčina)-C(nemčina)-C(angličtina) alebo A(slovenčina)-C(nemčina)-B(angličtina)
ALEBO
A (slovenčina)-C(francúzština)-C(angličtina) alebo A(slovenčina)-C(francúzština)-B(angličtina)
/ podľa kategorizácie Medzinárodnej asociácie konferenčných tlmočníkov AIIC - A = aktívny jazyk na úrovni materinského jazyka, B = aktívny cudzí jazyk, do ktorého je uchádzač schopný tlmočiť z materinského jazyka, C = pasívny jazyk, z ktorého je uchádzač schopný tlmočiť do materinského jazyka/.

Súčasti prijímacej skúšky:

a/ pretlmočenie ústneho prejavu (2 min.) z nemčiny ALEBO francúzštiny  (C) do slovenčiny (A)
b/ pretlmočenie ústneho prejava (2 min.) z angličtiny (C) do slovenčiny (A)
c/ tlmočenie z listu (4 min.) z angličtiny a nemčiny ALEBO francúzštiny (C) do slovenčiny (A)

Aktívna znalosť angličtiny sa bude overovať formou krátkej konverzácie na všeobecnú tému.

Záverečné skúšky v júni 2018 sa budú konať v týchto jazykových kombináciách


tlmočenie z angličtiny a nemčiny (C) do slovenčiny (A)

alebo
tlmočenie z angličtiny a nemčiny (C) do slovenčiny (A) a tlmočenie zo slovenčiny (A) do angličtiny (B)
ALEBO
tlmočenie z angličtiny a francúzštiny (C) do slovenčiny (A)alebo

tlmočenie z angličtiny a francúzštiny (C) do slovenčiny (A) a tlmočenie zo slovenčiny (A) do angličtiny (B)

Predpokladaný počet účastníkov:

minimálne 10,  maximálne 14

Časový harmonogram kurzu:


13 týždňov v zimnom aj letnom semestri, vždy
štvrtok: 12:30 - 17:30
piatok:   09:00 - 16:00
sobota:  09:00 - 16:00

Cena kurzu: 2 100 EUR.


Hradia si ho v plnej výške prijatí uchádzači do 1.9.2018.

Koordinačné centrum EKKT
Gondova 2
814 99 Bratislava

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 BIC: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava, SR

Do poznámky pre prijímateľa uveďte, prosím, skratku EKKT a Vaše priezvisko.

Prosíme záujemcov, aby prihlášky s kópiou vysokoškolského diplomu, s podrobným životopisom, dokladmi o absolvovaní kurzov, certifikátov a pod. zaslali do 3.6.2018 na adresu:

Koordinačné centrum EKKT
FiFUK
Gondova 2
P.O.Box 32 Bratislava,
PSČ 814 99

Uchádzači vyhovujúci požiadavkám budú mailom pozvaní na prijímacie pohovory /jún 2018/. Prihlášky zaslané po danom termíne nemôžeme akceptovať. Ubytovanie pre účastníkov kurzu organizátor nezabezpečuje.

Kontakt: ekktfphil.uniba.sk

Koordinátori EKKT:

Pavol Šveda, PhD
Stanislava Moyšová, PhD

Školitelia Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia