Európsky kurz konferenčného tlmočenia

Zaujíma vás práca konferenčného tlmočníka? Radi by ste svoje jazykové schopnosti rozšírili o konzekutívne aj simultánne tlmočenie? Máte záujem pripravovať sa na prácu konferenčného tlmočníka na jedinom postgraduálnom kurze organizovanom priamo tlmočníkmi pracujúcimi pre európske inštitúcie?

Filozofická fakulta UK v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom organizuje postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia, ktorý vás pripraví na prácu konferenčného tlmočníka na Slovensku, ale aj na akreditačné skúšky pre tlmočníkov v inštitúciách EÚ.

"Absolvovanie EKKT mi otvorilo dvere k tlmočeniu. Kurz má praktické zameranie, vďaka čomu človeka naozaj dobre pripraví na výkon povolania v reálnom živote. Poskytuje veľký priestor na nácvik a vycibrenie všetkých zručností, ktoré tlmočník potrebuje. Najviac si cením, že ho vyučujú skúsení tlmočníci zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nešetria tipmi a trikmi z praxe. Pre mňa to bola výborná škola, vďaka ktorej dnes okrem slovenského trhu pracujem aj pre inštitúcie EÚ v Bruseli."

Katarína Hvojníková, absolventka kurzu EKKT.

"Na EKKT som sa prihlásila ako čerstvý absolvent tlmočníctva, pretože som sa necítila ako "hotový" tlmočník a chcela som si zlepšiť zručnosti a nabrať v tlmočení istotu. A presne to som vďaka kurzu docielila. Musím vyzdvihnúť najmä profesionalitu a prístup vyučujúcich (tlmočníkov z praxe), ktorí nám dávali konštruktívnu spätnú väzbu. Nebudem klamať, nebolo to "zadarmo", okrem účasti na kurze, ktorý je sám o sebe intenzívny, sa treba pripravovať aj doma. Ale ak je vaším cieľom stať sa dobrým tlmočníkom, určite choďte do toho."

Karolína Zemánková, absolventka kurzu EKKT.


Základné informácie o EKKT

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EKKT

KURZ SA BUDE KONAŤ V ZIMNOM A LETNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA KURZ SA BUDÚ KONAŤ 12. – 13. 5. 2022.

 

Predpoklady na prijímacie skúšky:

· vysokoškolský diplom akéhokoľvek zamerania potvrdzujúci získanie vzdelania na magisterskej, inžinierskej alebo doktorskej /MUDr./ úrovni,

· dokonalá znalosť materinského jazyka vo všetkých registroch a štýloch,

· veľmi dobrá aktívna znalosť angličtiny

· okrem toho aj veľmi dobrá pasívna znalosť francúzštiny, ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť španielčiny ALEBO veľmi dobrá pasívna znalosť nemčiny,

· rečové a psychické predpoklady na tlmočenie,

· všeobecný rozhľad o domácej, medzinárodnej a európskej politike, ekonomike, histórii a kultúre,

· znalosti o histórii a súčasnosti EÚ.

Požadovaná jazyková kombinácia:

A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (španielčina)

ALEBO

A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (francúzština)

ALEBO

A (slovenčina) – B/C (angličtina) – C (nemčina)

(podľa kategorizácie Medzinárodnej asociácie konferenčných tlmočníkov AIIC - A = aktívny jazyk na úrovni materinského jazyka, B = aktívny cudzí jazyk, do ktorého je uchádzač schopný tlmočiť z materinského jazyka, C = pasívny jazyk, z ktorého je uchádzač schopný tlmočiť do materinského jazyka)

Súčasti prijímacej skúšky:

a/ pretlmočenie ústneho prejavu (2 min.) z angličtiny do slovenčiny

b/ pretlmočenie ústneho prejava (2 min.) z francúzštiny/španielčiny/nemčiny do slovenčiny

c/ tlmočenie z listu (4 min.) z angličtiny

d/ tlmočenie z listu (4 min.) z francúzštiny/španielčiny/nemčiny do slovenčiny

Aktívna znalosť angličtiny sa bude overovať formou krátkej konverzácie na všeobecnú tému.

Upozornenie: Kurz sa bude realizovať len v jednej, maximálne dvoch jazykových kombináciách (EN/DE, EN/FR, EN/ES) podľa toho aká bude štruktúra prihlásených a prijatých účastníkov kurzu.

Záverečné skúšky v máji 2023 sa budú konať v týchto disciplínach:

 

a/ konzekutívne tlmočenie prejavu z cudzieho jazyka do slovenčiny (rozsah prejavu 4 – 6 minút)

b/ simultánne tlmočenie prejavu z cudzieho jazyka do slovenčiny (rozsah prejavu 10 – 15 minút)

v prípade štúdia zameraného aj na aktívne tlmočenie do anglického jazyka:

c/ konzekutívne tlmočenie prejavu zo slovenčiny do angličtiny (rozsah prejavu 4 – 6 minút)

d/ simultánne tlmočenie prejavu zo slovenčiny do angličtiny (rozsah prejavu 10 – 15 minút)

 

Predpokladaný počet účastníkov:

minimálne 10, maximálne 14

Časový harmonogram kurzu:

12 týždňov v zimnom aj letnom semestri, vždy štvrtok: 12:30 - 17:30 piatok: 09:00 - 16:00 sobota: 09:00 - 16:00

Cena kurzu: 2 200 EUR.

Hradia si ho v plnej výške prijatí uchádzači do 1.9.2022.

Koordinačné centrum EKKT Gondova 2 814 99 Bratislava

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 BIC: SPSRSKBA Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava, SR

Do poznámky pre prijímateľa uveďte, prosím, skratku EKKT a Vaše priezvisko.

Prosíme záujemcov, aby svoj životopis s kópiou vysokoškolského diplomu, dokladmi o absolvovaní kurzov, certifikátov a pod. zaslali do 30.4.2022 na adresu:

Koordinačné centrum EKKT FiFUK Gondova 2 P.O.Box 32 Bratislava, PSČ 814 99ň

Alebo emailom na adresu: ekkt@fphil.uniba.sk

Uchádzači vyhovujúci požiadavkám budú mailom pozvaní na prijímacie pohovory /12 – 13 máj 2022/. Prihlášky zaslané po danom termíne nemôžeme akceptovať. Ubytovanie pre účastníkov kurzu organizátor nezabezpečuje. Kontakt: ekkt@fphil.uniba.sk

Koordinátori EKKT:

Pavol Šveda, PhD

Ivo Poláček, PhD. Školitelia Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia