Školitelia Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia

Katka Gabriš vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde v štúdiu pokračovala na Európskom kurze konferenčného tlmočenia. V roku 2006 sa akreditovala ako tlmočníčka pre inštitúcie Európskej únie a v roku 2008 začala pracovať v Bruseli ako tlmočníčka - zamestnanec Európskej komisie. Po troch rokoch tlmočenia na zasadnutiach Rady a Komisie sa vrátila na Slovensko, kde v súčasnosti tlmočí na voľnej nohe.

Kristína Krajčírová vyštudovala odbor medzinárodné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (EN, DE) na Filozofickej fakulte UK. Akreditovanou tlmočníčkou pre inštitúcie EÚ je od roku 2005, kedy absovovala Európsky kurz konferenčného tlmočenia. V období 2006 - 2012 bola ako tlmočníčka zamestnaná v Európskom parlamente. Diaľkovo absolvovala modul Vyučovanie simultánneho tlmočenia na ETI v Ženeve a z Bruselu pôsobila ako lektorka na EKKT (formou tzv. virtual classes a počas stáží študentov v EP). Od roku 2013 pracuje ako tlmočníčka na voľnej nohe.

Mária Mlynarčíková absolventka odboru tlmočníctvo na Humboldtovej univerzite v Berlíne, a Ústavu medzinárodných vzťahov a práva na PF UK. Od roku 1995 tlmočníčka a prekladateľka na voľnej nohe. Od roku 1998 akreditovaná tlmočníčka pre európske inštitúcie, pre ktoré odpracovala cca 1500 konferenčných dní. V rokoch 2002-2004 vyučovala na EKKT. Dlhoročné skúsenosti s tlmočením na všetkých úrovniach - od tlmočenia v prevádzke výrobného podniku až po najvyššiu protokolárnu úroveň.

Stanislava Moyšová v rokoch 2005-2009 pracovala na Európskej komisii v Bruseli ako tlmočníčka na plný úväzok. Od roku 2009 je tlmočníčkou na voľnej nohe pre európske inštitúcie. Od roku 2010 je úradnou prekladateľkou pre francúzsky jazyk.  V súčasnosti pôsobí na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  kde zodpovedá za vedenie kurzov tlmočenia a odborného prekladu (francúzska sekcia). Od roku 2011 spolu s Pavlom Švedom z Katedry anglistiky a amerikanistiky organizuje postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia.

Ivo Poláček absolvoval štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte UK. Od roku 2004 pracuje na voľnej nohe ako tlmočník a prekladateľ, v roku 2009 sa stal akreditovaným tlmočníkom pre inštitúcie EÚ. Na fakulte vyučuje tlmočenie a CAT nástroje od roku 2009.

Pavol Šveda absolvent odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, od roku 2004 prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe. V roku 2007 začal pracovať ako akreditovaný tlmočník pre európske inštitúcie. Okrem tlmočenia pre celý rad slovenských aj medzinárodných klientov pracuje od roku 2009 ako vysokoškolský pedagóg tlmočenia na svojej alma mater. Didaktike tlmočenia sa venuje aj vo svojej vedeckej práci. V rokoch 2011 – 2012 vyučoval na EKKT a v rokoch 2014 – 2015 bol spoluorganizátorom tohto kurzu.

Tomáš Sovinec je absolventom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2002 pôsobí ako prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe. Od roku 2007 je úradným prekladateľom pre nemecký jazyk. Tlmočí najvyšším ústavným činiteľom doma i v zahraničí, ako aj mnohým zahraničným a slovenským firmám. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky s prestávkou od roku 2007. Ťažiskom jeho pedagogickej činnosti je simultánne a konzekutívne tlmočenie, ako aj výskum simultánneho tlmočenia z interdisciplinárneho pohľadu. Je absolventom prvého ročníka kurzu EKKT v rokoch 2002/2003.